WAŻNE:

 • Redakcja przyjmuje materiały autorskie w wersji elektronicznej na adres: edukacja.miedzykulturowa[at]us.edu.pl i w formie wydruku na adres:
  „Edukacja Międzykulturowa”
  Uniwersytet Śląski
  Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
  43–400 Cieszyn, ul. Bielska 62
 • Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że aktualnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego. Oświadczenie: *.pdf.
 • W procesie wydawniczym stosowana jest zapora ghostwriting i guest authorship.
 • Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przysyłanie materiałów w wersji, która została uznana za ostateczną.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych zmian i niezbędnych skrótów.
 • WERSJĄ PIERWOTNĄ TEKSTU JEST JEGO WERSJA DRUKOWANA.
 • Wersja elektroniczna publikowana jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.

Redakcja „Edukacji Międzykulturowej” wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) na stronach internetowych autorów, a także wskazanych przez nich stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów (np. academia.edu). Ponadto zezwala się na wykorzystanie opublikowanych artykułów na potrzeby dydaktyczne autora, a także ich niekomercyjne rozpowszechnianie, w tym w książkach autorskich. Inne formy wykorzystywania opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) wymagają zgody ze strony wydawcy.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej IFforE oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

Redakcja czasopisma naukowego „Edukacja Międzykulturowa” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, a autorzy zobowiązani są w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

OGÓLNE INFORMACJE EDYTORSKIE:

 • Język publikacji: polski, angielski
 • Objętość tekstu:
  • do 25 000 znaków (ze spacjami, włączając bibliografię, rysunki, tabele i wykresy)
 • Format pliku: *.doc; *.rtf
 • Format tekstu: A4;
 • Marginesy: 2,5 cm
 • Wcięcie akapitu: 1 cm
 • Czcionka: Times New Roman;
 • Rozmiar czcionki: 12
 • Interlinia: 1,5 wiersza
 • Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany
 • Rodzaj przypisów:
  • bibliograficzne – tylko harwardzkie (śródtekstowe)
  • merytoryczne – przypisy dolne, numerowane cyframi arabskimi
 • Śródtytuły: nienumerowane
 • Wyróżnienie cytatów: cudzysłów

BUDOWA BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW:

 1. informacje ogólne:
  • biblografię należy przygotować według systemu sporządzania bibliografii Harvard (Harvard Referencing System),
  • przypisy należy przygotować według systemu cytowania Harvard (Harvard Citation System), czyli podać w nawiasie nazwisko autora i rok publikacji oraz numery stron w przypadku dosłownych cytatów;
  • W przypisach nie podajemy godności, funkcji i tytułów autorów, np.: ks., prof., dr, itd., podajemy natomiast tytuły: św., bł.
  • Jeśli w publikacji nie podano miejsca lub roku wydania, piszemy odpowiednio: bmw, brw, bmirw.
 2. wzory pozycji bibliograficznych:
  • Monografia autorska:
   • Sobecki, M. 2016. Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  • Monografia współautorska:
   • Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur, E., Minczanowska, A. i Piechaczek-Ogierman G. 2016. Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży – studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 1. Przemiany wartości i celów życiowych. Cieszyn – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Monografia w postaci pracy zbiorowej:
   • Lewowicki, T., Klajmon-Lech, U. i Różańska, A. red. 2016. Teoria i praktyka badań międzykulturowych. Dylematy metodologiczne. Cieszyn – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
  • Rozdziały w pracach zbiorowych:
   • Dyczewski, L. 2013. Tożsamość i patriotyzm. W: Nikitorowicz, J. red. Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 173–189.
   • Lewowicki, T. 2015. Intercultural education – from assimilation to integrationand multidimensional identity. In: Kyuchukov, H., Lewowicki, T. and Ogrodzka-Mazur, E. eds. Intercultural education – concepts, practice, problems. Munich: LINCOM Academic Publishers, pp. 24–33.
  • Artykuły w czasopismach naukowych:
   • Nikitorowicz, J. 2017. Edukacja międzykulturowa w procesie przeciwstawiania się dehumanizacji i infrahumanizacji. Edukacja Międzykulturowa. 1 (6), ss. 19–35.
   • Markowska-Manista, U. i Dąbrowa, E. 2016. Uczeń jako Inny w polskiej przestrzeni edukacyjnej – krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego. Edukacja Międzykulturowa. 5, ss. 34–51.
  • Publikacja elektroniczna: (po podaniu autora, tytułu artykułu, adresu internetowego, podać też w nawiasie datę korzystania ze strony)
   • Chrapkowska, L. 2009. Edukacja wielokuturowa i międzykulturowa – cele, założenia, przykłady działań. http://www.45minut.pl/publikacje/19011/ (6.06.2017).
 3. przykłady przypisów:
  • cytat pośredni: nazwisko (rok publikacji) treść cytowana np,
   • Markowska-Manista and Dąbrowa (2016) wyróżniają następujące grupy uczniów odmiennych kulturowo w polskim systemie oświatowym...
   • Nikitorowicz (2017) wskazuje, że współcześnie zauważalne jest tworzenie i uczestniczenie gatunku ludzkiego w trzech kulturach...
   • Lewowicki (2015) i Sobecki (2016) określają funkcje współczesnej edukacji międzykulturowej w zakresie...
  • cytat dosłowny: „dosłowna treść cytatu” (nazwisko autora/nazwiska autorów, rok publikacji, s. nr stron) np,
   • „Połowa badanych nauczycieli nie była świadoma specyfiki szkoły na Łotwie jako szkoły pogranicza kultur” (Urlińska i Jurzysta, 2016, s. 205).

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

 • bibliografia,
 • krótka nota o autorze,
  • informacja o Autorze zawierająca: imię tytuł naukowy, zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy,
  • aktualny i dokładny adres do korespondencji. Jest to warunek otrzymania egzemplarza autorskiego,
  • adres poczty elektronicznej i numer telefonu (fakultatywnie);
  • ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
 • dwa streszczenia (150 - 200 wyrazów) w języku polskim i angielskim wraz z iminiem i nazwiskiem autora tłumaczenia,
 • słowa klucze (5 - 8 słów) w językach polskim i angielskim,
 • tłumaczenie tytułu (na język angielski),
 • Autor powinien dostarczyć materiał ilustracyjny (zdjęcia, wykresy, tabele) w formie osobnych plików graficznych czarnobiałych lub w skali szarości.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart