Author: Zbyszko Górczak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9258-145X
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 116-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210305
PDF: hso/30/hso3005.pdf

The main theses of the authors concerned the mutual relation between social changes and the formation of state organisation, the militarisation of the Early Piast State (G. Labuda) and the question of the native, pre-foundation beginnings of urban life in Poland. In their research, A. Gieysztor and G. Labuda often used the methods of retrogression and comparison; in addition, G. Labuda appreciated the importance of archaeological findings.

REFERENCES:

 • Buczek K., Targi i miasta na prawie polskim, Ossolineum 1964
 • Gieysztor A., Le origini della cittè nella Polonia medievale, [w:] Studi in onore di Ar­mando Sapori, Milano 1957, s. 127–145
 • Gieysztor A., Les origines de la ville slave, [w:] La cittè nell‘ alto medioevo – Settimane di studio del Centro Italianodi studi sull‘ alto med. 6, Spoleto 1959, s. 279–303
 • Gieysztor A., Owies w daninach łowieckich w Polsce średniowiecznej, Kwartalnik Hi­storii Kultury Materialnej 9 (1963), z. 2, s. 213–234
 • Grodecki R., Targi w Polsce w dobie przed kolonizacją miast na prawie niemieckim, Studia Akademii Umiejętności 27 (1922), nr 4, s. 3–27
 • Historia Polski, t. I, cz. 1, red. H. Łowmiański, Warszawa 1957
 • Labuda G., Korona i infuła. Od monarchii do poliarchii, Warszawa 1996
 • Labuda G., Miasta na prawie polskim, [w:] Studia historica w 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego, Warszawa 1958, s. 181–197
 • Labuda G., Mieszko I, Ossolineum 2002
 • Labuda G., Pierwsze państwo polskie, Warszawa 1989
 • Labuda G., Przeobrażenia w organizacji polskich sił zbrojnych w XI w., [w:] Pax et bellum, red. K. Olejnik, Poznań 1993, s. ?
 • Labuda G., Villes de „droit polonais”, [w:] Les origines des villes polonaises, Paris 1960, s. 53–71
 • Łowmiański H., Początki Polski, t. 6: Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, cz. 2, Warszawa 1985
 • Łowmiański H., Początki Polski. z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e., t. 3, Warszawa 1967
 • Modzelewski K., Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987
 • Modzelewski K., Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X–XIII w., Wrocław 1975

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart