Author: Zdzisław Pentek
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6500-6559
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 30-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210402
PDF: hso/31/hso3102.pdf

It is an outline of the history of Carantania and Slavic tribes from the 7th-14th centuries. The author drew attention to Carantan’s baptism, assimilation processes and their material culture.

REFERENCES:

 • Itineraria Romana, Bd. II: Ravennatis Anonymi cosmographia et Guidonos geographica, ed. J. Schnetz, Leipzig 1929 i nowe wydanie 1990.
 • Paweł Diakon, Historia Longobardów, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył I. Lewandowski, Warszawa 1995.
 • Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, zbral F. Kos, t. 1–4 i t. 5, ure­dil M. Kos, Ljubjana 1902–1928, https://www.dlib.si/details/URN:NB­N:SI:DOC-2JXMKEIW.
 • Bezlaj F., Etimološki slovar slovenskega jezika, Vol. 2: K–O, red. B. Gerlanc, Ljubljana 1982.
 • Boroń P., Kniaziowie, królowie, carowie… Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, Katowice 2010.
 • Bratož R., Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo, začetki slovenske etnogeneze, Ljubljana 2000.
 • Čepič Z. et al., Zgodovina Slovencev, Ljubljana 1979.
 • Chrzanowski W., Świętopełk I Wielki król wielkomorawski ( 844–894), Kraków 2008.
 • Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien. Herausgegeben, übersetzt, kommentiert und um die Epistola Theotmari wie um Gesammelte Schriften zum The­ma ergänzt, zweite, gründlich überarbeitete Auflage von H. Wolfram, Ljubljana/ Laibach 2012.
 • Dopsch H., Das Erzbistum Salzburg und der Alpen-Adria-Raum im Frühmittelalter unter besonderer Berücksichtigung des Salzburger Slawenmission, [w:] Karantanien und der Alpen, s. 101–150.
 • Frančić V., Boruta, SSS, I, s. 151.
 • Gleirscher P., Karantanien – das slawische Kärnten, Klagenfurt 2000.
 • Grafenauer B., Ustoličenija koroškich vojvod in država karantanskich Slovencov, t. 1, Ljubljana 1952.
 • Grafenauer B., Zgodovina slovenskega naroda, t. 1–3, Ljubljana 1954–1961.
 • Grafenauer I., Lepa Vida. Študija o izvoru, razvoju in razkroju narodne balade o Lepi Vidi, Ljubljana 1943.
 • Gurden J., Slovenski župani v preteklosti, Ljubljana 1916.
 • Habijan V., Mejniki slovenske zgodovine, Ljubljana 1997.
 • Hurbanič M., The Avar Siege of Constantinople in 626: History and Legend, London–New York 2019.
 • Kahl H.D., Das Fürstentum Karantanien und die Anfänge seiner Christianisierung, [w:] Karantanien und der Alpen, s. 37–99.
 • Kahl H.D., Der Staat der Karantanen. Fakten, Thesen und Fragen zu einer frühen slawi­schen Machtbildung im Ostalpenraum (–9. Jh.), Ljubljana 2002.
 • Karantanien – Mutter von Kärnten und Steiermark, Hrsg. W.R. Baier, Klagenfurt 2003.
 • Karantanien und der Alpen-Adria-Raum im Frühmittelalter, Hrsg. G. Hödl, J. Grab­mayer, Wien 1993.
 • Korošec P., Alpski Slovani, Ljubljana 1990.
 • Kos M., Conversio Bagoariorum et Carantanorum, Ljubljana 1936.
 • Kos M., Zgodovina Slovencev od naselitve do reformacije, Ljubljana 1933.
 • Kowalenko W., Conversio Bagoariorum et Carantanorum, SSS I, s. 275–276.
 • Kowalenko W., Ljudevit, SSS, III, s. 85–86.
 • Kuryłowicz J., Karyntia, SSS, t. II, s. 381.
 • Labuda G., Chotimir, SSS, I, s. 257–258.
 • Labuda G., Kakacjusz, SSS, II, s. 351–352.
 • Lehr-Spławiński T., Kocelj, SSS, II, s. 435.
 • Leśny J., Tassilo III, SSS, VI, s. 33.
 • Łowmiański H., Geneza państw słowiańskich, [w:] Studia nad dziejami Słowiańszczy­zny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań 1986.
 • Mühle E., Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit, Köln 2020.
 • Mühle E., Die Slawen, München 2017.
 • Nabergoj I.A., Hrepenenje in skušnjava v svetu literature. Motiv Lepe Vide, Ljubljana 2010.
 • Nalepa J., Bawaria, SSS, I, s. 95–97.
 • Ovsec D.J., Slovanska mitologija in verovanje, Ljubljana 1991.
 • Pentek Z., Chrystianizacja Słowian Południowych, [w:] Chrystianizacja „Młodszej Eu­ropy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, Poznań 2016, s. 137–146.
 • Roman S., Der kärntnerische Pfalzgraf, Südostforschungen 15 (1956), s. 108–123.
 • Roman S., Intronizacja książąt karanckich, SSS, II, s. 285–286.
 • Sieklicki J., Pribina, SSS, IV, s. 346–347.
 • Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Historia Słowian południowych i zachodnich, Warszawa 1988.
 • Štih P., Glossen zu einer neuen Monographie über Karantanien, Carinthia (2006), s. 99–126.
 • Štih P., Karantanci – zgodnjesrednjeveško ljudstvo med Vzhodom in Zahodom, Zgodo­vinski časopis 61 (2007), s. 47–58.
 • Štih P., Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku, osnovne poteze zgodovinskega raz­voja od začetka 6. stoletja do konca 9. stoletja, Ljubljana 2001.
 • Štih P., Regnum Carantanum, Zgodovinski časopis 40 (1986), št. 3, s. 215–231.
 • Störmer W., Tassilo III, Mittelalterische Lexikon, t. IV, col. 485–486.
 • Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987.
 • Strzelczyk J., Mapy, SSS, III, s. 164.
 • Strzelczyk J., Od Prasłowian do Polaków, Kraków 1987.
 • Swoboda W., Słowianie w Alpach, SSS, V, s. 285–288.
 • Swoboda W., Walluk, SSS, VI, s. 300–301.
 • Swoboda W., Waltunk, SSS, VI, s. 303.
 • Wasilewski T., Feudalizm w Słowenii, SSS, II, s. 48–49.
 • Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.
 • Wasilewski T., Możni. Ziemie dzis. Jugosławii, SSS, III, s. 318–320.
 • Wasilewski T., Żupan, SSS, VII, s. 270.
 • Wolfram H., Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien, Wien 1979.
 • Wolfram H., Der Zeitpunkt der Einführung der Grafschaftsverfassung in Karantanien, Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landesarchivs 12 (1981), s. 313–317.
 • Wolfram H., Karantanija med vzhodom in zahodom. Obri, Bavarci in Langobardi v 8. in 9. stoletju, Zgodvinski Casopis 45 (1991), s. 177–187.
 • Wolfram H., Privina, Fürst in Pannonien (830/40/† um 860), Lexikon des Mittelalters, 7, München 1995.
 • Wolfram H., Salzburg, Bayern, Österreich. Die Conversio Bagoariorum et Carantano­rum und die Quellen ihrer Zeit, Wien–München 1995.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart