Author: Renata Pater
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9450-3690
Author: Joanna Olszewska-Gniadek
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3853-6615
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 186-196
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.01.12
PDF: em/16/em1612.pdf

The developing of children’s multiple intelligences and key competences in the context of non-formal education. A case study of the competition “Słoneczniki [Sunflowers]”

Educational activities organized by cultural institutions are nowadays developed around the world in spaces other than schools. In particular, some new forms of education for children emerged, which are situated in museums, theatres, and cultural and entertainment centres. Global educational challenges are undertaken in local cultural environments. Their shared value is the focus on developing children’s abilities and the potential for multiple intelligences from an early age. The multiplicity and diversity of cultural offers is undoubtedly an advantage, but also a problem. Hence, the question arises which of these cultural proposals are particularly valuable, compared to others, and stand out in terms of quality. The article presents a case study of the “Sunflowers” competition, held in Krakow, in the context of research into children’s cultural and intercultural education. The materials made available by the organizer of the competition were analyzed in the article. Non-formal education has been discussed as an important area of educational influence and the formation of cultural competence.

Działania edukacyjne prowadzone w instytucjach kultury są współcześnie rozwijane w różnych przestrzeniach na całym świecie. Szczególnie można zaobserwować pojawianie się nowych form edukacji skierowanej do dzieci w muzeach, teatrach, centrach kultury i rozrywki. Globalne wyzwania edukacyjne są realizowane w lokalnych środowiskach kulturowych. Znamienną wartością wspólną jest ich ukierunkowanie na rozwijanie zdolności i potencjału inteligencji wielorakich dziecka już od najmłodszych lat. Wielość i różnorodność ofert kulturalnych jest niewątpliwie zaletą, ale i problemem. Stąd rodzi się pytanie o to, które propozycje są szczególnie wartościowe i wyróżniają się jakością na tle innych? W artykule analizie podano krakowski konkurs „Słoneczniki” – w kontekście edukacji pozaformalnej, która jest współcześnie postrzegana jako istotny obszar kształtowania kompetencji kulturowych.

REFERENCES:

 • Błeszyńska, K. 2017. Edukacja międzykulturowa jako czynnik rozwoju kultury pokoju. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Bratek, T. i Miłoń, E. 2014. red. Uczyć się inaczej – nowe kompendium wiedzy na temat edukacji pozaformalnej. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Brzezińska, A.I., 2021. Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psycho­logia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gardner, H. 2009. Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Laurum.
 • Jarosz, E. 2017. Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o bada­niach nad dzieciństwem. Pedagogika społeczna. 2 (64), ss. 57–81.
 • Kehily, M.J. 2001. An introduction to Childhood Studies. Open University Press.
 • Lewowicki, T. 2013. Edukacja wobec odwiecznych i współczesnych proble­mów świata – konteksty i wyzwania edukacji międzykulturowej. Edukacja Międzykulturowa. 2, ss. 19–37.
 • Nowotniak, J. 2018. Przestrzeń i miejsce jako kategorie badawcze w pedago­gice – wprowadzenie. Jakościowe Badania Pedagogiczne. 1, T. III, ss. 5–10.
 • Mendel, M. 2017. Pedagogika miejsca wspólnego – miasto i szkoła. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Ogrodzka-Mazur, E., Szuścik, U. i Szafrańska, A. 2019. red. Edukacja małego dziecka: praca zbiorowa. Konteksty społeczne i międzykulturowe. T. 14. Kraków: Impuls we współpracy z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Olszewska-Gniadek, J. 2009. Teatr młodzieży w świetle badań na terenie Kra­kowa. Kraków: WUJ.
 • Ornacka, K. 2013. Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzie­ciństwa. Kraków: WUJ.
 • Pater, R. 2016. Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży. Kraków: WUJ.
 • Pater, R. 2017. Edukacja muzealna: wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Parezja. 1 (7), ss. 74–92.
 • Pukin, P. 2019. Edukacja międzykulturowa jako element strategii Rady Eu­ropy i Unii Europejskiej. Edukacja Międzykulturowa. 1 (10), ss. 69–80.
 • Sainton, R.W. 2008. Promocja lepszego dzieciństwa: konstrukcje troski o dziec­ko. W: Kehil, M.J. red. Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kra­ków: Wydawnictwo WAM.
 • Sławiński, S. 2014. red. Słownik podstawowych terminów dotyczących krajo­wego systemu kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Smolińska-Theiss, B. 2010. Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia. 34 (1), ss. 13–23.
 • Smolińska-Theiss, B. 2014. Dzieciństwo jako status społeczny: edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Śliwerski, B. 2007. Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk: Pedagogika GWP.
 • Szczepska-Pustkowska, M. 2009. Kategoria dziecka i dzieciństwa w nowożyt­nej myśli pedagogicznej. W: Klus-Stańska, D. i Szczepska-Pustkowska, M. red. Pedagogika wczesnoszkolna – dylematy, problemy, rozwiązania. War­szawa: WAiP, ss. 79–122.
 • Szczepska-Pustkowska, M. 2020. „Lipman na Kaszubach”, czyli po co filozo­fować z dziećmi w języku kaszubskim. Edukacja Międzykulturowa. 2 (13), ss. 130–147.
 • Warchoł, T. 2018. Edukacja pozaformalna wsparciem dla rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. 2 (12), ss. 215–222.
 • Zwiernik, J. 2015. Przestrzenie i miejsca w krajobrazie dzieciństwa. W: Sa­doń-Osowiecka, T. red. Miejsce, przestrzeń, krajobraz: edukacyjne znaki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Zwiernik, J. 2020. Przedszkolny plac zabaw z perspektywy dzieci. Problemy Wczesnej Edukacji. 3 (50), ss. 43–54.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart