Author: The Editors
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 3-10
DOI Address: -
PDF: em/10/em10toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Author: Anna Szafrańska
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 11-15
DOI Address: -
PDF: em/10/em1000.pdf

Streszczenie:

Author: Janusz Mariański
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 20-37
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.01
PDF: em/10/em1001.pdf

Streszczenie:

W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki badań socjologicznych zrealizowanych w latach 1988–2017, na próbach ogólnopolskich młodzieży uczęszczającej do szkół średnich. W hipotezie głównej założono, że młodzież wykazuje skłonność do negowania tradycyjnych wartości (religijnych i moralnych) obowiązujących w Kościele katolickim oraz ulega wartościom lansowanym przez nowe nurty ideowe charakterystyczne dla społeczeństw ponowoczesnych i pluralistycznych. Badania empiryczne z lat 1988–2017 wykazały ponadto przyspieszenie zmian w kondycji religijnej i moralnej młodzieży szkolnej. W 2017 roku wskaźnik przeciętny odnoszący się do wybranych przejawów religijności wynosił 47%, a spadek aprobaty tych elementów kształtował się na poziomie 15,7%. „Pełzająca” sekularyzacja w środowiskach młodzieżowych, wyraźnie przyspieszająca, wydaje się już faktem społecznym.

religijność wiara i wierzenia religijne praktyki religijne moralność katolicka młodzież szkolna religiousness faith and religious beliefs religious practices Catholic morality schoolchildren

Kontynuuj czytanie

Author: Aniela Różańska
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 39-54
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.02
PDF: em/10/em1002.pdf

Streszczenie:

Artykuł podejmuje próbę weryfikacji tezy: Współczesne społeczeństwo czeskie nie jest ateistyczne, nie jest też modelowym przykładem gwałtownej sekularyzacji. Przemiany zachodzące w społeczeństwie czeskim mają postać wielokierunkowych przemian religijności (transformacji), choć z silnymi tendencjami sekularyzacyjnymi. Świadczą o miękkiej, ale długotrwałej sekularyzacji, wyrażającej się w pluralizacji form religijnych, która utworzyła specyficzną i złożoną postawę współczesnego społeczeństwa czeskiego wobec religii.

religious pluralism religious illiteracy post-secularism contemporary religion pluralizm religijny analfabetyzm religijny postsekularyzm współczesna religia Republika Czeska Czech Republic

Kontynuuj czytanie

Author: Jarema Drozdowicz
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 55-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.03
PDF: em/10/em1003.pdf

Streszczenie:

Podjęte w opracowaniu rozważania dostarczają zbornej rekonstrukcji najważniejszych właściwości kategorii różnicy kulturowej w specyficznym kontekście społecznym. Kontekst ten zostaje tu przywołany w odniesieniu do modelu społeczeństwa otwartego. Naczelna teza niniejszego tekstu zawiera się w założeniu mówiącym, że kulturowa odmienność stanowi społeczną konstrukcję zbudowaną ze specyficznych reprezentacji Inności w danych dyskursach narodowych. Narzędziem, na którym opiera się to założenie, jest ukazanie najważniejszych kwestii związanych z pojęciami kluczowymi, takimi jak wielokulturowość, migracje i rosnący poziom heterogeniczności kulturowej uwidaczniającej się w różnych sferach życia publicznego.

migration otherness multiculturalism cultural difference open society odmienność migracje wielokulturowość różnica kulturowa społeczeństwo otwarte

Kontynuuj czytanie

Author: Paulina Pukin
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 70-79
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.04
PDF: em/10/em1004.pdf

Streszczenie:

Artykuł ukazuje problematykę edukacji międzykulturowej jako koniecznego kroku w celu integracji i wzajemnego porozumienia pomiędzy mieszkańcami a imigrantami w Europie. Rada Europy oraz Unia Europejska popierają migracje międzynarodowe. Większość działań UE jest jednak skierowana do obywateli unijnych. Unia Europejska wraz z Radą Europy próbują zwiększyć kompetencje międzykulturowe poprzez organizowanie wydarzeń (np. zainicjowanie Roku Dialogu Międzykulturowego w 2008 roku) oraz propozycje zmian w aktach prawnych. Unia Europejska promuje również migracje o charakterze edukacyjnym, m.in. Erasmus, Tempus oraz Młodzież w działaniu. Udział w projektach zaproponowanych przez Komisję Europejską umożliwia zwiększenie kompetencji kulturowych oraz chęć odkrywania innych kultur oraz zrozumienie międzykulturowe. Natomiast podczas spotkań Rady Europy w latach 2003 i 2005 postanowiono podtrzymywać i rozwijać jedność pomimo różnorodności społeczeństw poprzez aktywne działanie w zakresie zwiększenia poziomu edukacji międzykulturowej jako elementu polityki edukacyjnej. W Planie Działań podkreślono szczególną rolę edukacji w tworzeniu nowej Europy. Wyznaczano wówczas takie kierunki działań, jak rozwój kilku edukacji: obywatelskiej, na rzecz praw człowieka, międzykulturowej, a także promocję wymiany międzykulturowej oraz zapewnienie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego. Zalecane jest, aby politycy unijni zastanowili się nad rozwiązaniem problemu niezrozumienia pomiędzy Europejczykami a imigrantami z Azji oraz Afryki.

the European Union Unia Europejska intercultural education edukacja międzykulturowa Rada Europy the Council of Europe migracje międzynarodowe international migration

Kontynuuj czytanie

Author: Hristo Kyuchukov
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Author: William New
Institution: Beloit College
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 81-100
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.05
PDF: em/10/em1005.pdf

Streszczenie:

Artykuł omawia zagadnienia edukacji dzieci romskich w szkołach specjalnych i ich dwujęzyczność. Bardzo często dzieci romskie w wielu krajach Europy Wschodniej są umieszczane w szkołach specjalnych na podstawie testów w oficjalnym języku danego kraju. Dwujęzyczność dzieci romskich nie jest uznawana za zjawisko pozytywne. W niektórych krajach (np. w Republice Czeskiej i Słowacji), jeśli dzieci posługują się jakąś formą języka urzędowego, ale nie językiem właściwym, nadal uważane są za niepełnosprawne intelektualnie. Wyłącznie na podstawie znajomości języka są wysyłane do szkół specjalnych.W artykule przedstawiono również takie kwestie, jak segregacja i dyskryminacja poprzez edukację, rola rozwoju języka ojczystego, zagadnienia dwujęzyczności w szkole oraz program ROMED Rady Europy dla mediatorów szkolnych. W końcowej części opracowania autorzy sugerują kilka propozycji, co mogą zrobić więcej w tym zakresie szkolni mediatorzy, aby zintegrować uczniów romskich w szkole grupy większościowej i aby ich integracja nie była traktowana jako kara, jak to jest aktualnie akceptowane w niektórych krajach.

Roma intercultural education Bilingualism school mediators special schools edukacja międzykulturowa mediatorzy szkolni szkoły specjalne dwujęzyczność Romowie

Kontynuuj czytanie

Author: Łukasz Kwadrans
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 101-112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.06
PDF: em/10/em1006.pdf

Streszczenie:

Artykuł został poświęcony analizie sytuacji społeczności romskiej we Wrocławiu oraz realizowanym na terenie miasta formom wsparcia środowisk romskich. Raport został opracowany przez zespół ekspertów zgodnie z rekomendacją wynikającą z piątego raportu monitoringowego Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) dotyczącego Polski, opublikowanego 9 czerwca 2015 roku. Zespół analizował sytuację społeczności romskiej głównie na podstawie spotkań roboczych, wywiadów z ekspertami społecznymi, wizyt monitoringowych oraz danych udostępnionych przez instytucje.Autor poddaje dyskusji realizowane i wdrażane formy pomocy społeczności romskiej oraz oddziaływaniu wsparcia instytucjonalnego na poprawę jakości życia tej grupy. Kolejną poruszaną kwestią jest diagnoza problemów środowisk polskich i rumuńskich Romów oraz ich marginalizacja. Autor artykułu wskazuje propozycje dobrych praktyk i rozwiązań problemów, z którymi współcześnie borykają się grupy Romów mieszkających nie tylko we Wrocławiu.

Kontynuuj czytanie

Author: Pavlína Kobzová
Institution: Palacký University in Olomouc
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 115-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.07
PDF: em/10/em1007.pdf

Streszczenie:

W artykule zaprezentowano perspektywę Ukraińców mieszkających w Republice Czeskiej dotyczącą wybranych aspektów życia. Celem podjętych badań było ustalenie, jak Ukraińcy postrzegają życie w Republice Czeskiej, czeską kulturę i edukację, oraz co dostrzegają jako różnice i podobieństwa w obu kulturach i sposobach edukacji. Zwrócono uwagę, że badanie dotyczy subiektywnych doświadczeń, postaw i opinii indywidualnych respondentów. Dlatego, nie reprezentuje ono całej ukraińskiej mniejszości narodowej żyjącej w Republice Czeskiej. Grupa badana składała się z dwóch grup respondentów o następującym składzie: pierwsza zawierała 8 respondentów Ukraińców na stałe mieszkających w Czechach ponad 10 lat, w drugiej grupie – wywiad przeprowadzono wśród 7 ukraińskich studentów, uczących się w Czechach, oraz wśród ich rodziców. W badaniu zastosowano podejście jakościowe, a dokładnie metodę półustrukturyzowanego wywiadu z respondentami. Analizę uzyskanych danych przeprowadzono za pomocą otwartego, a potem osiowego i selektywnego kodowania.

Education culture intercultural education Czech Republic Ukrainians edukacja międzykulturowa edukacja kultura Republika Czeska Ukraińcy

Kontynuuj czytanie

Author: Mariusz Korczyński
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Author: Barbara Grabowska
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 129-156
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.08
PDF: em/10/em1008.pdf

Streszczenie:

Celem podjętych przez autorów badań była próba ustalenia poziomu wrażliwości międzykulturowej, która w przyjętej koncepcji badań jest podstawowym wymiarem międzykulturowej kompetencji komunikowania się. Odnosi się ona do emocjonalnego pragnienia danej osoby, aby kontakt był potwierdzeniem, docenieniem i zaakceptowaniem różnic kulturowych. W badaniach wykorzystano metodę ankiety, a narzędziem była Skala Wrażliwości Międzykulturowej autorstwa Guo-Ming Chena i Williama J. Starosty (Chen i Starosta, 1996, ss. 353–383). Badaniami objęto 154 Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w południowo-zachodniej części Anglii. Narzędzie badawcze rozprowadzono metodą kuli śnieżnej wykorzystując w tym celu między innymi nowoczesne środki komunikacji. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że badani Polacy prezentują dobry i przeciętny poziom wrażliwości międzykulturowej, w którym największy udział mają badane kobiety, badani z najmłodszej grupy wiekowej oraz z najkrótszym stażem na emigracji. Uzyskując w zdecydowanej większości analizowanych wymiarów wyniki wysokie. Wyniki najniższe odnotowano w przypadku najstarszej grupy wiekowej oraz z najdłuższym stażem na emigracji.

intercultural communication competence intercultural sensitivity Poles on emigration competences Polacy na emigracji wrażliwość międzykulturowa międzykulturowa kompetencja komunikowania się kompetencje

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart