Author: The Editors
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 3-10
DOI Address: -
PDF: em/6/em6toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 11-15
DOI Address: -
PDF: em/6/em600.pdf

Streszczenie:

Author: Jerzy Nikitorowicz
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 19-35
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.01
PDF: em/6/em601.pdf

Streszczenie:

Autor wyraża niepokój, wskazując, że paradygmat współistnienia kultur jest coraz częściej podważany mniej lub bardziej świadomymi wypowiedziami i działaniami. Przedstawia je w tekście, analizuje i wartościuje w kontekście działań edukacji międzykulturowej. Podkreśla, że edukacja międzykulturowa zawsze uczestniczyła w procesie przeciwstawiania się dehumanizacji i infrahumanizacji, i podaje przykłady jej działalności, jak też przykłady radykalnych tendencji ograniczających człowieczeństwo Innych oraz degradujących godność i wartość człowieka. W tekście pyta i podejmuje próby odpowiedzi, w jakim zakresie zatraciliśmy wartości humanistyczne i postawę wrażliwości. Analizuje, ilustruje, poszukuje przyczyn i wskazuje na znaczenie tych zjawisk w kontekście funkcji edukacji międzykulturowej. Zwraca uwagę na problem ideologizacji narodu i nowe zadania edukacji międzykulturowej wobec przedstawianych zjawisk i zachodzących procesów społeczno-politycznych.

dehumanizacja infrahumanizacja dehumanization infrahumanization obywatelstwo edukacja międzykulturowa intercultural education Citizenship

Kontynuuj czytanie

Author: Petro Saukh
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 36-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.02
PDF: em/6/em602.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest próba interpretacji nowego pluralistycznego typu cywilizacji oraz właściwości współczesnego społeczeństwa wielokulturowego w kontekście przestrzeni edukacyjnej. Na gruncie tego zaproponowano zastąpienie pojęcia edukacji wielokulturowej terminem edukacji polietnicznej, która skierowana jest na harmonizację wzajemnego stosunku między etnicznymi lub narodowymi społeczeństwami, a w ich granicach – między różnymi grupami społeczno-kulturowymi, mającymi różną identyczność kulturową (polityczną, regionalną, płciową, religijną, wiekową, profesjonalną i in.). Zaproponowano i uzasadniono nową architektonikę edukacji wielokulturowej, w centrum której znajduje się życiowy paradygmat jednostki. W związku z tym udowadnia się pięć najważniejszych strategii metodologicznych edukacji wielokulturowej, które są jej punktem orientacyjnym oraz źródłem życiowym.W artykule zostały także zarysowane problemy implementacji projektu edukacji wielo-kulturowej na Ukrainie, które utrudniają harmonizację życia społecznego oraz procesy dialogu międzykulturowego i porozumiewania się.

identyczność globalna lokalność pamięć historyczno-kulturalna kulturowo-etniczny narcyzm polityka demokratyczno-egalitarna global locality cultural and historical memory cultural and ethnical narcissism democratic and egalitarian policy edukacja wielokulturowa multicultural education multikulturalizm multiculturalism identity

Kontynuuj czytanie

Author: SoŇa Kariková
Author: Ruženka Šimoniová-Černáková
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 53-72
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.03
PDF: em/6/em603.pdf

Streszczenie:

W artykule porównano konstruowanie tożsamości narodowej przyszłych nauczycieli w Słowacji i Serbii. Pomiaru tożsamości narodowej dokonano przy pomocą skali NAIT (National Identity Scale)1. Badana grupa składała się ze 163 studentów narodowości słowackiej i 163 narodowości serbskiej (N – 326), 12% mężczyzn i 88% kobiet. W obrębie obu badanych grup, poprzez międzykulturowe analizy porównawcze, dokonano ewaluacji parametrów wyniku surowego ankiety. Wyniki badań wskazują, że przyszli nauczyciele w Słowacji prezentują wyższy poziom i większą stałość tożsamości narodowej. Jednocześnie badanie dowodzi, że świadomość narodowa słowackich przyszłych nauczycieli wzmacniana jest poczuciem patriotyzmu, a serbskich studentów – poczuciem nacjonalizmu. Wyniki omówione zostały w kontekście szkolenia przyszłych nauczycieli, z perspektywy tolerancji i międzykulturowości. Konkluzja zawiera szkic koncepcji edukacji międzykulturowej.

tożsamość etniczna nastawienia etniczne przyszli nauczyciele ethnic attitudes future teachers tożsamość narodowa edukacja międzykulturowa intercultural education ethnic identity national identity

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Antonowicz
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 73-84
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.04
PDF: em/6/em604.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest ukazanie współczesnej działalności stowarzyszeń polonijnych funkcjonujących na terytorium Przyirtysza na Syberii Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka polskiego. Przedstawiono sposób prowadzenia zajęć, obecność języka polskiego w placówkach oświatowych w Omsku oraz znaczenie języka polskiego dla osób uczęszczających na zajęcia organizowane przez stowarzyszenia polonijne. Artykuł ma charakter opisu etnograficznego, opartego na długoterminowych i stacjonarnych badaniach terenowych w Syberii Zachodniej.

Polacy na Syberii nauka języka polskiego na Syberii Przyirtysze metoda etnograficzna Polish in Sibieria learning Polish language in Siberia the Irtysh region ethnographic research methods

Kontynuuj czytanie

Author: Ekaterina Skakowska
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 85-100
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.05
PDF: em/6/em605.pdf

Streszczenie:

W artykule przedstawiono organizację i funkcjonowanie polonijnych placówek kulturalno-oświatowych w regionie wschodniosyberyjskim. Opisano historię i warunki powstawania polonijnych placówek na Syberii, a także zaprezentowano analizę funkcjonowania oraz efekty działalności niektórych organizacji i stowarzyszeń polonijnych w wybranym regionie. W artykule omówiono między innymi działalność takich placówek, jak: Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasji, Polskie Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie „Polonia Minusińska”, Krasnojarska Regionalna Narodowo-Kulturalna Autonomia „Dom Polski”, Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo” w Irkucku i kilka innych. Zwrócono uwagę także na znaczenie tych placówek w kultywowaniu polskich tradycji oraz w podtrzymywaniu polskiej tożsamości kulturowej.

tożsamość kulturowa Polaków na Syberii placówki organizacje i stowarzyszenia polonijne Polonia we wschodniej Syberii Polish community in Eastern Siberia Polish institutions organizations and associations cultural identity of Poles in Siberia

Kontynuuj czytanie

Author: Anton Dragomiletskii
Author: Łukasz Matusiak
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 101-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.06
PDF: em/6/em606.pdf

Streszczenie:

Artykuł traktuje o pojmowaniu edukacji wielokulturowej wśród rosyjskich uczonych, zostały w nim opisane i omówione jej typologie oraz cele. Autorzy charakteryzują również aktualny stan rozwoju i rolę edukacji wielokulturowej w systemie oświatowym Federacji Rosyjskiej oraz jej faktyczną realizację w praktyce edukacyjnej w rosyjskich szkołach. Omawiają także nie do końca wydolną formułę edukacji wielokulturowej funkcjonującą w tym kraju, jak również wskazują na ważne zadanie, jakie pełni edukacja międzykulturowa w wielonarodowym i wieloetnicznym społeczeństwie rosyjskim.

rosyjski system oświatowy Russian educational system wielokulturowość edukacja międzykulturowa intercultural education multiculturalism

Kontynuuj czytanie

Author: Mariusz Korczyński
Author: Agata Świdzińska
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 113-142
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.07
PDF: em/6/em607.pdf

Streszczenie:

Kompetencje do komunikacji międzykulturowej zostały uznane jako niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości społecznej, czego przykładem jest m.in. aktywność młodzieży w programach wymiany międzynarodowej na uczelniach w ramach programu Erasmus czy uczestnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych w programie Comenius. Wzrosła również popularność podejmowania przez młodzież studiów na uczelniach poza granicą własnego kraju. Ten rodzaj kontaktów sprzyja poznawaniu odmiennych kodów kulturowych, dostrzeganiu i oswajaniu się z Innością, uczeniu się i budowaniu poprawnych relacji międzykulturowych. Inność na poziomie kultury stała się elementem codzienności także z powodu migracji ekonomicznych, turystyki kulturowej czy współpracy ponadgranicznej w sferze ekonomiczno-gospodarczej w ramach programów unijnych. Warto podkreślić, że kiedy nie dochodzi do faktycznego kontaktu pomiędzy jednostkami, wówczas Inny może być postrzegany stereotypowo, często jako zagrażający, a nie interesujący. Literatura naukowa, w tym polska, dostarcza wielu opracowań na temat efektów międzykulturowych relacji1, tym samym tworząc coraz szerszą perspektywę proponowanych rozwiązań i ujęć metodologicznych: sposobów zbierania danych i pomiaru tych kompetencji. Dla pedagogów otworzyła się zatem przestrzeń wymiany myśli, kreślenia nowych rozwiązań edukacyjnych i wychowawczych. Także weryfikowania i pogłębiania dotychczasowych wyników badań nad kompetencjami do komunikacji międzykulturowej. W niniejszym tekście zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów polskich i ukraińskich studiujących na uczelniach wyższych w Lublinie. Do badań wykorzystano Skalę Wrażliwości Międzykulturowej autorstwa G. Chena i W. Starosty2 przetłumaczoną na język polski i ukraiński. Jest to pierwsze w Polsce badanie tym narzędziem i traktowaliśmy je jako pilotażowe.

wrażliwość międzykulturowa intercultural sensitivity komunikacja międzykulturowa intercultural communication intercultural competences kompetencje międzykulturowe edukacja międzykulturowa intercultural education

Kontynuuj czytanie

Author: Zuzanna Błajet
Author: Piotr Błajet
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 163-180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.09
PDF: em/6/em609.pdf

Streszczenie:

Przedmiotem rozważań tekstu są przysłowia, aforyzmy, związki frazeologiczne, wyrażenia przysłowiowe i porzekadła wykorzystujące motyw psa w opisie jakiejś cechy ludzkiej lub zjawiska świata rzeczywistego, występujące w języku polskim oraz w językach należących do irańskiej grupy językowej: perskim, tadżyckim i szugnońskim. W badaniach nad przysłowiami i frazeologią zastosowano metodę etnolingwistyczną. Wykazano istnienie znacznych podobieństw z metaforami polskimi. Z perspektywy koncepcji ucieleśnionego i osadzonego w kulturze umysłu (EEM), traktującego metafory jako reprezentacje umysłowe, świadczy to o znacznym podobieństwie tak odległych kultur, jakimi są polska i irańska. Podobieństwa te wskazują na istnienie w jakiejś głębszej warstwie faktycznej jedności doświadczenia człowieka niezależnie od różnic dzielących ludzi żyjących w różnych kulturach.

języki irańskie przysłowia i frazeologia umysł ucieleśniony osadzony w kulturze Iranian languages proverbs and phraseology embodied-embedded mind metafora metaphor międzykulturowość interculturalism

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart