Author: Anna Linka
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3178-088
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 297-310
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.16
PDF: em/15/em1516.pdf

W niniejszym artykule przedstawiono oddziaływanie pandemii COVID-19 na akulturację i strategie akulturacyjne studentów międzynarodowych w UE, USA i Australii. Pandemia wyostrzyła trudne i ryzykowne aspekty akulturacji studentów, przyśpieszając ją. Izolacja pandemiczna oraz chaos informacyjny spowodowany pandemią utrudniają badanym przejście od fazy szoku kulturowego do fazy zdrowienia/adaptacji. U tych, którzy przed pandemią zbliżali się do tego etapu, można zaobserwować zatrzymanie adaptacji i przyjęcie strategii wymuszonej separacji. Studenci wybierają strategie akulturacyjne - lub przez pandemię są skazani na takie wybory - które nie wiążą się z budowaniem relacji ze społeczeństwem przyjmującym: separację i marginalizację. Integracja pojawia się jedynie w kontekście relacji z innymi studentami międzynarodowymi, mieszkającymi w tym samym miejscu. Równocześnie studenci wyrażają obawy co tego, czy pandemia i jej skutki umożliwią im dalszą integrację ze społeczeństwem przyjmującym. To z kolei rodzi obawę przyszłego odpływu studentów międzynarodowych z UE, USA i Australii, czemu można zapobiec, zmieniając paradygmat myślenia o miejscu studentów międzynarodowych w systemach wspomnianych krajów.

Acculturation of international students during the COVID-19 pandemic

This article presents the impact of the COVID-19 pandemic on the acculturation process and acculturation strategies of international students in the UE, USA and Australia. The pandemic has exacerbated difficult and risky aspects of acculturating students and accelerated their acculturation. Epidemic isolation and the information chaos caused by the pandemic make it difficult for students to move from the culture shock phase to the recovery/adaptation phase. Those who were approaching the stage of adaptation prior to the pandemic were stopped and had to adopt the strategy of forced separation. Students choose, or are forced by the pandemic, to take acculturation strategies that do not involve building relationships with the host society: separation and marginalization. Integration, on the other hand, occurs only in the context of integrating with other international students living in the same place. At the same time students express concerns about whether the pandemic and its effects will enable them their further integration.

REFERENCES:

 • Berry, J.W. 1995. Psychology of acculturation. In: Goldberger, N.R. and Ve­roff, J.B. eds. The culture and psychology reader. New York: New York University Press, pp. 159–172.
 • Bochner, S., McLeod, B.M. and Lin, A. 1977. Friendship patterns of overseas stu­dents: A functional model. International Journal of Psychology. 12, pp. 277– –297.
 • Bochner, S. and Orr, F.E. 1979. Race and academic status as determinants of friendship formation: A field study. International Journal of Psychology. 14, pp. 37–46.
 • European Migration Network. 2020. EMN INFORM #2 – Impact of CO­VID-19 on international students in EU and OECD member states. Series of EMN-OECD informs on the Impact of COVID-19 in the Migration Area, p. 2. https://www.emn.gov.pl/ese/news/15839,EMN-Inform-2-im­pact-of-COVID-19-on-international-students-in-EU-and-OECD-mem­ber-.html (27.02.2021).
 • Gabriels, W. and Benke-Aberg, R. 2020. Student Exchanges in Times of Crisis – Research report on the impact of COVID-19 on student exchanges in Europe. Erasmus Student Network AISBL.
 • Kawula, S. 2012. Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Kownacka, E. 2007. Psychologiczne funkcjonowanie migrantów. W: Kownac­ka, E. red. Podejście wielokulturowe w doradztwie zawodowym. Praktycz­ ny poradnik dla doradcy zawodowego pracującego z klientem odmiennym kulturowo. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, ss. 36–39.
 • Devecchio, A. 2020. Marcel Gauchet: «Si cette crise pouvait être l’occasion d’un vrai bilan et d’un réveil collectif!». Le Figaro, 25.03.2020. https://www.lefigaro.fr/vox/societe/marcel-gauchet-si-cette-crise-pouvait-etre-l­-occasion-d-un-vrai-bilan-et-d-un-reveil-collectif-20200325 (12.07.2020).
 • Lysgaard, S. 1955. Adjustment in a foreign society. Norwegian Fulbright grantees visiting the United States. International Social Science Bulletin. 7 (1), pp. 45–50.
 • Misirlis, N., Zwaan, M. and Weber, D. 2020. International students’ loneli­ness, depression and stress levels in COVID-19 crisis. The role of social media and the host university. https://www.researchgate.net/publica­tion/341668467_International_students%27_loneliness_depression_and_stress_levels_in_COVID-19_crisis_The_role_of_social_media_and_the_host_university (27.02.2021).
 • Mok, K.H. et al. 2020. Impact of COVID-19 pandemic on international hi­gher education and student mobility: Student perspectives from mainland China and Hong Kong. International Journal of Educational Research. 105. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101718 (28.02.2021).
 • Morris, A. et al. 2020. The experience of international students before and during COVID-19: Housing, work, study, and wellbeing. Sydney: Insti­tute for Public Policy and Governance. https://apo.org.au/node/307336 (28.02.2021).
 • Nguyen, O. and Balakrishnan, V.D. 2020. International students in Australia – during and after COVID. Higher Education Research & Development. 39 (7), pp. 1372–1376.
 • Olszówka, A. i Brzezińska-Hubert, M. red. 2008. Edukacja międzykulturo­wa. Pakiet edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu. 2. Pozaformalna Akademia Jakości Projektu. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”.
 • Pham, N.C. and Shi, J.R. 2020. A qualitative study on mental distress of Viet­namese students in the U.S.A in the COVID-19 Era. Asia Pacific Journal of Health Management. 15 (3), pp. 45–57.
 • 2020. International (or internationally mobile) students. http://uis.unesco.org/en/glossary-term/international-or-internationally-mobile-students (27.02.2021).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart