Informacje ogólne:

 • Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adresy: ius.ducale[at]gmail.com, mmatlam[at]poczta.onet.pl lub biszkopt[at]amu.edu.pl.
 • Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego (do pobrania).
 • W procesie wydawniczym stosowana jest zapora ghostwriting i guest authorship. Redakcja czasopisma oczekuje od Autorów respektowania rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.) oraz okoliczności (finansowania, organizacji badań etc.) towarzyszących. W związku z tym Autorzy są zobowiązani:
  • wraz z nadesłanym tekstem ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Odpowiedzialność za podanie wszystkich informacji związanych z przygotowaniem materiału ponosi Autor zgłaszający manuskrypt. Szczególnie naganne są praktyki określane jako ghostwriting i guest authorship, czyli nieujawnianie nazwisk autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji lub w inny sposób przyczynili się do jej powstania (ghostwriting), a także przypisanie autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji (guest authorship);
  • dołączyć do materiału przesłanego do publikacji informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
  Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą przez redakcję czasopisma dokumentowane i ujawniane opinii publicznej, a informacje o nich będą przekazywane do odpowiednich instytucji.
 • Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przysyłanie materiałów w wersji, która została uznana za ostateczną.
 • Po wstępnej ocenie przez Redakcję wszystkie artykuły są poddawane recenzji zewnętrznej. Publikowane będą teksty, które uzyskały pozytywną opinię recenzenta, zazwyczaj po naniesieniu przez Autora zmian i uzupełnień sugerowanych przez recenzenta i Redakcję.
 • Po zakwalifikowaniu do druku teksty opracowywane są stylistycznie i technicznie przez Redakcję, a istotniejsze zmiany są uzgadniane z Autorami.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych zmian i niezbędnych skrótów.
 • WERSJĄ PIERWOTNĄ TEKSTU JEST JEGO WERSJA DRUKOWANA.
 • Wersja elektroniczna publikowana jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.
 • Publikacja artykułów jest bezpłatna.

Informacje edytorskie:

 • Język publikacji: polski, angielski, czeski, słowacki, ukraiński
 • Objętość tekstu:
  • artykuł: do 45 000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią)
  • sprawozdanie/recenzja: do 12 000 znaków ze spacjami
 • Format pliku: *.doc; *.docx
 • Format tekstu: A4
 • Marginesy: 2,5 cm
 • Czcionka: Times New Roman
 • Rozmiar czcionki:
  • tekst główny – 12
  • przypisy – 10
 • Interlinia:
  • tekst główny – 1,5 wiersza
  • przypisy – 1,15 wiersza
 • Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany
 • Rodzaj przypisów: dolne
 • Śródtytuły: nienumerowane
 • Wyróżnienie cytatów: Cytaty łacińskie oraz w innych językach archaicznych zapisujemy kursywą, cytaty w językach współczesnych zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie
 • Wyróżnienie kluczowych słów/terminów/definicji (fakultatywnie): pogrubienie

Budowa bibliografii i przypisów:

 1. informacje ogólne:
  • skróty: stosowane są skróty niektórych tytułów czasopism i praz zbiorowych a także do nazw biblioteki archiwów; przy ponownym cytowaniu tego samego dzieła prosimy podawać maksymalnie trzy pierwsze wyrazy tytułu; cytując dzieło z poprzedniego przypisu, należy użyć: Tamże. Gdy bezpośrednio po dziele danego autora cytowane jest kolejny jego tekst, zamiast nazwiska autora należy zapisać: tenże, taż, ci sami.
 2. wzory pozycji bibliograficznych:
  • A. Pleszczyński, Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza, Lublin 2000.
  • Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004, red. J. Dobosz, Poznań 2006.
  • M. Bláhová, Dějepisectví v českých zemích přemyslovského období, [w:] Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004, red. J. Dobosz, Poznań 2006, s. 107-139.
  • T. Lalik, Włość kanoników staroboleslawskich w pierwszej połowie XI wieku. Ze studiów nad organizacją domeny książęcej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 19 (1971), nr 2, s. 399-429.
  • W. L. Jaworski, Ideologia chłopska, Czas, 6 IV 1888, nr 120, s. 1.
  • M. Danielewski, O Bolesławie Chrobrym, https://grzybowskiezimowiska.wordpress.com/ artykuly [dostęp z dnia 10 I 2015].
  • M. Danielewski, Recenzja książki Rafała Boromira Borowczaka „Topory wojów piastowskich. Bitwa o Ostrów Lednicki”, Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej 15 (2014), s. 113-119.
  • Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku (dalej DKiM), wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887.
  • książka: X. Nazwisko1, Y. Nazwisko2 Tytuł książki, Miejsce i rok wydania. Np,
  • praca zbiorowa: Tytuł książki, red. X. Nazwisko, Miejsce i rok wydania. Np,
  • artykuł w pracy zbiorowej: X. Nazwisko1, Tytuł rozdziału/artykułu [w:] Tytuł książki, red. Y. Nazwisko2, Miejsce i rok wydania, s. zakres stron. Np,
  • artykuł w czasopiśmie: X. Nazwisko, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma nr tomu (rok wydania), nr zeszytu, s. zakres stron. Np,
  • artykuł w gazecie: X. Nazwisko, Tytuł artykułu, Tytuł gazety, dd miesiąc liczbą rzymską rrrr, nr, s. zakres stron. Np,
  • publikacja elektroniczna: X. Nazwisko, Tytuł publikacji, adres strony internetowej w formie: http://www.addres.domena artykuły [dostęp z dnia dd miesiąc liczbą rzymską rrrr]. Np,
  • recenzja książki: X. Nazwisko, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma nr tomu (rok wydania), nr zeszytu, s. zakres stron. Np,
  • publikacja bez autora: Tytuł (dalej skrót), wyd. X. Nazwisko, Miejsce i rok wydania. Np,
  • w przypadku kilku publikacji danego autora w jednym roku o podajemy pełne opisy bibliograficzne
 3. wzory przypisów bibliograficznych:
  • W. Szafrański, Płock we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1983.
  • S. Arnold, Początki biskupstwa płockiego w świetle falsyfikatów mogileńskich, Rocznik Towarzystwa Naukowego w Płocku 1 (1929), s. 3-24; J. Płocha, Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktynów w Mogilnie, Wrocław 1969, zwłaszcza s. 160-168; H. Łowmiański, Początki Polski. Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, t. 6, cz. 1, Warszawa 1985, s. 306-320.
  • M. Dulinicz, Mazowsze w X wieku, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, red. H. Samsonowicz, Kraków 2000, s. 200-213; tenże, Mazowsze we wczesnym średniowieczu: jego związki z „państwem gnieźnieńskim”, [w:] Civitas Schinesghe cum pertinentiis, red. W. Chudziak, Toruń 2003, s. 89-119; tenże Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Mazowsza, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, red. W. Chudziak, S. Moździoch, Toruń 2006, s. 345-271.
  • Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku (dalej DKiM), wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887, nr 1.
  • standardowy: X. Nazwisko, Tytuł książki, Miejsce i rok wydania. Np,
  • kilka prac różnych autorów: X. Nazwisko, Tytuł książki, Tytuł czasopisma nr tomu (rok wydania), s. zakres stron; Y. Nazwisko2, Tytuł artykułu2, Tytuł czasopisma2 nr tomu (rok wydania2), nr zeszytu2, s. zakres stron2. Np,
  • kilka prac tego samego autora: X. Nazwisko, Tytuł rozdziału/artykułu [w:] Tytuł książki, red. Y. Nazwisko2, Miejsce i rok wydania, s. zakres stron; tenże, Tytuł rozdziału/artykułu2 [w:] Tytuł książki2, red. Z. Nazwisko3, Miejsce i rok wydania, s. zakres stron. Np,
  • kilka prac tego samego autora w jednym roku: podajemy pełne opisy bibliograficzne
  • nazwisko autora/autorów występuje w tekście: podajemy pełne imię i nazwisko autora w tekście; przy kolejnym jego przywołaniu zapisujemy tylko pierwsza literę imienia i po kropce nazwisko.
  • bez autora: Tytuł (dalej skrót), wyd. X. Nazwisko, Miejsce i rok wydania, nr.

Materiały uzupełniające:

 1. do wszystkich tekstów:
  • informacja o Autorze zawierająca: miejsce pracy, aktualny i dokładny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej – jest to warunek otrzymania egzemplarza autorskiego np.
   Joanna Marszałek-Kawa
   Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Stefana Batorego 39L, 87–100 Toruń, Poland
   e-mail: przykładowyemail[at]domena.pl
  • ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
 2. do artykułu:
  • abstrakt (do 250 znaków ze spacjami) w języku angielskim,
  • słowa klucze (3–5 słów) w językach angielskim i polskim,
  • do wszelkich materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, tabele) uzupełniających tekst główny powinny być dołączone tytuł i źródło.
  • teksy pod ilustracjami zapisujemy w języku polskim i angielskim
  • streszczenie (do 900 znaków ze spacjami) w języku angielskim
 3. do recenzji:
  • własne tytuły posiadają tylko artykuły recenzyjne powyżej 20 000 znaków ze spacjami.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart