Author: Aleksandra Gancarz
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 255-265
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.17
PDF: em/11/em1117.pdf

Celem artykułu jest ukazanie wsparcia w sytuacji zmiany społecznej na przykładzie wsparcia dzieci repatriantów w adaptacji szkolnej. Przedstawiono w nim wyniki badań ankietowych i wywiadów pogłębionych przeprowadzonych wśród dzieci repatriantów, ich nauczycieli i rodziców. W interpretacji wyników badań wykorzystano koncepcję wsparcia społecznego Stanisława Kawuli. W opinii badanych bardzo pozytywny wpływ na adaptację szkolną dzieci repatriantów mają dodatkowe zajęcia organizowane na początku nauki w polskiej szkole. Niestety, niewielka świadomość nauczycieli na temat pracy z uczniem odmiennym kulturowo i nauczania języka polskiego jako obcego znacznie ogranicza efektywność tych zajęć. Niewystarczające jest też wsparcie informacyjne. Choć szkoła jako instytucja wprowadzająca kolejne pokolenia w świat kultury powinna reagować na zachodzące zmiany społeczne, przeprowadzone badania wskazują na niedostateczne przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym. Jest to efekt zaniedbań zarówno na etapie kształcenia wyższego, doskonalenia zawodowego, jak i informowania nauczycieli o sytuacji ucznia trafiającego do danej placówki. W środowiskach szkolnych objętych badaniami nauczyciele wykazywali się ogromnym zaangażowaniem we wsparcie dzieci repatriantów w adaptacji szkolnej, lecz ich dobra wola była niewystarczająca, aby kompensować brak profesjonalizmu działań, sprawnej komunikacji czy nawet znajomości prawa oświatowego.

Support in school adaptation for the children of contemporary Polish repatriates

The aim of the article is to show support in the situation of social change on the example of supporting children of repatriates in school adaptation. It presents the results of surveys and in-depth interviews conducted among the children of repatriates, their teachers and parents. For interpreting the research results, Stanisław Kawula’s concept of social support is used. In the opinion of the respondents, additional classes organized at the beginning of education at the Polish school have a very positive effect on the school adaptation of repatriates children. Unfortunately, the low awareness of teachers about working with a culturally different student and teaching Polish as a foreign language significantly reduces the effectiveness of these activities. Information support is also insufficient. Although the school as an institution introducing subsequent generations to the world of culture should react to the ongoing social changes, the conducted research indicates insufficient preparation of teachers to work with students with migration experience. This is the result of negligence both at the stage of higher education and professional development, as well as informing teachers about the situation of the student who reaches the given institution. In the school environments covered by the research, the teachers showed a great commitment to support the children of repatriates in school adaptation, but their good will was insufficient to compensate for the lack of professionalism, efficient communication or even knowledge of educational law.

REFERENCES:

 • Gorbaniuk, J. 2008. Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z repatria­cji Polaków z Kazachstanu. Lublin: KUL.
 • Grzymała-Moszczyńska, H. i Grzymała-Kazłowska, A. 2011. Repatrianci z Kazachstanu – charakterystyka i główne problemy adaptacyjne. War­szawa: Komitet Badań nad Migracjami.
 • Hut, P. 2014. Polska wobec Polaków w przestrzeni poradzieckiej. Od solida­ryzmu etnicznego do obowiązku administracyjnego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
 • Jakubowska, L. 2011. Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu w kontek­ście tendencji globalizacyjnych. Legnica: PWSZ im. Witelona w Legnicy.
 • Kawula, S. 2012. Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Kość-Ryżko, K. 2014. Dylematy samookreślenia polskich repa­triantów z Kazachstanu. Studium etno-psychologiczne. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Książek, J. 2019. Adaptacyjne problemy dzieci repatriantów na tle relacji rówie­śniczych. Migration Studies – Review of Polish Diaspora. 1 (171), ss. 211– –229.
 • Radziewicz-Winnicki, A. 2004. Społeczeństwo w trakcie zmiany. Gdańsk: GWP.
 • Sałacińska-Rewiakin, J. 2014. Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia ka­zachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Świdrowska, E. 2016. Repatriacja do polskich gmin – realia i wyzwania. Ra­port z badań. Kraków: Instytut Wschodnich Inicjatyw.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o repatriacji oraz nie­których innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 858).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2000, nr 106, poz. 1118 z późn. zm.).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart