Procedura recenzowania

 1. Autorzy przysyłając tekst do opublikowania w czasopiśmie wyrażają zgodę na podjęcie działań związanych z przyjętą procedurą i zasadami recenzowania.
 2. Redakcja czasopisma ocenia nadesłane artykuły od strony formalnej. Następnie, do oceny każdego artykułu, powoływanych jest dwóch niezależnych Recenzentów. Recenzenci nie wchodzą w skład Rady Naukowej czasopisma oraz nie są zatrudnieni przez jednostkę wydającą czasopismo. Recenzenci mają co najmniej stopień doktora habilitowanego. Afiliacja Autora nadesłanego artykułu nie może pokrywać się z afiliacją Recenzentów oceniających tekst.
 3. W procesie recenzowania zastosowanie ma tzw. zasada double-blind review, czyli tzw. podwójnie ślepa recenzja, która powoduje, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 4. Recenzja ma formę pisemną.
 5. Opinia Recenzenta o recenzowanym artykule informuje o jego:
  1. odrzuceniu,
  2. zakwalifikowaniu do publikacji bez poprawek,
  3. dopuszczeniu do opublikowania po wprowadzeniu zmian zasugerowanych przez Recenzenta.
 6. Autorzy artykułów są informowani o wyniku procedury recenzenckiej.
 7. Nazwiska Recenzentów artykułów publikowanych w poszczególnych tomach czasopisma nie są podawane do publicznej wiadomości, natomiast jest podana lista stałych Recenzentów współpracujących z czasopismem.

Recenzenci

 1. dr Laura de la Trinidad Alonso Díaz (Uniwersytet Extramadura/ University of Extremadura, Hiszpania) – pedagogika społeczna, pedagogika i edukacja międzykultu-rowa/ social pedagogy, intercultural education/
 2. dr hab. Tomasz Bajkowski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku/ University of Bialystok) – pedagogika, pedagogika społeczna, pedagogika i edukacja międzykulturowa/ pedagogy, social pedagogy, intercultural education/
 3. PhDr. Jaroslav Balvin, CSc. (Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie/ Tomas Bata University in Zlin, Republika Czeska) – pedagogika społeczna, andragogika, pedagogika i edukacja międzykulturowa, romologia/ social pedagogy, andragogy, issues of the Romani/
 4. dr hab. Krystyna Błeszyńska, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences – SGGW) – pedagogika, pedagogika społeczna, pedagogika i edukacja międzykulturowa/ pedagogy, social pedagogy, intercultu-ral education/
 5. dr hab. Hana Červinková (National University of Ireland Maynooth) – antropologia kulturowa, pedagogika społeczna, etnografia, studia nad społeczno-kulturową tożsamością płci/ cultural anthropology, social pedagogy, ethnography, gender studies/
 6. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (Uniwersytet Preszowski/ University of Presov, Republika Słowacka) – filozofia religii, filozofia edukacji, etyka wychowania/ philosophy of religion, philosophy of education, ethics of education/
 7. dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku/ University of Bialystok) – pedagogika, pedagogika społeczna, pedagogika i edukacja międzykulturowa/ pedagogy, social pedagogy, intercultural education/
 8. dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz) – pedagogika, pedagogika społeczna, pedagogika i edukacja międzykulturowa/ pedagogy, social pedagogy, intercultural education/
 9. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/ Jagiellonian University in Kraków) – psychologia kulturowa, psychologia międzykulturowa, psychologia migracji, psychologia religii/ cultural psychology, intercultural psychology, psychology of migration, psychology of religion/
 10. zw. dr hab. Andrei Harbatski (Uniwersytet w Białymstoku/ University of Bialystok) – pedagogika, antropologia pedagogiczna, pedagogika i edukacja międzykulturowa/ pedagogy, pedagogical anthropology, intercultural education/
 11. PhDr. Soňa Kariková, PhD. (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy/ Matej Bel University in Banská Bystrica, Republika Słowacka) – pedagogika, pedeutologia, pedagogika i edukacja międzykulturowa/ pedagogy, pedeutology, intercultural education/
 12. dr Eleftherios Klerides (Uniwersytet Cypryjski/ University of Cyprus, Cypr) – pedagogika porównawcza, antropologia społeczna, pedagogika i edukacja międzykulturowa/ comparative pedagogy, social anthropology, intercultural education/
 13. dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński/ Jagiellonian University in Kraków) – socjologia, socjologia kultury, komunikacja międzykulturowa/ sociology, sociology of culture, intercultural communication/
 14. dr hab. Mariusz Korczyński, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/ Maria Curie Skłodowska University in Lublin) – pedagogika, edukacja międzykulturowa, dziedzictwo kulturowe/ pedagogy, intercultural education, cultural heritage/
 15. dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański/ University in Gdańsk) – pedagogika, pedagogika i edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna, socjologia etniczności/ pedagogy, intercultural education, regional education, sociology of ethnicity/
 16. dr hab. Adela Kożyczkowska (Uniwersytet Gdański/ University in Gdańsk)  – pedagogika, pedagogika i edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna, socjologia etniczności/ pedagogy, intercultural education, regional education, sociology of ethnicity/
 17. dr hab. Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński/ University of Szczecin) – pedagogika kultury, edukacja międzykulturowa, studia kulturowo-edukacyjne, metodologia badań jakościowych, choreologia/ cultural pedagogy, intercultural education, cultural and educational studies, qualitative research methodology, choreology/
 18. PhDr. Josef Malach (Uniwersytet Ostrawski/ University of Ostrava, Republika Czeska) – pedagogika, pedagogika społeczna, andragogika/ pedagogy, social pedagogy, andragogy/
 19. dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University in Poznań) – psychologia, socjologiczne aspekty kultury i tożsamości, wielokulturowość, zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w kręgu cywilizacji zachodnio-europejskiej/ psychology, sociological aspects of culture and identity, multiculturalism, social and cultural changes taking place in the circle of Western European civilization/
 20. zw. dr hab. Stefan Mieszalski (Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw) – pedagogika, dydaktyka ogólna, edukacja szkolna/ pedagogy, general didactics, school edu-cation/
 21. dr hab. Jolanta Miluska (Uniwersytet Szczeciński/ University of Szczecin) – psy-chologia społeczno-rozwojowa, psychologia polityczna, psychologia międzykulturowa/ socio-developmental psychology, political psychology, intercultural psychology/
 22. dr hab. Tadeusz Miluski, prof. PK (Politechnika Koszalińska/ The Koszalin University of Technology) – historia gospodarcza, stosunki międzynarodowe, demografia/ history of economy, international relations, demography/
 23. dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku/ University of Bialystok) – pedagogika, edukacja międzykulturowa, komunikacja międzykulturowa/ pedagogy, intercultural education, intercultural communication/
 24. dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku/ University of Bialystok) – pedagogika, edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna/ pedagogy, intercultural education, regional education/
 25. dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski/ University of Zielona Góra) – pedagogika, pedagogika porównawcza, pedagogika oświatowa, pedagogika i edukacja międzykulturowa/ pedagogy, comparative pedagogy, pedagogy of school education, intercultural education/
 26. dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie/ The Maria Grzegorzewska University in Warszawa) – socjologia, nauki o polityce, pedagogika społeczna, nierówności społeczne w wymiarze socjo-edukacyjnym: płeć, etniczność i religia, edukacja wielo- i międzykulturowa/ sociology, political science, social pedagogy, social inequalities in socio-educational dimension of gender, ethnicity and religion, multi- and intercultural education/
 27. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. (Uniwersytet Ostrawski/ University of Ostrava, Republika Czeska) – antropologia kulturowa, etyka, badania międzykulturowe/ cultural anthropology, ethics, intercultural studies/
 28. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki (Uniwersytet Zielonogórski/ University of Zielona Góra) – socjologia, socjologia wychowania, pedagogika społeczna/ sociology, sociology of education, social pedagogy/
 29. dr hab. Petro Sauch (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy/ National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraina) – filozofia, historia, stosunki międzynarodowe, pedagogika społeczna/ philosophy, history, international relations, social pedagogy/
 30. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (Uniwersytet Ostrawski/ University of Ostrava, Republika Czeska) – geografia polityczna, stosunki międzynarodowe, demografia, mniejszości etniczne /political geography, international relations, demography, ethnic minorities/
 31. dr hab. Swietłana Sysojewa (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy/ National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraina) – pedagogika porównawcza, badania międzykulturowe, oświatologia/ comparative pedagogy, intercultural studies, educology/
 32. dr hab. Barbara Weigl, prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie/ The Maria Grzegorzewska University in Warszawa) – społeczna psychologia rozwoju, stereotypy i uprzedzenia etniczne, psychologia międzykulturowa/ social psychology of development, ethnic stereotypes and prejudices, intercultural psychology/
 33. dr hab. Teresa Wilk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach/ University of Silesia in Katowice) – pedagogika, pedagogika społeczna /pedagogy, social pedagogy/
 34. dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie/ AGH University of Science and Technology in Kraków) – socjologia stosunków etnicznych, antropologia społeczna, socjologia religii/ sociology of ethnic relations, social anthropology, sociology of religion/

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart