Author: Šárka Nekvapil Jirásková
Institution: Univerzita Pardubice
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6263-3522
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 137-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso220106
PDF: hso/32/hso3206.pdf

The proto-industrial family and the perspectives of its demographic research in the 18th and the first half of the 19th century (an example of the village Stružinec in north-eastern Bohemia)

Proto-industrialization is an interesting phenomenon that has been discussed for more than half a century. The most disputed part of this theory is the demographic aspects. The submitted article focuses on research opportunities of the proto-industrial family in the 18th and 19th centuries; the research focuses on Stružinec u Lomnice nad Popelkou, a village in north-eastern Bohemia. Only a comprehensive study of demographic indicators makes it possible to establish the basic differences between the family in proto-industrial and agriculture-based areas.

REFERENCES:

 • Státní oblastní archiv v Zámrsku, Sbírka matrik Východočeského kraje, Farní úřad Lomnice nad Popelkou, sig. 4974–5007, 5697–5701, 6820–6823
 • Národní archiv Praha, Berní rula, Hradecko, inv. č. 11, sign. 12, fol. 1197–1198
 • Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, Bydžovsko, inv. č. 52 (sv. XIV K–R), fol. 1197
 • Státní okresní archiv Semily, Fond Farní úřad Lomnice nad Popelkou, inv. č. 12, kart. 12 (Liber status animarum parochiae lomnicensis pro anno domini 1803)
 • Státní okresní archiv Semily, Fond Farní úřad Lomnice nad Popelkou, inv. č. 13, kart. 13 (Popis všeho lidu v kolátorství lomnickém v roce 1833)
 • Cerman M., Maur E., Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650–1750, Český časopis historický 98 (2000), no. 4, pp. 737–774
 • Čechura J., Broumovsko 1615–1754: nový rozměr evropské protoindustrie, Časopis Národního muzea – Řada historická 164 (1996), no. 1–4, pp. 61–88
 • Čechura J., Der korporative Rahmen der Proto-Industrie im Broumover Gebiet: die Weberzunft (1614–1682–1754), Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mit­teilungen / Prague Economic and social history papers 3 (1997), pp. 5–20
 • Čechura J., Sex v době temna. Sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenberků (1660–1770), Praha 2015
 • Dokoupil L., Nesládková L., Úmrtnost kojenců a mladších dětí v českých zemích na sklonku feudalismu, Historická demografie 11 (1987), pp. 141–157
 • Dušek L., Obyvatelstvo Budyně nad Ohří v letech 1701–1850. Historickodemografická studie, [In:] Ústecký sborník historický, Ústí nad Labem 1985, pp. 222224
 • Engelhardt S.C., Bergeron P., Gagnon A., Dillon L., Pelletier F., Using Geographic Dis­tance as a Potential Proxy for Help in the Assessment of the Grandmother Hypothesis, Current Biology 29 (2019), pp. 651–656
 • Fenomén smrti v české kultuře 19. století, eds. H. Lorenzová, T. Petrasová, Praha 2001
 • Fialová L., Charakter demografické reprodukce před demografickou revolucí, Demo­grafie 46 (2004), no. 4, pp. 234–237
 • Fialová L., Příspěvek k možnostem studia sňatečnosti v českých zemích za demografické revoluce, Historická demografie 9 (1985), pp. 89–121
 • Fialová L., Změny ve vývoji plodnosti v českých zemích za demografické revoluce, His­torická demografie 15 (1991), pp. 143–189
 • Henry L., Anciennes familles genevoises. Étude démographique XVIe–XXe siècle, Paris 1956
 • Henry L., Manuel de démographie historique, Geneve–Paris 1967
 • Henry L., Fleury M., Des registres paroissiaux à l’histoire de la population. Manuel de dépouillement et d’exploitation de l’état civil ancien, Paris 1956
 • Horský J., Havlíček J., Testování „hypotézy babiček“: Historicko-demografická perspe­ktiva, Historická demografie 41 (2017), no. 2, pp. 189–211
 • Chapman S.N., Pettay J.E., Lummaa V., Lahdenpera M., Limits to Fitness Benefits of Prolonged Post-reproductive Lifespan in Women, Current Biology 29 (2019), pp. 645–650
 • Janoušek E., Několik demografických dat z české vesnice na počátku 19. století, His­torická demografie 2 (1968), pp. 67–71
 • Jirásková Š., Vývoj obyvatelstva farnosti Zdechovice v letech 17901899, Historická demografie 36 (2012), no. 1, pp. 65114
 • Kárníková L., Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754–1914, Praha 1965
 • Klíma A., Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Bohe­mia, Past and Present 85 (1979), no. 1, pp. 49–67
 • Klíma A., Economy, Industry and Society in Bohemia 17th–19th centuries, Praha 1991
 • Klíma A., Industrial Development in Bohemia 1648–1781, Past and Present 11 (1957), no. 1, pp. 87–99
 • Klíma A., Manufakturní období v Čechách, Praha 1955
 • Klíma A., The Role of Rural Domestic Industry in Bohemia in the Eighteenth Century, The American Journal of International Law 57 (1963), no. 3, pp. 566–587
 • Kocka J., Weder Stand noch Klasse. Unterschichten um 1800, Bonn 1990
 • Kuprová B., Vývoj obyvatelstva na panství Škvorec na přelomu 18. a 19. století (Diplo­mová práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), Praha 2013
 • Kutnar F., Dějinný pohled na vesnické společenské vrstvy, Český lid 36 (1949), pp. 97–102
 • Lenderová M., Jiránek T., Macková M., Z dějin české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2009
 • Lipovski R., Dětská úmrtnost v populacích měst Frýdku a Místku v éře demografického přechodu od starého k novému reprodukčnímu režimu, Historická demografie 31 (2007), pp. 21–48
 • Livi Bacci M., Populace v evropské historii, Praha 2003
 • Máka A.B., Matrika obce Stružinec, Polná 1901
 • Martínek Z., Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III. Řemeslná, domácká a man­ufakturní výroba a obchod v Čechách v letech 1752–1756, Praha 2000
 • Maur E., Demografický přechod (demografická revoluce), [In:] Základní problémy stu­dia moderních a soudobých dějin, eds. J. Čechurová, J. Randák et al., Praha 2014, pp. 713–731
 • Maur E., Na okraj francouzských metod historickodemografického bádání, Historická demografie 2 (1968), pp. 72–83
 • Maur E., Počátky demografického přechodu v Evropě, [In:] Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova?, eds. S. Raková, Ch. Lequesne, Praha 2006, pp. 125–137
 • Mendels F.F., Industrialization and Population Pressure in Eighteenth-Century Flanders, New York 1981
 • Mendels F.F., Proto-Industrialization: The First Phase of the Industrialization Process, Journal of Economic History 32 (1972), pp. 241–261
 • Mužík P., Kojenecká a dětská úmrtnost v Domažlicích v letech 1690–1830, Sborník archivních prací 30 (1980), no. 1, pp. 229–243
 • Myška M., K charakteristice výrobních vztahů a forem v předení lnu ve slezsko-moravské „proto-industriální oblasti“ v 16. až v polovině 18. století, Časopis Slezského muzea 33 (1984), pp. 253–270
 • Myška M., Opožděná industrializace. Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku od počátků tovární výroby, Trutnov 1991
 • Myška M., Proto-industrializace. Čtvrtstoletá bilance jednoho historiografického para­digmatu, Český časopis historický 92 (1994), no. 4, pp. 759–774
 • Myška M., Proto-industriální železářství v českých zemích. Robota a jiné formy nucené práce v železářských manufakturách, Ostrava 1992
 • Myška M., Soumrak domáckého průmyslu v Těšínském knížectví, Těšínsko 56 (2013), no. 3, pp. 18
 • Nekvapil L., Nekvapil Jirásková Š., Kmotrovství v „protoindustriálních“ oblastech východních Čech v polovině 17. století, Východočeský sborník historický 38 (2020), pp. 2350
 • Nekvapil Jirásková Š., Mezigenerační transfer majetku v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v 18. a první polovině 19. století, Východočeský sborník historický 33 (2018), pp. 2953
 • Nekvapil Jirásková Š., Protoindustrializace a možnosti studia populačního vývoje v oblasti severovýchodních Čech, Český časopis historický 113 (2015), no. 1, pp. 25–49
 • Nekvapil Jirásková Š., Protoindustriální společnost. Populační chování a životní strategie venkovského obyvatelstva severovýchodních Čech v 18. a 19. století, Pardubice 2019
 • Nováková O., Úmrtnost kojenců a mladších dětí v 19. a 1. pol. 20. století, Demografie 45 (2003), no. 3, pp. 177–188
 • Pražáková Seligová M., Rozbor domácností na Hornopolicku v roce 1771 z hlediska přítomnosti babiček, Historická demografie 42 (2018), no. 2, pp. 177–210
 • Sabean D., Unehelichkeit: Ein Aspekt sozialer Reproduktion kleinbäuerlicher Pro­duzenten. Zu einer Analyse dörflicher Quellen um 1800, [In:] Klassen und Kultur. Socialanthropologische Perspektiven in der Geschichtsschreibung, Hg. R.M. Berdhal, Frankfurt am Main 1982, pp. 54–76
 • Sinkulová L., Dějiny československého lékařství. díl od roku 1740–1848, Praha 1965
 • Stříteský J., Zdravotní a populační vývoj československého obyvatelstva, Praha 1971
 • Svoboda J., Ke studiu sociálního rozvrstveni venkovského lidu v Čechách v druhé polovině 18. století, Československý časopis historický 5 (1957), s. 447–473
 • Šubrtová A., Kontracepce, aborty a infanticidia v pramenech k předstatistickému období, Historická demografie 15 (1991), pp. 9–46
 • Tinková D., Zákeřná Mefitis. Zdravotní policie, osvěta a veřejná hygiena v pozdně osví­cenských Čechách, Praha 2012
 • Velková A., Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009
 • Velková A., Proměny venkovské společnosti v letech 1750–1850, Český časopis his­torický 105 (2007), no. 4, pp. 809–857
 • Velková A., Přítomnost babiček v předindustriálních rodinách a jejich možný vliv na plodnost dcer (na příkladu panství Šťáhlavy na přelomu 18. a 19. století), Historická demografie 41 (2017), no. 2, pp. 213–234
 • Weiss V., Bevölkerung und soziale Mobilität. Sachsen 1550–1880, Berlin 1993

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart