Misja:

Idea publikowania czasopisma „Edukacja Międzykulturowa” warunkowana jest postępującą krystalizacją pedagogiki międzykulturowej, która należy do ważniejszych nowych subdyscyplin pedagogiki współczesnej na świecie, a od ponad trzydziestu lat prężnie rozwija się w Polsce. Znaczącymi impulsami do jej rozwoju stały się procesy integracji europejskiej i aktywność polskich pedagogów.

Rocznik, a od 2017 roku – półrocznik, nawiązuje do tradycji serii wydawniczej „Edukacja Międzykulturowa”, ukazującej się w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie od 1992 roku i obejmującej aktualnie 80 tomów. Zagadnienia zawarte w półroczniku przedstawione są w odczytaniach właściwych pedagogice, psychologii, socjologii, filozofii, językoznawstwu, teologii, kulturoznawstwu, historii (i innych dyscyplin szeroko pojmowanych nauk humanistycznych). Badaniom i studiom o charakterze metodologicznym towarzyszy namysł i próby ulepszania metodologii badań oraz sposobów interpretacji wyników badań. Periodyk stanowi zatem forum naukowe, sprzyjające rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu pedagogiki międzykulturowej, umożliwiając tym samym przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych i reprezentantom innych dyscyplin – dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń.

Celem periodyku jest promowanie polskiego dorobku pedagogiki międzykulturowej oraz upowszechnianie jej osiągnięć w wymiarze międzynarodowym. Potwierdza to także międzynarodowy skład Rady Naukowej oraz Zespołu Recenzentów.

Za publikację w „Edukacji Międzykulturowej” Autorzy uzyskują 70 punktów. Publikacja artykułów jest bezpłatna.

Publikacja artykułów jest bezpłatna.

Ewaluacja:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki – 70 pkt.

Prawa autorskie i uprawnienia:

Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.

Redakcja „Edukacji Międzykulturowej” wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) na stronach internetowych autorów, a także wskazanych przez nich stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów (np. academia.edu). Ponadto zezwala się na wykorzystanie opublikowanych artykułów na potrzeby dydaktyczne autora, a także ich niekomercyjne rozpowszechnianie, w tym w książkach autorskich. Inne formy wykorzystywania opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) wymagają zgody ze strony wydawcy.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej EM oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

Redakcja czasopisma naukowego „Edukacja Międzykulturowa” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart