Author: Regina Pazdur
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 190-215
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.09
PDF: em/2/em209.pdf

Streszczenie:

Autorka prezentuje w artykule trzy scenariusze własnego pomysłu z zakresu edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej. Proponowane scenariusze przeznaczone są do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych adresowanych do młodzieży z terenu gminy Andrychów (w powiecie wadowickim w województwie małopolskim). W 2012 roku rozpoczęła ona badania dotyczące zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywających się na terenie gminy Andrychów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wstępne wyniki badań wskazują, że w niektórych szkołach na zajęciach pozalekcyjnych „Zajęcia historyczne”, „Kółko Historyczne” są realizowane elementy edukacji regionalnej, a zajęcia pozalekcyjne z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej nie są prowadzone. Wydaje się uzasadnionym stworzenie cyklu scenariuszy z zakresu edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej, przeznaczonych nie tylko do realizacji na wspomnianych zajęciach pozalekcyjnych – których głównym tematem jest historia – ale również na zajęcia i koła zainteresowań umożliwiające nabycie wiedzy, postaw i umiejętności wynikających z realizacji celów edukacji wielo- i międzykulturowej. Zajęcia takie powinny powstać w najbliższym czasie, a autorka żywi nadzieję, iż opracowane przez nią scenariusze staną się inspiracją do ich tworzenia przez samych nauczycieli, uczniów bądź rodziców (opiekunów).

program autorski „Ja w wielokulturowym świecie” zajęcia pozalekcyjne authorial programme ‘I in the multicultural world’ extracurricular classes edukacja regionalna regional education edukacja wielo- i międzykulturowa multi- and intercultural education

Kontynuuj czytanie

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Author: Alina Szczurek-Boruta
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 219-232
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.10
PDF: em/2/em210.pdf

Streszczenie:

REFERENCES:

 • Lewowicki T.: Poczucie tożsamości narodowej młodzieży – stałość i zmienność (uwagi końcowe). W: T. Lewowicki (red): Poczucie tożsamości narodowej młodzieży. Studium z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn 1994, UŚ – Fi­lia w Cieszynie.
 • Lewowicki T.: O badaniach społeczności pogranicza – od parcjalnych opisów ku elementom teorii zachowań tożsamościowych. W: J. Nikitorowicz (red.): Edukacja międzykulturowa – w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów. Białystok 1995, „Trans Humana”.
 • Lewowicki T.: Problemy tożsamości narodowej – w poszukiwaniu sposobów uogólnionych ujęć kwestii poczucia tożsamości i zachowań z tym poczu­ciem związanych. W: M. M. Urlińska (red.): Edukacja a tożsamość etnicz­na. Toruń 1995, UMK.
 • Lewowicki T.: Kształcenie uniwersyteckie – siła tradycji, presja współczes­ności, pytania o przyszłość, przesłania. W: W. Ambrozik, K. Przyszczyp­kowski (red.): Społeczeństwo. Edukacja. Poznań 2004, UAM.
 • Lewowicki T.: Przedmowa. W: A. Szczurek-Boruta: Zadania rozwojowe mło­dzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowa­nych kulturowo i gospodarczo. Studium pedagogiczne. Katowice 2007, UŚ.
 • Lewowicki T.: Przedmowa. W: E. Ogrodzka-Mazur: Kompetencja aksjologicz­na dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. Katowice 2007, UŚ.
 • Ogrodzka-Mazur E.: Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. Ka­towice 2007, UŚ.
 • Ogrodzka-Mazur E.: „Edukacja Międzykulturowa” 2012, nr 1, s. 9–12.
 • Ogrodzka-Mazur E.: Autorytet uczonego a kreowanie środowiska pedagogów międzykulturowych. W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.): Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. 2. Księga pamiątko­wa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. Cieszyn – Toruń 2012, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wy­dawnictwo Adam Marszałek.
 • Radziewicz-Winnicki A.: Opinia o całokształcie dorobku naukowego oraz działalności prof. zw. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego, w związku z wnio­skiem Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego oraz Senatu Uniwer­sytetu Opolskiego o nadanie Panu Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu godności Doktora Honoris Causa. W: Tadeusz Lewowicki. Doktor Honoris Causa Universitatis Opoliensis. Opole 2004, UO.
 • Radziewicz-Winnicki A.: Idea postępu w czasie społecznym Katedry Pedago­giki Ogólnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w ośrodku akademickim w Cieszynie. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Ma­zur, J. Urban (red.): Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. T.1. Konteksty teoretyczne. Cieszyn – Warszawa –Toruń 2009, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pe­dagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rusek H.: Cieszyńska szkoła badań pogranicza. W: T. Lewowicki, E. Ogrodz­ka-Mazur, J. Urban (red.): Społeczne uwarunkowania edukacji międzykul­turowej. T. 1. Konteksty teoretyczne. Cieszyn – Warszawa –Toruń 2009, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sobecki M.: Kultura symboliczna a tożsamość. Studium tożsamości kulturo­wej Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykulturo­wej. Białystok 2007, „Trans Humana”.
 • Suchodolska J.: Edukacyjne, społeczno-kulturowe i gospodarcze uwarunkowa­nia tożsamości młodzieży z pogranicza polsko-czeskiego. Opole 2003, UO (niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dra hab. T. Lewowickiego).
 • Szczurek-Boruta A.: Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo. Studium pedagogiczne. Katowice 2007, UŚ.
 • Szczurek-Boruta A.: Szkolnictwo wyższe a teoria, modele badań i prakty­ka edukacji międzykulturowej. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur A. Szczurek-Boruta (red.) Edukacja międzykulturowa – dokonania, prob­lemy, perspektywy. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E.: Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna Zakładu i Katedry Pedagogiki Ogólnej Uni­wersytetu Śląskiego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w latach 1989–2012. Wokół cieszyńskiej szkoły badań pogranicza Profesora Tade­usza Lewowickiego. W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.): Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. 2. Księga pamiątko­wa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. Cieszyn – To­ruń 2012, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Urlińska M. M.: Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościo­wych. Toruń 2007, UMK.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart