Author: Jaroslav Nemeš
Institution: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7015-6404
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 61-95
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso220103
PDF: hso/32/hso3203.pdf

The state of research into the history of hermitages in medieval Slovakia

In this historiographical paper, we map the latest state of research into Christian hermitages in medieval Slovakia. We focus on literature on the subject of hermits, the Order of Carthusians and the Pauline Fathers, published after 1989.

REFERENCES:

 • Anonymi Carthusiani, fundatio Lapidis refugii, seu monasterii Beati Joannis Baptistæ. Se­ries priorum de Lechnicz, seu de valle S. Antonii Ordinis Carthusianorum. Verzeichnis der Handschriften im Deutschen Reich, Teil II: Die Handschriften der Universitäts­bibliothek Graz, Salzburg 2016 (Analecta Cartusiana, 282)
 • Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku: dejiny a pamiatková ochrana, eds. M. Kvasnicová, M. Šeregi, Bratislava 2018
 • Babjak J., Rehole a kongregácie na Slovensku, Trnava 1998
 • Bizoňová M., Olejník V., Labancová N., Rehoľné komunity na Spiši, [In:] Historia Scepusii, vol. II, Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918, Bratislava–Kraków 2016, s. 731–782
 • Bôbová M., Töröková M., Svätý Vojtech: svätec, doba a kult. Výberová bibliografia, Banská Bystrica 2010
 • Central European Charterhouses in the Family of the Carthusian Order – Die Mitteleu­ropäischen Kartausen in der Familie des Kartäuserordens – Stredoeurópske kartúzy v rodine kartuziánskej rehole, eds. M. Homza, V. Kucharská, S. Kuzmová, N. Rá­cová, Levoča–Salzburg 2008 (Analecta Cartusiana, 254)
 • Čík X.S., Dejiny Mariatálu, Marianka 1942
 • Čižmár M., Rehoľný život na území Košického arcibiskupstva, Prešov 2004
 • Elm K., Pauliner, [In:] Lexikon des Mittelalters, Bd. 6, Stuttgart–Weimar 2000, s. 1813–1814
 • Frank K.S., Das lateinische Mönchtum, [In:] Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, Stuttgart 2000, s. 566–567
 • Frank K.S., Eremitentum, mittelalterliches, [In:] Lexikon des Mittelalters, Bd. 3, Stut­tgart 2000, s. 2129
 • Gahér F., Tri náhrobné dosky v Kostole Narodenia P. Márie v Marianke, [In:] WOCH: ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy, Bratislava 2015, č. 3, s. 68–73
 • Galla F., A clunyi reform hatása Magyarországon, Pécs 1931
 • Gašaj D., Červený Kláštor. Sprievodca po expozícii, Košice 1994
 • Guzsik T., A Pálos rend építészete a középkori Magyarországon, Budapest 2003
 • Hlavačková M., Bieli mnísi. Pavlínska rehoľa na našom území, História revue 7 (1996), č. 5, s. 6–7
 • Hlavačková M., Mariánska úcta v spiritualite pavlínov, Duchovný pastier: revue pre teológiu a duchovný život 96 (2015), č. 8, s. 343–347
 • Hlavačková M., Paulíni v stredoveku. Pustovnícka rehoľa uhorského pôvodu, História revue 5 (2005), č. 5, s. 40–41
 • Hlavačková M., Paulínsky kláštor v Horných Lefantovciach v rokoch 1369–1526, [In:] Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Príspevky na II. sympóziu o cirkev­ných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.–16. 10. 1993, eds. J. Šimončič, Trnava 1994, s. 175–179
 • Hlavačková M., Prvý kartuzián – Svätý Bruno, História. Revue o dejinách spoloč­nosti 2 (2002), č. 2, s. 31–32
 • Hlavačková M., Solus cum Deo solo. Rehoľa pavlínov v stredovekom Uhorsku, Historia Slavorum Occidentis 9 (2017), z. 4 (15), s. 36–55
 • Hogg J., Daily in the Charterhouses of Lethenkow and Lechnitz in the Late Middle Ages as seen in the Acta of the Carthusian General Chapter, Archaeologia Historica 29 (2004), s. 421–452
 • Hogg J.L., Die Kartäuser in Zentraleuropa im Zeitalter der Reformation und Katholischer Reform, [In:] Central European Charterhouses in the Family of the Carthusian Order – Die Mitteleuropäischen Kartausen in der Familie des Kartäuserordens – Stredoeurópske kartúzy v rodine kartuziánskej rehole, eds. M. Homza, V. Kucharská, S. Kuzmová, N. Rácová, Levoča–Salzburg 2008 (Analecta Cartusiana, 254), s. 23–38
 • Hogg J., Supplementary Entries for the Charterhouse of Lethenkow in the Acta of the Carthusian General Chapter, Salzburg 2004 (Analecta Cartusiana, 223)
 • Hogg J., The charterhouses of Lethenkow and Lechnitz as seen in the Acta of the Carthu­sian General Chapter, Salzburg 2004 (Analecta Cartusiana, 215)
 • Huťka M., Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska), Ružomberok 2015
 • Chalupecký I., Slivka M., Kláštorisko: Skala útočišťa, Spišská Nová Ves 1995; prepra­cavané vydanie Slivka M., Kláštorisko: Skala útočišťa, Levoča [bez uvedenia roku]
 • Chalupecký I., Die politische und kulturelle Lage in der Zips im 15. und 16. Jahrhundert und die Kartäuser am Lapis Refugii, [In:] Central European Charterhouses in the Family of the Carthusian Order – Die Mitteleuropäischen Kartausen in der Familie des Kartäuserordens – Stredoeurópske kartúzy v rodine kartuziánskej rehole, eds. M. Homza, V. Kucharská, S. Kuzmová, N. Rácová, Levoča–Salzburg 2008 (Ana­lecta Cartusiana, 254), s. 83–92
 • Judák V., Hviezdy slovenského neba. K úcte sv. Svorada-Andreja a Beňadika patrónov Nitrianskej diecézy z príležitosti 910. výročia ich svätorečenia na zveľadenie pútnic­kého miesta na Skalke, Trenčín 1993
 • Judák V., Maurova legenda – Vita sanctorum heremitarum Zoerardi confessoris et Be­nedicti martyris, [In:] Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí, Trenčín 1997, s. 39–48
 • Judák V., Nitra v Maurovej legende o Sv. Svoradovi a Sv. Beňadikovi a prví svätci stredo­vekého Uhorska, [In:] Nitra v najstarších dokumentoch a písomnostiach (do konca 13. storočia). Zborník príspevkov z konferencie, ktorá sa konala v aule Teologického inštitútu Sv. Gorazda v Nitre dňa 14. decembra 2006, Nitra 2007, s. 93–106
 • Judák V., Svätí Svorad-Andrej a Beňadik – pustovníci, [In:] Kolíska kresťanstva na Slo­vensku. Nitriansky hrad a katedrála sv. Emeráma v premenách času, Bratislava 2011, s. 88–89
 • Judák V., Svätý Svorad. Patrón mesta Nitry. Nitra 1999
 • Judák V., Svorad-Andrej a Beňadik, slovenskí pustovníci, [In:] Dejiny a kultúra rehoľ­ných komunít na Slovensku. Príspevky na II. sympóziu o cirkevných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.–16. 10. 1993, ed. J. Šimončič, Trnava 1994, s. 279–285
 • Klatý M., Kláštorisko, cesta do stredu Raja. Askéza a meditácia kartuziánskych mníchov, Historická revue 11 (2000), č. 2, s. 24–25
 • Komorovský J., Svätí Svorad a Benedikt v eremitskom hnutí, [In:] Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí, Trenčín 1997, s. 32–38
 • Koszta L., Eremiten im Königreich Ungarn des 11. Jahrhunderts, [In:] Central Europe­an Charterhouses in the Family of the Carthusian Order – Die Mitteleuropäischen Kartausen in der Familie des Kartäuserordens – Stredoeurópske kartúzy v rodine kartuziánskej rehole, eds. M. Homza, V. Kucharská, S. Kuzmová, N. Rácová, Le­voča–Salzburg 2008 (Analecta Cartusiana, 254), s. 67–82
 • Koszta L., Remeték a 11. századi Magyarországon, Aetas 24 (2008), č. 1, s. 42–55
 • Kožiak R., Írski misionári a počiatky kresťanstva u Slovanov v stredovýchodnej Európe, [In:] Pohanstvo a kresťanstvo. Zborník z konferencie usporiadanej 5.–6. II. 2003 v Banskej Bystrici, eds. R. Kožiak, J. Nemeš, Bratislava 2004, s. 103–124
 • Kožiak R., Špecifické črty vývoja kresťanstva a monasticizmu v Írsku v ranom novoveku, [In:] Rehole a kláštory v stredoveku, eds. R. Kožiak, V. Múcska, Banská Bystrica– –Bratislava 2002, s. 31–48
 • Krafl P., Dokument konfraterni klasztoru kartuzów Lapis refugii na Spiszu dla kano­ników regularnych w Kazimierzu pod Krakowem z 1495 roku, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 49 (2004), s. 9–13
 • Krafl P., Konfraternita kartuziánů ze spišského Lapis Refugii s řeholními kanovníky z Kazimierze u Krakova z roku 1495, [In:] Studia Historica Tyrnaviensia XIV–XV, Trnava–Kraków 2012, s. 96–100
 • Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha, eds. J. Nemeš, R. Kožiak, Kraków 2009
 • Kubičková K., Kartuziáni na Spiši, [Bakalářská práce na KTF UK], Praha 2019
 • Kučera M., Kalendár Jána z Lefantoviec, prel. J.M. Dubovský, Martin 2002
 • Kucharská V., Hedwig von Teschen und die Kartäuser, [In:] Central European Char­terhouses in the Family of the Carthusian Order – Die Mitteleuropäischen Kartausen in der Familie des Kartäuserordens – Stredoeurópske kartúzy v rodine kartuziánskej rehole, eds. M. Homza, V. Kucharská, S. Kuzmová, N. Rácová, Levoča–Salzburg 2008 (Analecta Cartusiana, 254), s. 111–120
 • Kureková (Fidermáková) E., Vývoj kartuziánskej spirituality, [Diplomová práca na FF KU], Ružomberok 2009
 • Kušniráková I., Symbolický význam pútneho miesta Marianka v politickom a ná­boženskom živote krajiny v ranom novoveku, Východočeský sborník historický 23 (2013), s. 187–206.
 • Kútnik J., K predkartuziánskym dejinám Červeného kláštora pri Dunajci, Nové obzory 8 (1966), s. 176–194
 • Kútnik J., Otázka pôvodu rodných bratov Izáka a Matúša, mučených v Poľsku roku 1003, [In:] Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Príspevky na II. sym­póziu o cirkevných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.–16. 10. 1993, ed. J. Šimončič, Trnava 1994, s. 263–278
 • Kútnik-Šmálov J., O pôvode pustovníka Svorada. K počiatkom kultúrnych dejín Lipto­va. Odtlačok zo spoločenskovedného zborníka Východného Slovenska, Nové obzory 11 (1969), s. 5–122
 • Kvasnicová M., Kláštory a rehoľné domy na Slovensku medzi Tridentským koncilom a reformami Jozefa II. (–18. storočie), [In:] Človek – sacrum – prostredie, Studia archaeologica Slovaca mediaevalia 5, Levoča 2006, s. 301–323
 • Labancová (rod. Rácová) N., Chronológia priorov kartuziánskych kláštorov na Skale útočiska a v Lechnici, [In:] Studia Historica Tyrnaviensia XIV–XV, Trnava–Kraków 2012, s. 87–95
 • Labancová (rod. Rácová) N., Medzi bratmi: spor o dedičstvo Červeného Kláštora. Kon­štantínove listy 9 (2016), č. 2, s. 26–38
 • Lefantovce 1113–1998, Lefantovce 1998
 • Marsina R., Benediktínske opátstvo Skalka (Skala), [In:] Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí, Trenčín 1997, s. 94–101
 • Maťovčík P., Marianka a pavlínske školstvo, Záhorie 1 (1992), č. 3, s. 7–8
 • Mittuch J., Údaje k dejinám obce Lefantovce, prel. Š. Rácz, Horné Lefantovce 2008
 • Múcska V., Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia, Bratislava 2004
 • Nemeš J., Kožiak R. et al., Svätý Vojtech – svätec, doba a kult, Bratislava 2011
 • Nemeš J., Kresťanské pustovnícke hnutie v stredoveku, Historická revue 21 (2010), č. 3, s. 20–27
 • Nemeš J., Vznik kresťanského modelu aktívneho a kontemplatívneho života na západe (dielo Kassiána), [In:] Pohanstvo a kresťanstvo (zborník z konferencie usporiada­nej 5.–6. 2. 2003 v Banskej Bystrici), eds. R. Kožiak, J. Nemeš, Bratislava 2004, s. 55–82
 • Németh-Vida B., Kartuziánska kronika zo Skaly útočišťa, [In:] Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V, Prešov 2014, s. 8–33
 • Oršulová J., Renesančný erb v Marianke, Pamiatky a múzeá 1 (2005), s. 33–35
 • Pellová D., Kláštor pavlínov v Trebišove, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne de­dičstvo 59 (2010), č. 2, s. 33–38
 • Petách E., Pieniny, Červený kláštor, Košice 1967
 • Pietras L.T., Pútnický farský kostol Narodenia Panny Márie a kláštor pavlínov vo Vra­nove nad Topľou, Michalovce 2007
 • Pietrzak S., Św. Andrzej Świerad Zoeradus – Pustelnik znad Adriatyku czy Dunajca?, [In:] Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí, Trenčín 1997, s. 49–69
 • Pisk S., Mittelalterliche Paulinerklöster im Gebiet des heutigen Kroatien (mittelalterliches Slawonien) und der Slowakei, [In:] Slovakia and Croatia. Historical Parallels and Connections (until 1780), Bratislava, Zagreb 2013, s. 428–436
 • Rábik V., Foundation Deeds of the Charterhouse at Lechnica (The Red Monastery). On the Circumstances of Monastery Foundation, [In:] Church and Ethnicity in Histo­ry. First Year of Conference V4 for Doctoral Candidates in Ostrava, Ostrava 2011, s. 91–104
 • Rábik V., Monumenta Diplomatica Historiam Cartusianorum in Scepus illustrantia: Das Projekt eines Urkundenbuches der Zipser Kartäuser, [In:] Central European Charterhouses in the Family of the Carthusian Order – Die Mitteleuropäischen Kar­tausen in der Familie des Kartäuserordens – Stredoeurópske kartúzy v rodine kartu­ziánskej rehole, eds. M. Homza, V. Kucharská, S. Kuzmová, N. Rácová, Levoča– –Salzburg 2008 (Analecta Cartusiana, 254), s. 125–142
 • Rábik V., Monumenta diplomatica historiam Cartusianorum in Scepus illustrantia: pro­jekt diplomatára spišských kartuziánov, [In:] Kostol ako stred sídliskovej jednoty, Studia archaeologica Slovaca mediaevalia VI, Levoča 2007, s. 7–22
 • Rábik V., Pečate kartuziánskych kláštorov na Skale útočišťa a v Červenom kláštore. Prí­spevok k dejinám cirkevných komunít na Slovensku, Genealogicko-heraldický hlas 11 (2001), č. 2, s. 7–17
 • Rábik V., Stredoveké cirkevné pečate spišskej proveniencie (Sonda do problematiky), [In:] Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša, eds. R. Gładkiewicz, M. Homza, Levoča–Wrocław 2003, s. 325–337
 • Rábik V., Začiatky kartuziánskej rehole na Spiši, [In:] Studia Historica Tyrnaviensia XIV–XV, Trnava, Kraków 2012, s. 68–86
 • Rácová N., Die Umstände der Stiftung des Kartäuserklosters auf dem Lapis Refugii, [In:] Central European Charterhouses in the Family of the Carthusian Order – Die Mitteleuropäischen Kartausen in der Familie des Kartäuserordens – Stredoeurópske kartúzy v rodine kartuziánskej rehole, eds. M. Homza, V. Kucharská, S. Kuzmová, N. Rácová, Levoča–Salzburg 2008 (Analecta Cartusiana, 254), s. 93–106
 • Rácová N., O vzťahu individuálnej identity jednotlivca a jeho príslušnosti k spoločenstvu (na príklade kartuziánskeho kláštora na Skale útočišťa), Slavica Slovaca 39 (2004), č. 2, s. 124–131
 • Rácová N., Zoznamy priorov a iných hodnostárov kláštorov kartuziánov na Spiši, [In:] Historia Scepusii, vol. I: Dejiny Spiša I, Bratislava–Kraków 2009, s. 569–571
 • Radváni H., K činnosti pavlínov v Trnave, [In:] Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Príspevky na II. sympóziu o cirkevných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.–16. 10. 1993, ed. J. Šimončič, Trnava 1994, s. 225–232
 • Rehole a kláštory v stredoveku, eds. R. Kožiak, V. Múcska, Banská Bystrica–Bratislava 2002.
 • Romhányi B.F., Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon, Budapest 2000
 • Ruciński H., U dramatycznych początków Czerwonego Klasztoru, Prace Pienińskie 7 (1995), s. 17–21
 • Rusina I., Marianka, Bratislava 1992
 • Rusina I., Pútne miesto Marianka (Mariatál), Pamiatky a múzeá 5–6 (1992), s. 54–61
 • Sarbak G., Hadnagy Bálint: Remete Szt Pál csodái. A budaszentlőrinci mirákulumok könyve, Budapest 2001
 • Skalská M., Paulíni a ich pôsobenie v Gemeri, [In:] Studia Historica Tyrnaviensia VIII, Trnava 2009, s. 103–115
 • Skalská M., Pavlínsky kláštor v Gombaseku (1371–1566), [In:] Studia Historica Tyr­naviensia XIV–XV, Trnava–Kraków 2012, s. 160–185
 • Slivka M., Cisterciti na Slovensku, Archaeologia Historica 16 (1991), s. 101–117
 • Slivka M., Doterajšie výsledky výskumu na Kláštorisku v Slovenskom raji, Archaeologia Historica 13 (1988), s. 423–439
 • Slivka M., K problematike eremitizmu na Slovensku, [In:] Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Príspevky na II. sympóziu o cirkevných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.–16. 10. 1993, ed. J. Šimončič, Trnava 1994, s. 49– –70
 • Slivka M., Kresťanské pustovnícke hnutie, [In:] Rehole a kláštory v stredoveku, eds. R. Kožiak, V. Múcska, Banská Bystrica–Bratislava 2002, s. 75–84
 • Slivka M., Locus amoenus v procese zakladania a výstavby stredovekých kláštorov, Stu­dia Archaeologia Mediaevalia Slovaca 1 (1998), s. 59–71
 • Slivka M., Mnísi na uhorských cestách v stredoveku, [In:] Historia Monastica. I. Sbor­ník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002–2003 v cyklu „Život ve stře­dověkém klášteře, Praha 2005, s. 277–287
 • Slivka M., Stredoveké rehoľné komunity na Spiši a ich význam v štruktúre osídlenia, Archaeologia Historica 18 (1993), s. 53–62
 • Slivka M., Vita contemplativa ako protiklad k vita activa: kartuzie hornonemeckej pro­vincie, Archaeologia Historica 15 (1990), s. 151–173
 • Sólymos Sz., Az első bencés szerzetesek hazánkban, [In:] Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon / Benedictine Monasteries in Medieval Hungary. Kiállítás a Pannonhalmi Bencés Föapátságban 2001. március 21-töl no­vember 11-ig / Exhibition at the Benedictine Archabbey of Pannonhalma 21 March – 11 November 2001, ed. I. Takács, Pannonhalma 2001, s. 48–60
 • Sólymos Sz., Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon, Budapest 1996
 • Spaleková E., Červený Kláštor – reštaurovanie interiéru kláštorného kostola, Pamiatky a múzeá 3 (2007), s. 60–61
 • Sroka S.A., Contacts of the Zips (Spisz) Carthusians with Poland in the Middle Ages, Analecta Cartusiana 130 (1997), s. 87–113
 • Sroka S.A., Kartuzi w Lechnicy i ich kontakty z Krakowem, [In:] Kartuzi: Teksty – Książki – Biblioteki, t. I, Warszawa 1999, s. 137–143
 • Sroka S.A., Kontakty kartuziánov z Červeného Kláštora s Poľskom v stredoveku, [In:] Štúdie z dejín stredovekého Spiša, eds. M. Homza, S.A. Sroka, Kraków 1998, s. 119–122
 • Sroka S.A., Mecenat Piastówny cieszyńskiej Jadwigi ( 1521) nad klasztorem kar­tuzów w Lapis Refugii na Spiszu, [In:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8–11 V 1996, eds. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opo­le, Wrocław 1996, s. 395–398
 • Sroka S.A., The Contacts between the Monastery at Lapis Refugii and Poland, [In:] Central European Charterhouses in the Family of the Carthusian Order – Die Mittel-europäischen Kartausen in der Familie des Kartäuserordens – Stredoeurópske kartúzy v rodine kartuziánskej rehole, eds. M. Homza, V. Kucharská, S. Kuzmová, N. Rá­cová, Levoča–Salzburg 2008 (Analecta Cartusiana, 254), s. 107–110
 • Sroka S.A., Związki kartuzów spiskich z Polską w dobie średniowiecza, Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU 4 (1996), s. 41–56
 • Świdziński S., Symposium zur Geschichte des Paulinerordens Zagreb 2002, Friedrichs­hafen 2005
 • Špaldová I., Kartuziáni najprísnejšia rehoľa, Historická revue 14 (2003), č. 6–7, s. 16–17
 • Šprinc M., Svätý Andrej-Svorad. Umelecký životopis svätca, Bratislava 1996
 • Števík M., Fetko F., Rubrum Claustrum: Červený Kláštor 1320–2007, Stará Ľubovňa 2007
 • Števík M., Timková M., Červený (Lechnický) kláštor, Stará Ľubovňa 2004
 • Števík M., Cisterciáni, kartuziáni a kamalduli na Spiši, [In:] Dialogues de l’Abbaye de l’Escaladieu en Bigorre à Červený kláštor en Spis, eds. G. Cassagnet, M. Števík, Tarbes 2008, s. 37–68
 • Števík M., Die Siegel des Kartäuserkonvents im Tal des hl. Antonius bei Lechnitz aus dem 14. Jahrhundert, [In:] Central European Charterhouses in the Family of the Carthusian Order – Die Mitteleuropäischen Kartausen in der Familie des Kartäu­serordens – Stredoeurópske kartúzy v rodine kartuziánskej rehole, eds. M. Homza, V. Kucharská, S. Kuzmová, N. Rácová, Levoča–Salzburg 2008 (Analecta Cartu­siana, 254), s. 143–148
 • Števík M., K počiatkom a lokalizácii stredovekých kláštorov na Spiši, Sandecko-spišské zošity 5 (2010), s. 8–21
 • Tajták L., Dejiny Trebišova, Košice 1982
 • Tóth I.Gy., Počiatky rekatolizácie na východnom Slovensku. Pôsobenie Jána Vanovicziho a rádu pavlínov, Historický časopis 50 (2002), č. 4, s. 587–606
 • Uličný F., O pôvode Svorada, [In:] Nitra v slovenských dejinách, ed. R. Marsina, Mar­tin 2002, s. 414–416
 • Vadrna M.J.Ch., Marianka, Bratislava 2004
 • Véghseő T., Die Missionstätigkeit der Pauliner und die Griechisch-Katholiken im Un­garn des 17. Jahrhunderts (1642–1682), Verba theologica Facultatis theologicae Universitatis catholicae 8 (2009), nr 2(17), s. 45–52
 • Vida B., Interesting Features of a Hungarian Carthusian Calendar, [In:] Church and Ethnicity in History. First Year of Conference V4 for Doctoral Candidates in Ostrava, Ostrava 2011, s. 212–223
 • Vida B., Knižná kultúra uhorských kartuziánov. Zbierka kázní lövöldského nemého brata, [In:] Kniha 2013. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša, Martin 2013, s. 61–86
 • Weinrich L., Das ungarische Paulinerkloster Santo Stefano Rotondo in Rom (1404– –1579), Berlin 1998
 • Wojciechowski L., Najstarsze klasztory paulinów w Polsce. Fundacje – uposażenie – rozwój do około 1430 roku, Studia Claromontana 11 (1991), s. 5–217

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart