Author: Ewelina Konieczna
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 291-302
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.20
PDF: em/11/em1120.pdf

Przedmiotem rozważań zawartych w artykule są wybrane obszary kultury filmowej skupiające się na problematyce Innego. Refleksja nad rolą filmu w spotkaniu z Innym stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak i w jakim celu wybrane filmy dokumentalne i fabularne ukazują Innego. Twórcy filmowi coraz częściej poruszają tematykę dotyczącą wielokulturowości, odmienności etnicznych czy kryzysu migracyjnego. W obliczu narastających problemów dotyczących braku tolerancji, szacunku czy wrogości wobec Innego film może być pomocny w kształtowaniu postaw otwartości na inność, opartych na uniwersalnych wartościach, na szacunku do różnorodności kulturowej i etnicznej. Filmy stanowią medium umożliwiające spotkanie z drugą osobą (Innym), pozwalają na prezentację i wymianę rozmaitych wartości i perspektyw. Filmowcy nie proponują systemowych rozwiązań, ale wykorzystują kamerę jako jedno z narzędzi zmiany; przez ilustrację konkretnego problemu starają się budować poczucie sprawiedliwości i odpowiedzialności za Innego.

Film encounters with the Other as a form of intercultural dialogue

The subject of the discussion contained in the article are selected spaces of film culture focusing on the issues of the Other. This objective of this article is also to present the role of the film in encounter with the Other and an attempt to find an answer to the question of how and for what purpose selected documentary and feature films speaking about the Other? Filmmakers are more and more concerned with the subject of multiculturalism, ethnic differences or the migratory crisis. In the face of growing problems concerning intolerance, respect or hostility towards Another, the film may be helpful in shaping attitudes of openness to otherness, based on universal values and on respect for cultural and ethnic diversity. The cinema allows encounter with the Other. Films present different values and perspectives and allow for their exchange. Filmmakers do not propose system solutions, but they use the movie camera as one of the tools of change. They are illustrating a specific problem and try to build a sense of justice and responsibility for the Other.

REFERENCES:

 • Haltof, M. 2005. Kino australijskie. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz te­rytoria.
 • Kapuściński, R. 2004. Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku. Kraków: Universitas.
 • Kłoczowski, J.A. 2005. Filozofia dialogu. Poznań: W drodze.
 • Labaki, N. 2019. Minimum szczęścia. Zwierciadło. 3 (2069), ss. 38–42.
 • Lévinas, E. 1998. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lévinas, E. 2000. Inaczej niż być lub ponad istotą. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Loska, K . 2011. Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina. Kra­ków: Universitas.
 • Między kulturami. https://nhef.pl/program/cykle/miedzy-kulturami (21.03. 2019).
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Fil­mie. https://watchdocs.pl/2018/a/pl/artykul/7/o_nas ( 21.01.2019).
 • Millennium Docs Against Gravity Film Festival. https://mdag.pl/16/pl/war­szawa/page/o-festiwalu (12.02. 2019).
 • Narracje Migrantów. http://ffrs.org.pl/aktualne-dzialania/nm/ (13.05.2019).
 • Olbrycht, K. 2007. Aksjologiczny sens upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej. W: Olbrycht, K., Konieczna, E. i Skutnik, J. red. Upowszech­nianie kultury wyzwaniem dla edukacji kulturalnej. Toruń: Wydawnic­two Adam Marszałek, ss. 27–37.
 • Przylipiak, M. 2004. Poetyka kina dokumentalnego. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Tischner, J. 1999. Filozofia dramatu. Kraków: Znak.
 • Tischner, J. 2018. Etyka solidarności i Homo Sovieticus. Kraków: Znak.
 • Wielokulturowość w filmie. https://nhef.pl/program/cykle/wielokulturowosc­-w-filmie (13.05.2019).
 • Wong, C.H. 2011. Film festivals: culture, people and power on the global screen. Piscataway: Rutgers University Press.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart