Author: Emine Dingeç
Institution: Dumlupinar University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9455-7824
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 95-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.01.04
PDF: em/14/em1404.pdf

At the end of the 19th century, activities were initiated in the Ottoman State to increase the knowledge of the Muslims and Ehl-i Perde (those with a Muslim name but who do not fulfill the requirements of Islam) Kıptis (Roma) in various fields, particularly in religion. Imams were appointed to their settlement areas. Schools were opened. In the meantime, they were also recruited into the army where they received education/training in many aspects. The aim of this article is to examine the adaptation of the Roma into the Muslim society during the discussed period.

REFERENCES:

 • Baltacı, C. 2004. Osmanlılar’da Mektep. DİA. 29, pp. 6–7.
 • Çelik, F. 2013. “Civilizing Mission” in the late Ottoman discourse: the case of Gypsies. Oriente Moderne. 93, pp. 577–597.
 • Dingeç, E. 2015. Kocaeli Sancağı’nda Çingeneler ve Cizye Meselesi. Ulusla­rarası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyum Bildirileri. Kocaeli: 2–4 Mayıs 2014, pp. 547–556.
 • Dingeç, E. 2016. About the Gypsy perception in the Ottoman Empire. In: Kyuchukov, H., Marushiakova, E. and Popov, V. eds. Roma: past, present, future. Muenchen: Lincom, pp. 68–75.
 • Furat, A.Z. 2013. Berlin Antlaşması Sonrasında Balkanlar’da Cemaat-i İsla­miyelerin Teşekkülü (1878–1918). 33, pp. 63–93.
 • Kodaman, B. 1991. Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi. Ankara: TTK.
 • Marushiakova, E. and Popov, V. 2006. Osmanlı İmparatorluğu’nda Çingenel­er. çev. Bahar Tırnakçı, İstanbul: Homer Kitabevi.
 • Sezgin, İ. 2015. Osmanlı Romanları Sosyal ve Ekonomik Hayatla İlgili Bel­geler. Edirne: Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü.
 • Uçar, A. 2009. Çingenelere Dair II. Abdülhamid’e 1891 Yılında Sunulmuş Bir Rapor. Bir Çingene Yolculuğu (Haz. Hasan Suver, Başak Kara, Aslınur Kara). İstanbul: Fatih Belediyesi Yayınları, pp. 128–141.
 • Yüksel, C. 2009. Buçuk Millet: The Ottoman Gypsies in the region of Sul­tan Abdülhamid II (1876–1909). Thesis Master in Boğaziçi University, İstanbul.
 • Yılgür, E. 2018. Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Çingenel­er: Vergi, Askerlik ve Adlandırma Meseleleri. MSGSÜ Sosyal Bilimler Der­gisi. 2 (18), pp. 267–302.
 • Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA). Sadaret Mektubi Kalemi Müh­imme Kalemi (A. MKT. MHM.) 472/53.
 • İrade Hariciye (İ. HR.). 315/20204.
 • Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF. MKT). 135/81; 182/110.
 • Teşrifat-ı Rumeli Evrakı, Arzuhaller (TRF. I. ŞKT). 97/9668.
 • Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi (TS. MA). 9367.
 • Yıldız Mütenevvi Maruzat (Y.MTV). 47/180.
 • Yıldız Hususi Maruzat (Y.A. HUS). 266/16; 274/43; 276/54.
 • Farnsworth. 1868. Letter From Mr. Farnsword, March 4, 1868. In: The Missionary Herald. Cambridge: Riverside Press. V. LXIV.
 • The Missionary Herald. Boston: Crocker and Brewster Press. V. XXXII.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart