Author: The Editors
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 3-10
DOI Address: -
PDF: em/5/em5toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 11-15
DOI Address: -
PDF: em/5/em500.pdf

Streszczenie:

WPROWADZENIE

INTRODUCTION

Kontynuuj czytanie

Author: Alina Szczurek-Boruta
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 19-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.01
PDF: em/5/em501.pdf

Streszczenie:

W podjętych rozważaniach zwracam uwagę na możliwości zaspokajania potrzeb orientacyjnych, kształtowania orientacji życiowych, konstruowania tożsamości przez osoby zaangażowane, aktywne, działające na rzecz drugiego człowieka. Opracowanie to porusza słabo rozpoznane i opisane na polskim gruncie zagadnienie międzynarodowego zagranicznego wolontariatu krótkoterminowego – workcampu i jego znaczenia zarówno dla jego uczestników w zakresie odkrywania sensu życia, jak i propagowania idei pokoju na świecie, tolerancji, szacunku i dialogu międzynarodowego, a zatem realizacji celów i zadań edukacji międzykulturowej.

identity intercultural education edukacja międzykulturowa tożsamość wolontariat międzynarodowy sens życia international voluntary service sense of life

Kontynuuj czytanie

Author: Ewa Dąbrowa
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 34-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.02
PDF: em/5/em502.pdf

Streszczenie:

Polska szkoła jest miejscem, w którym wciąż stosunkowo rzadko spotkać można uczniów o innym pochodzeniu kulturowym. Mimo podejmowania od kilku lat na gruncie edukacyjnym problematyki różnorodności kulturowej i edukacji międzykulturowej oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych odnoszących się również do uczniów cudzoziemskich praktyka szkolna wydaje się wciąż ukierunkowana na potrzeby środowiska homogenicznego, z uczniem przeciętnym, niewyróżniającym się, a nade wszystko nieodróżniającym się od pozostałych. Obserwacja środowiska szkolnego pozwala dostrzec zróżnicowanie dzieci z wyraźnym podziałem na „lepszych i gorszych” oraz pomijanie ich kontekstu kulturowego, czego skutkiem jest marginalizacja tradycji i norm kulturowych środowiska ich pochodzenia.Artykuł jest próbą krytycznego spojrzenia na miejsce ucznia odmiennego kulturowo w polskiej szkole, dostosowywania rozwiązań programowych, organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych do jego potrzeb, jak również na relacje uczniów odmiennych kulturowo z nauczycielami w polskiej szkole.

szkoła cultural diversity kulturowe zróżnicowanie przestrzeń szkoły uczeń odmienny kulturowo “culturally different” student school school space

Kontynuuj czytanie

Author: Nikolaj Nakaznyj
Author: Anna Kyrpa
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 55-64
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.03
PDF: em/5/em503.pdf

Streszczenie:

Rozważania podjęte w artykule dotyczą związków akademickich oraz Szkolnych Klubów Europejskich (Euroklubów) jako ośrodków kształtowania tożsamości międzykulturowej oraz wprowadzania innowacyjnych technologii w warunkach pracy państwowych instytucji szkolnictwa średniego. Artykuł ukazuje, że Szkolne Kluby Europejskie oddziałują na formowanie osobistego nastawienia uczniów szkoły średniej do współczesnego życia i społeczeństwa, ich postawy życiowej i obywatelskiej. Eurokluby pomagają również uczniom stwarzać warunki do odkrywania swoich możliwości samoedukacyjnych, samooceny i samorealizacji oraz zapewniają tworzenie świadomości europejskiej i harmonijnie rozwijanej osobowości, w kontekście europejskiego wymiaru edukacji.

European dimension in education self-assessment and self-fulfillment innovative technologies intercultural education European consciousness Euroclub europejski wymiar edukacji samoocena i samorealizacja samowiedza technologie innowacyjne edukacja międzykulturowa świadomość europejska Euroklub

Kontynuuj czytanie

Author: Svetlana Sytnyakivska
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 65-74
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.04
PDF: em/5/em504.pdf

Streszczenie:

W artykule poddano analizie proces kształtowania się i rozwoju edukacji dwujęzycznej. Nakreślono charakterystyki kształcenia dwujęzycznego specjalistów w zakresie pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, uzasadniono konieczność wprowadzenia do planu studiów przedmiotów specjalnych w dwóch językach i przedstawiono wybrane zagadnienia edukacji dwujęzycznej przyszłych pedagogów społecznych w Uniwersytecie państwowym imienia Iwana Franki w Żytomierzu. Udowodniono ponadto, że kształcenie dwujęzyczne jest niezbędnym elementem nowoczesnego systemu edukacji w uniwersytecie, który wymaga dalszych badań i opracowania z punktu widzenia naukowego i metodologicznego. Rozwiązaniem pomocnym w jego realizacji w procesie kształcenia na uczelni może być organizacja nauki dyscyplin specjalnych metodą dwujęzyczną.

kształcenie dwujęzyczne pedagodzy społeczni proces nauczania bilingual education social educationalists educational process

Kontynuuj czytanie

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 77-99
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.05
PDF: em/5/em505.pdf

Streszczenie:

W opracowaniu scharakteryzowano przemiany w zakresie wartości cenionych przez dzieci i młodzież z pogranicza polsko-czeskiego – odwołując się do sformułowanych przez R. F. Ingleharta hipotez niedoboru i socjalizacji. Zakładają one – po pierwsze – że priorytetowe wartości jednostki odzwierciedlają jej środowisko społeczno-ekonomiczne, a przedmiotom, których jest w nim stosunkowo niewiele, nadaje się subiektywnie wyższą wartość i – po drugie – podstawowa struktura wartości jednostki odzwierciedla warunki, w jakich została ona wychowana.
Przeprowadzenie badań w latach 1990–1991 oraz 2014–2015 – z wykorzystaniem strategii porównań podłużnych, opartej na kryterium czasu – umożliwiło poznanie czynników oddziałujących na preferencje aksjologiczne młodego pokolenia, jak również przedstawienie względnej dynamiki zmiany i uchwycenie wyznaczających ją mechanizmów.

multi- and intercultural education multicultural borderlands cultural borderland edukacja wielo- i międzykulturowa pogranicze kulturowe preferencje aksjologiczne wartości

Kontynuuj czytanie

Author: Piotr Długosz
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 100-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.06
PDF: em/5/em506.pdf

Streszczenie:

Artykuł prezentuje wyniki badań nad wartościami życiowymi i wartościami ideologicznymi ukraińskich studentów w Polsce. Badania zostały zrealizowane metodą sondażową wśród ukraińskich studentów studiujących na Podkarpaciu. Badana próba liczyła 250 respondentów. Zebrane obserwacje wskazują, iż badana młodzież preferuje wartości związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem materialnym rodziny oraz autonomią ekonomiczną i osobistą. W sferze wartości ideologicznych ujawniają się silne dążenie do sukcesu i indywidualizm. Badani studenci mają orientacje egalitarne i etatystyczne. Ani socjalizm, ani kapitalizm nie zyskuje u nich szerokiego poparcia. Częściej zgadzają się na demokrację. Kapitalizm, demokracja, indywidualizm częściej uwidaczniają się wśród studentów z wyższymi zasobami ekonomicznymi, kulturowymi, statusowymi, którzy po skończonych studiach nie chcą wracać na Ukrainę.

ideological values life values Ukrainian students in Poland wartości ideologiczne wartości życiowe studenci ukraińscy w Polsce młodzież

Kontynuuj czytanie

Author: Ilona Nowakowska-Buryła
Author: Marzena Okrasa
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 125-146
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.07
PDF: em/5/em507.pdf

Streszczenie:

Mniejszości narodowe i etniczne są od wieków obecne w Polsce, jednak świadomość ich istnienia jest w naszym społeczeństwie stosunkowo niewielka. Jednym z powodów jest niski poziom kompetencji międzykulturowej obywateli naszego kraju, spowodowany wieloletnimi zaniedbaniami w kształceniu ukierunkowanym na rozwijanie tej kompetencji w obszarze poznawczym, afektywnym, jak i pragmatyczno-komunikatywnym. Przedstawione badania diagnostyczne, odnoszące się do pierwszego i drugiego z wymienionych obszarów, dotyczyły wiedzy studentów kierunków pedagogicznych na temat mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę oraz stosunku respondentów do praw i przywilejów posiadanych przez te grupy. Przeprowadzone analizy wskazały, że istnieje nagląca potrzeba kształcenia w zakresie edukacji międzykulturowej. Studenci, którzy nie uczestniczyli w takich zajęciach, prezentowali niski poziom kompetencji międzykulturowej – ich wiedza była fragmentaryczna, a stosunek do mniejszości i ich praw ambiwalentny. Obecność treści międzykulturowych w aktualnych programach nauczania – począwszy od edukacji przedszkolnej i początkowej – pozwala jednak mieć nadzieję, że sytuacja ta będzie ulegać systematycznym korzystnym zmianom, a kompetencje międzykulturowe będą bardziej niż dotychczas powszechne i doceniane.

intercultural education edukacja międzykulturowa kompetencje międzykulturowe mniejszości narodowe i etniczne national and ethnic minorities the intercultural competence

Kontynuuj czytanie

Author: Danuta Kocurek
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 149-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.08
PDF: em/5/em508.pdf

Streszczenie:

W 2009 roku Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wraz z Institutem EuroSchola z Trzyńca powołało na pograniczu polsko- -czesko-słowackim pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej EuroInstytutut do spraw współpracy transgranicznej. Głównymi obszarami działalności EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego są: działalność szkoleniowo-doradcza, działalność koncepcyjna i badawcza oraz działalność edukacyjna i wydawnicza. EuroInstytut współpracuje z placówkami naukowymi i instytucjami doradczo-szkoleniowymi z kraju i zagranicy. Wydaje serię „TRANSCARPATHICA” i organizuje konferencje o wymiarze międzynarodowym, poświęcone relacjom sąsiedzkim łączącym Polaków, Czechów i Słowaków.

trainings research and scientific activity transfrontier and intercultural cooperation Polish-Czech-Slovak EuroInstitute szkolenia działalność badawcza i naukowa współpraca transgraniczna i międzykulturowa EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart