Author: The Editors
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 3-12
DOI Address: -
PDF: em/4/em4toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 13-19
DOI Address: -
PDF: em/4/em400.pdf

Streszczenie:

WPROWADZENIE

INTRODUCTION

Kontynuuj czytanie

Author: Wiktor Rabczuk
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 23-37
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.01
PDF: em/4/em401.pdf

Streszczenie:

Rozpatrywanie kwestii edukacji międzykulturowej i dialogu międzykulturowego w kontekście prawnym i instytucjonalnym pozwala ustalić, jaka jest oficjalna polityka danego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz dominujący dyskurs w odniesieniu do tzw. mniejszości. Autor koncentruje się na działalności Rady Europy, której rola w promowaniu edukacji międzykulturowej i dialogu międzykulturowego jest kluczowa. Rada Europy wypracowała wiele instrumentów (konwencje, rekomendacje, rezolucje, deklaracje, „karty”), które podejmują kwestie różnorodności kulturowej i pluralizmu oraz promują wizję społeczeństw bardziej demokratycznych, w których filozofia praw człowieka umożliwia transcendencję partykularyzmów lokalnych. Szczególną uwagę zwrócono na Białą Księgę w sprawie dialogu międzynarodowego „Żyć wspólnie jako równi w godności”, uznawaną aktualnie za dokument referencyjny w kwestiach demokratycznego zarządzania różnorodnością. Podkreślono znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w definiowaniu i generowaniu norm determinujących prawne i polityczne wymiary dialogu międzykulturowego.

edukacja międzykulturowa dialog międzykulturowy Rada Europy Biała Księga w sprawie dialogu międzynarodowego intercultural education intercultural dialogue Council of Europe White Paper on International Dialogue

Kontynuuj czytanie

Author: Emilia Moddelmog-Anweiler
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 38-54
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.02
PDF: em/4/em402.pdf

Streszczenie:

Tożsamość religijna w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej ulega aktualnie silnym przemianom związanym zarówno z konsekwencjami transformacji systemowej, zmianami kulturowymi, jak i przemianami wewnątrz Kościołów. W nowych demokratycznych warunkach w państwach takich jak Polska, Słowacja i Ukraina tożsamość religijna staje się także jedną z tożsamości zbiorowych manifestowanych w sferze publicznej i istotnych nie tylko w kontekście dyskursu publicznego, ale także w kontekstach lokalnych, tj. tożsamości lokalnej i tożsamości miejsca. Autorka przedstawia w artykule refleksje dotyczące znaczeń religijnej tożsamości zbiorowej w lokalnej przestrzeni publicznej. Są to spostrzeżenia wyłaniające się z prowadzonych badań jakościowych. Zarysowują się tutaj trzy istotne konteksty znaczeń tożsamości religijnej w lokalnej przestrzeni życia publicznego: 1) specyfika roli religijności i religii w życiu publicznym w tej części Europy, 2) kulturowe i instytucjonalne znaczenia identyfikacji religijnej w odniesieniu do tożsamości lokalnej i tożsamości miejsca, 3) problematyka narracji wokół wieloreligijnego dziedzictwa sakralnego w społecznościach lokalnych, która wprowadza nowy sposób percepcji religijnej tożsamości jako kulturowego zasobu związanego z miejscem i pamięcią.

heritage local community public sphere Central Europe religious identity dziedzictwo społeczność lokalna sfera publiczna Europa Środkowo-Wschodnia tożsamość religijna

Kontynuuj czytanie

Author: Aniela Różańska
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 55-70
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.03
PDF: em/4/em403.pdf

Streszczenie:

Praca jest próbą spojrzenia na edukacyjną działalność Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania na Zaolziu w Republice Czeskiej – w kontekście jej zadań, odnoszących się do wspomagania kształtowania tożsamości religijnej młodzieży zaolziańskiej oraz będących odpowiedzią na potrzeby współczesnej młodzieży i wychodzeniem im naprzeciw. Celem artykułu jest pokazanie Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania jako instytucji znaczącej w kształtowaniu otwartej tożsamości religijnej młodzieży uczącej się w polskich szkołach na Zaolziu. Przedstawione zostały wybrane działania edukacyjne Kościoła, zwłaszcza te będące próbami twórczego współdziałania ekumenicznego z innymi Kościołami.

ecumenical cooperation between churches open religious identity Zaolzie the Silesian Evangelical Church of Augsburg Confession educational activities współpraca ekumeniczna między Kościołami otwarta tożsamość religijna Śląski Kościół Ewangelicko-Augsburski działalność edukacyjna

Kontynuuj czytanie

Author: Svetlana Sysoieva
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 73-90
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.04
PDF: em/4/em404.pdf

Streszczenie:

W artykule dokonano analizy badań pedagogicznych prowadzonych przez ukraińskich i polskich naukowców, dotyczących problemów kulturologicznych edukacji. Wykazano, że na Ukrainie problemy kulturologiczne edukacji stają się coraz bardziej powszechne, odbywa się stopniowe rozgraniczenie treści pojęć edukacji wielokulturowej i międzykulturowej, problemy edukacji międzykulturowej coraz częściej znajdują odzwierciedlenie w badaniach naukowych i praktyce dydaktycznej. Ważne znaczenie w rozwoju zagadnień kulturologicznych w badaniach pedagogicznych ma rozwój nowego kierunku zintegrowanych badań naukowych na Ukrainie – oświatologii oraz jej części składowej – edukacji kulturologicznej. Badania polskich naukowców opierają się na znaczących osiągnięciach polskiej nauki pedagogicznej i praktyce w zakresie wdrażania podejścia kulturologicznego w edukacji. Szczególną uwagę w badaniach polskich naukowców zwraca się na edukację wielokulturową oraz międzykulturową na pograniczu; na kształtowanie wielowymiarowej tożsamości człowieka; na różne aspekty teorii i metodyki edukacji międzykulturowej. Do rozwiązywania problemów edukacji wielokulturowej w Polsce przyczynia się wyraźne rozgraniczenie pojęć edukacji wielokulturowej i międzykulturowej, określenie na poziomie ustawodawczym pojęć mniejszości narodowej, grupy etnicznej i in.

Ethnic Groups national minorities intercultural education multicultural education human multidimensional identity grupa etniczna mniejszość narodowa wielowymiarowa tożsamość edukacja międzykulturowa edukacja wielokulturowa

Kontynuuj czytanie

Author: V. Yu. Areshonkov
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 91-101
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.05
PDF: em/4/em405.pdf

Streszczenie:

Niniejszy artykuł jest poświęcony transformacji szkolnictwa w społeczeństwie ukraińskim w latach 1900–1990, a także podstawowym naukowo-metodologicznym oraz organizacyjnym podejściom do formowania treści współczesnych badań tego szkolnictwa. Wyjaśnia również zasadnicze naukowe oraz metodologiczne problemy tej transformacji.Odwołując się do głównych tendencji rozwoju systemu szkolnictwa czasów radzieckich i przed nimi, artykuł przedstawia periodyzację rozwijania się społecznych studiów oświaty, jak również przykłady współczesnych progresywnych systemów z prezentacją różnych podejść do nauczania.

istota szkolnictwa społeczeństwa oświata publiczna dialektyka ideologia materialistyczna komponenty prawne contents of school social studies public education dialectal and materialistic ideology legal content

Kontynuuj czytanie

Author: Volodymyr Lugovyy
Author: Olena Slyusarenko
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 103-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.06
PDF: em/4/em406.pdf

Streszczenie:

W rankingu szanghajskim najbardziej renomowanych 30 szkół wyższych zbadano 20 misji i 30 haseł oraz ujawniono ich różnorodność. Na podstawie analizy treści wyróżnione zostały grupy słów kluczowych, które najbardziej dokładnie charakteryzują misje (15 słów) oraz hasła (8 słów). Liczba i część tych słów w misji pozytywnie korelują z miejscem w rankingu. W drugim przypadku (części) korelacja utrzymuje się nawet dla 4 słów o najwyższej częstotliwości („edukacja”, „badania”, „wiedza”, „tworzyć”), potwierdzając pierwszeństwo jakościowego składu misji. Wprowadzone zostało pojęcie „misji skondensowanej (wzbogaconej)”. Wyróżnione zostały trzy typy sformułowań pojęcia „misja”. Scharakteryzowane zostały również hasła. Tylko dwa słowa kluczowe „wiedza” i „uczoność/nauka” są wspólne dla misji oraz haseł, co potwierdza niezbędność ich rozróżniania.

types of mission formulations concentrated (enriched) mission content and correlation analysis the Shanghai ranking top higher education institutions motto typy sformułowań misji misja skondensowana (wzbogacona) ranking shanghajski najbardziej renomowane uczelnie wyższe misja

Kontynuuj czytanie

Author: Olga Nitenko
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 118-131
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.07
PDF: em/4/em407.pdf

Streszczenie:

Edukację wyższą w zakresie prawa w Finlandii i Szwecji poddano analizie na przykładzie wiodących uniwersytetów. Wybór uczelni do badań oparty został na światowych rankingach oraz dostępności nauczania języków obcych na studiach magisterskich na kierunku prawo. Zidentyfikowano główne cechy charakterystyczne nauczania przyszłych prawników w zakresie języków obcych w Europie Północnej.

foreign language world ranking of universities higher education in law foreign language training język obcy światowy ranking uniwersytetów edukacja wyższa w zakresie prawa nauczanie języków obcych

Kontynuuj czytanie

Author: Zlatica Hul’ová
Author: Miroslava Gašparová
Author: Ružena Tomkuliaková
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 132-143
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.08
PDF: em/4/em408.pdf

Streszczenie:

Naczelnym celem słowackiej edukacji na poziomie elementarnym jest sprzyjanie rozwojowi indywidualnemu każdego dziecka w bliskim kontakcie ze środowiskiem jego życia. Kształcenie nastawione jest na dostarczenie podstawowej wiedzy, kształtowanie umiejętności, postaw niezbędnych do życia w społeczeństwie. Najbliższą przestrzenią życia jest środowisko lokalne, daje ono podstawy do kształtowania stosunków społecznych i systemu wartości. W tekście tym autorki ukazują specyfikę edukacji regionalnej na poziomie kształcenia elementarnego przez pryzmat cech regionu: środowiska naturalnego, społecznego, kulturowego, technicznego i ich znaczenia w rozwoju i wychowaniu dziecka.

primary education in Slovakia Slovak natural technical cultural and social reality regional education edukacja elementarna edukacja regionalna środowisko naturalne społeczne kulturowe techniczne

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart