Author: Radosław Zenderowski
Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0249-0499
Author: Krzysztof Cebul
Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5040-8384
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 103-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.04
PDF: em/13/em1304.pdf

Celem artykułu jest podjęcie refleksji dotyczącej uwarunkowań (możliwości i ograniczeń) realizacji przez podmioty państwowe polityki historycznej w zróżnicowanym społeczeństwie - w warunkach liberalnej demokracji. Tak zarysowane zadanie wymaga w pierwszej kolejności wskazania kreatorów oraz pola znaczeniowego terminu „polityka historyczna”, a także możliwych (dostępnych) sposobów, którymi może być ona realizowana. Ze względu na objętość artykułu będzie to jedynie próba zasygnalizowania pewnych, w przekonaniu autorów istotnych dla tytułowej problematyki, zagadnień mogących stanowić przyczynek do dalszych badań.

Historical policy in a diversified society

The aim of the article is to undertake a reflection concerning the conditions (possibilities and limitations) of the realization by state subjects of the historical policy in a diversified society - in conditions of liberal democracy. A task designed in this way needs above all to point at the creators and the semantic field of the term “historical policy” and also possible (accessible) means by which it can be realized. Due to the volume of the article, it will be just an attempt to signalize some essential problems, for the authors, in a discussion of that issue which may become a contribution to further research.

REFERENCES:

 • Arystoteles, 1982. Etyka nikomachejska. Przekł., opr. i wstęp D. Gromska, Warszawa: PWN.
 • Assmann, A. 2009. Pięć strategii wypierania ze świadomości. W: Saryusz-Wolska, M. red. Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków: Universitas, ss. 319-334.
 • Berlin, I. 1994. Cztery eseje o wolności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Budzyńska, E. 2008. Podzielane czy dzielące? Wartości społeczeństwa polskiego. W: Mariański, J. i Smyczek, L. red. Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo WAM, ss. 35-56.
 • Cebul, K. 2019. The crisis of liberal democracy and the nationalist counter-project. The problem of the relationality between an individual, the society and the authority. Online Journal Modelling the New Europe. 30. Dostęp online: http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/09/3-Sept-2019.pdf (25.06.2020).
 • Chrobaczyński, J. 2018. Jak polityka historyczna ustanawia, filtruje i usuwa bohaterów. W: Bartuś, A. red. Bohaterowie i antybohaterowie współczesnej Europy. Oświęcim: Urząd Miasta Oświęcim, ss. 97-112.
 • Chwedoruk, R. 2018. Polityka historyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Filipowicz, S. 2011. Prawda i wola złudzenia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś.
 • Held, K. 2003. Fenomenologia świata politycznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Kaczorowski, P. 2005. Państwo w czasach demokracji. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Kącka, K. 2015. Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania - przykład Polski. W: Kącka, K., Piechowiak-Lamparska J. i Ratke-Majewska, A. red. Narracje pamięci: między polityką a historią. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 59-80.
 • Kostro, R. 2009. Polityka, historia, propaganda. W: Skibiński, P. i Wiścicki, T. red. Polityka czy propaganda. PRL wobec historii. Warszawa: Muzeum Historii Polski, ss. 7-12.
 • Krasnodębski, Z. 2003. Demokracja peryferii. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria.
 • Krasuski, J. 2008. Wyznaczniki biegu historii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo.
 • Lipset, S. M. 1998. Homo politicus. Społeczne podstawy polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • MacDonald, D.B. 2006. Serbia and the Jewish Trope: Nationalism, Victimhood and the Succesor Wars in Yugoslavia. W: Burszta, W.J., Kamusella, T. i Wojciechowski, S. red. Nationalism Across the Globe. An Overview of Nationalisms in State-Endowed and Stateless Nations. Volume I: Europe. Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, pp. 97- -127.
 • Malczewska-Pawelec, D. i Pawelec, T. 2011. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich. Kraków: Universitas.
 • Mazurkiewicz, P. 2001. Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji. Warszawa: Fundacja ATK.
 • Murawski, K. 1993. Filozofia polityki. Wybrane zagadnienia prakseologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Nijakowski, L. M. 2008. Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Olędzka, J. 2017. Konflikty pamięci a geopolityka przestrzeni poradzieckiej. W: Dąbrowicz, E., Larenta, B. i Domurad, M. red. Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, ss. 337-345.
 • Ponczek, E. 2013. Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekty semantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej. Przegląd Politologiczny. 2, ss. 7-22.
 • Rosenfeld, G.D. 2009. A Looming Crashor a SoftLanding? Forecasting the Future of the Memory “Industry”. The Journal of Modern History. 81, pp. 122-158.
 • Ryszka, F. 1984. Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne. Warszawa: PWN.
 • Tinder, G. 2003. Myślenie polityczne. Odwieczne pytania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ugrešić, D. 2006. Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne). Wołowiec: Czarne.
 • Wałdoch, M. 2017. Meandry polityki historycznej w jednostkach samorządu terytorialnego III RP. Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość. 14, ss. 49-68.
 • Witek, P. 2011. Doktryna polityki historycznej - czyli „dramat” w kilku aktach. Historyka. Studia Metodologiczne. XLI, ss. 83-108. Wolff-Powęska, A. 2007. Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna. Przegląd Zachodni. 1, ss. 3-44.
 • Woźniak, M. i Napora, M. 2018. Przeszłość/historia w dyskursach publicznych. Wprowadzenie. Historyka. Studia Metodologiczne. 48, ss. 215-219.
 • Wójcik, A. 2016. Polityka historyczna jako forma budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Świat Idei i Polityki. 15, ss. 438-451.
 • Zenderowski, R. 2011. Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu). Wrocław: UW.
 • Zenderowski, R. 2009. Wyścig wiktymistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej. O wyższości Holokaustu nad Golden Age. Studia Bobolanum. 3, ss. 65-93.
 • Żyro, T. 2004. Wstęp do politologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Żyro, T. 2013. Reprezentacja polityczna w trójkącie niemożności: ochlokracja, biurokracja, cezaryzm. W: Żyro, T. red. Reprezentacja polityczna. Warszawa: UW, ss. 59-92.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart