Author: The Editors
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 3-10
DOI Address: -
PDF: em/11/em11toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 11-19
DOI Address: -
PDF: em/11/em1100.pdf

Streszczenie:

Kontynuuj czytanie

Author: Halina Rusek
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 23-39
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.01
PDF: em/11/em1101.pdf

Streszczenie:

W ostatnich dekadach powstało kilka subdyscyplin różnych dyscyplin naukowych, dla których pogranicze jest głównym przedmiotem rozważań - należą do nich socjologia, antropologia i pedagogika. Mogły one powstać dopiero wtedy, gdy znawcy tej problematyki uporali się z definicją pogranicza, dla której za punkt wyjścia należałoby uznać filozoficzne, szerokie do tego problemu podejście. Tu pogranicze jawi się jako słowo-klucz współczesnej humanistyki i dotyczy wielu paradygmatów współczesnej nauki: to spotkanie „Ja” - czyli jednostki, grupy, kultury - z innym: nieuniknione i stanowiące o sensie życia. Pogranicze to spotkanie dwóch różniących się paradygmatów podmiotów, to każdy dyskurs dotyczący relacji Ja-Ty (Inny). Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest kształtowanie się wiedzy o pograniczu na styku dwóch podejść: edukacji międzykulturowej jako subdyscypliny pedagogicznej oraz antropologii pogranicza jako subdyscypliny antropologii kulturowej. Te kierunki poszukiwań wydają się dosyć odległe od siebie, a jednak w określonym kontekście podobieństwa między nimi rysują się dosyć wyraźnie. Kontekst ten to miejsce uprawiania nauki: między innymi w zamiejscowej jednostce Uniwersytetu Śląskiego ulokowanej w Cieszynie, a więc w sercu polsko-czeskiego i tym samym czesko-polskiego pogranicza. Obecne tu pedagogika i etnologia jako kierunki studiów wypracowały w procesie współpracy i wzajemnych inspiracji oryginalną wiedzę, która stała się podstawą kształtowania się nowych kierunków badań nad pograniczem. Obydwie dyscypliny wyrosły z jednego źródła, ich geneza i drogi rozwoju są nie tylko podobne, ale można powiedzieć pokrewne. Dlatego warto tym aspektom kształtowania się wiedzy o pograniczu poświęcić czas i miejsce w publikacji naukowej.

Borderland identity intercultural education anthropology of borderland pogranicze tożsamość edukacja międzykulturowa antropologia pogranicza

Kontynuuj czytanie

Author: Marek Rembierz
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 40-56
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.02
PDF: em/11/em1102.pdf

Streszczenie:

Biblijny topos wieży Babel, przywoływany w dociekaniach Tadeusza Lewowickiego, okazuje się przydatny - jako kontrapunkt i jako skłaniająca do refleksji przestroga - w określaniu idei i postulatów edukacji międzykulturowej oraz wypracowywaniu pedagogiki międzykulturowej. Przypomnienie zamiarów budowniczych monumentalnej wieży Babel oraz nieprzewidzianych ich niepowodzeń pobudza do refleksji w pedagogice. „Przesłanie płynące z opowieści o wieży Babel ma swoje głębsze znaczenie”, stwierdza Lewowicki (2007, s. 33), gdy rozpatruje złożoność wielokulturowości, gdy zwraca uwagę na niesione przez nią kłopoty i towarzyszące jej nieporozumienia, ale zarazem rozważa nadzieje i szanse edukacyjne, które mogą dzięki niej występować. Topos wieży Babel w dociekaniach Lewowickiego dopełnia się z kategorią pogranicza, która rozpatrywana jest (m.in. przez Lecha Witkowskiego) w nawiązaniu do koncepcji Michaiła Michajłowicza Bachtina (1895–1975) . Różnorakie pogranicza, „tereny pograniczne państw, narodów, kultur”, Lewowicki określa mianem „poligonu edukacji międzykulturowej”, bowiem na pograniczach można obserwować i uczyć się, jak przebiega „proces wzajemnego przenikania kultur” (Lewowicki, 2005, s. 19). Doświadczanie swoistych jakości polifonicznego (wielogłosowego) pogranicza, także jako doświadczanie zróżnicowanych światów wartości, jest uznawane za „życiodajne dla edukacji międzykulturowej także poza terenami pogranicznymi” (Lewowicki, 2005, s. 19). Jeśli – jak podkreśla Lewowicki – powinnością uczonych jest rozwijanie pedagogiki międzykulturowej, to rzetelne wywiązywanie się z tej powinności stawia im wysokie wymagania profesjonalne, do których zalicza się umiejętność uczestnictwa w interdyscyplinarnej pracy naukowej, gdyż bez niej nie można efektywnie rozwijać pedagogiki międzykulturowej. Interdyscyplinarność pedagogiki międzykulturowej może być postrzegana jako kształtowanie relacji międzykulturowych: relacji między różnymi – często odległymi od siebie – kulturami uprawiania nauki.

multiculturalism wielokulturowość intercultural pedagogy multicultural education edukacja wielokulturowa pedagogika międzykulturowa polifoniczne (wielogłosowe) pogranicza biblijny topos wieży Babel polyphonic borderlands biblical topos of the Tower of Babel

Kontynuuj czytanie

Author: Janusz Gajda
Institution: emerytowany pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 57-77
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.03
PDF: em/11/em1103.pdf

Streszczenie:

Główna teza, podobnie jak charakter artykułu, wynika z jego tytułu i wstępu do niego. Skoncentrowana jest na trzech tematach:
− założenie Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej, jego teoretyczne podstawy, warunki współpracy i ważne osiągnięcia w obu dziedzinach w czasie 12 lat jego istnienia,
− formy współistnienia różnych wspólnot w wielokulturowym świecie, szczególnie skonfliktowanych grup etnicznych i religijnych, w których ekstremalny fanatyzm prowadzi do ludobójstwa, ataków terrorystycznych, powodując masową migrację. Utrzymanie pokoju na świecie jest wyzwaniem dla edukacji wielo- i międzykulturowej, która nie zawsze funkcjonuje dobrze,
− ruch w kierunku realistycznego programu edukacyjnego, łączącego teorię z praktyką. Taki podstawowy i integracyjny program powinien przygotowywać ludzi do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie, do budowania ich proaktywnego podejścia do spełniania potrzeb społecznych, duchowych i życiowych, do podnoszenia ich świadomości odpowiedzialności obywatelskiej oraz do uczenia się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

edukacja wielo- i międzykulturowa humanistic-anthropological cultural pedagogy humanistyczno-antropologiczna pedagogika kultury

Kontynuuj czytanie

Author: Przemysław Paweł Grzybowski
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 81-93
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.04
PDF: em/11/em1104.pdf

Streszczenie:

Autor przedstawia jeden z wątków genezy edukacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i równościowej oraz akademickiej refleksji na ich temat, z perspektywy historii osobistych. Wychodzi z założenia, że współczesna edukacja międzykulturowa i pedagogika międzykulturowa są zakorzenione w osobistych historiach wielu osób, które były prześladowane z powodu odmienności kulturowej, ograniczano ich prawa w sferze publicznej, między innymi prawo do edukacji. W związku z tym podjęły one działania w sferze publicznej na rzecz równouprawnienia osób wywodzących się ze środowisk różnorodnych kulturowo. W artykule zostały przedstawione w układzie chronologicznym biogramy najważniejszych prekursorów i pionierów edukacji międzykulturowej oraz pedagogiki międzykulturowej.

intercultural education edukacja międzykulturowa intercultural pedagogy multicultural education edukacja wielokulturowa anti-discrimination education edukacja antydyskryminacyjna pedagogika międzykulturowa edukacja równościowa equality education

Kontynuuj czytanie

Author: Martyna Dziadek
Institution: Uniersytet Jagielloński
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 94-104
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.05
PDF: em/11/em1105.pdf

Streszczenie:

Narastające migracje do bogatych krajów Północy ewokują pełen napięć dyskurs uprzywilejowani Oni versus mniej uprzywilejowani Inni. Znormatywizowane postawy wytworzone przez nacjonalistyczne „wspólnoty wyobrażone” oraz społeczno-ekonomiczne realia kraju, do którego udaje się emigrant, ugruntowują strukturę nierówności oraz brak dialogu in between. Na podstawie powieści Vigdis Hjorth zatytułowanej Et norsk hus autorka zwraca uwagę na istotność owych procesów komunikacyjnych oraz potrzebę tworzenia polifonicznej przestrzeni wzajemnej odpowiedzialności, opartej na solidarnościowych założeniach feminizmu.

Norwegian novel feminizm powieść norweska Vigdis Hjorth Scandinavian Guilt feminism nacjonalizm wielokulturowość multiculturalism nationalism

Kontynuuj czytanie

Author: Ludmyla Khoruzha
Institution: Borys Grinchenko Kyiv University
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 107-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.06
PDF: em/11/em1106.pdf

Streszczenie:

Artykuł prezentuje problem tolerancji nauczycieli akademickich jako normy cywilizacyjnej, regulatora relacji między wszystkimi podmiotami procesu edukacyjnego, co pozwala zachować różnorodność złożonego systemu, jakim jest środowisko międzykulturowe uczelni. Przedstawiono w nim wyniki badań diagnostycznych dotyczących tworzenia różnych elementów kompetencji społeczno-kulturowych nauczycieli i studentów. Ponadto zwrócono uwagę na tzw. algorytm rozwoju tolerancji nauczyciela akademickiego w warunkach nowoczesnego uniwersytetu jako osobowo-ideologicznej podstawy jego działalności i elementu kultury organizacyjnej.

pedagogical tolerance softskills human values intercultural environment of university tolerancja pedagogiczna umiejętności miękkie wartości ludzkie środowisko zróżnicowane kulturowo tolerancja tolerance etyka ethics

Kontynuuj czytanie

Author: Bronislava Kasáčová
Institution: Matej Bel University in Banská Bystrica
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 117-126
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.07
PDF: em/11/em1107.pdf

Streszczenie:

W artykule zaprezentowano główne teoretyczne i socjopolityczne argumenty tworzące tło dla inkluzji edukacyjnej. Uwypuklono w tym zakresie niektóre ważne zagadnienia związane z implementacją idei inkluzji w edukacji na gruncie humanistycznym i demokratycznym. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. kluczowe kompetencje nauczycieli jako uczestników edukacji włączającej, a także na wymagania wobec personelu zarządzającego instytucjami oświatowymi. Artykuł prezentuje pewne sposoby rozwiązywania problemów w przyszłości, głównie poprzez edukację i szkolenie nauczycieli.

fairness edukacja inkluzyjna uczciwość inkluzja społeczna edukacja specjalna tolerancja tolerance inclusive education social inclusion prawa człowieka special education human rights

Kontynuuj czytanie

Author: Mariana Cabanová
Institution: Matej Bel University in Banská Bystrica
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 127-135
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.08
PDF: em/11/em1108.pdf

Streszczenie:

Poprzez proinkluzywne postawy wobec uczniów z mniejszości oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele przyczyniają się do ich akceptacji przez społeczność większościową. Nie tylko za granicą, ale także w Republice Słowackiej skład kulturowy populacji uległ zmianie i wciąż się zmienia z powodu migracji. W swoich klasach nauczyciele edukują uczniów z różnych kultur, których język ojczysty różni się od języka, w którym prowadzona jest edukacja. Na podstawie literatury wydaje się, że duża liczba przyszłych oraz aktywnych nauczycieli jest wciąż niewystarczająco przygotowana do pracy z kulturowo i językowo zróżnicowanymi uczniami (Flores and Smith, 2008, za: Vázquez- -Montilla Just and Triscari, 2014). Na podstawie analizy wyników PISA 2009 (OECD, 2010c), można stwierdzić, że osiągnięcia uczniów o pochodzeniu imigracyjnym, z kulturowo i językowo odmiennych środowisk, w międzynarodowych testach warunkowane są również ich umiejętnością radzenia sobie z wypełnianiem tego typu testów. W artykule zaprezentowano cele projektu badawczego, skoncentrowanego na uchwyceniu stosunku studentów edukacji przed- i wczesnoszkolnej do zróżnicowania kulturowego i językowego w edukacji.

intercultural education edukacja międzykulturowa postawy nauczycieli zróżnicowanie kulturowe i językowe teachers’ attitudes cultural and linguistic diversity

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart