Misja:

Ideą, która stanowi przewodni motyw pracy zespołu redakcyjnego czasopisma, jest upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki głównie z obszaru pedagogiki, ale także szerokiego spektrum nauk współdziałających z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Zabiegamy o analizy teorii i koncepcji, prezentacje wyników badań oraz krytyczne eseje opisujące kondycję współczesnej rzeczywistości pedagogiki. Promujemy ideę interdyscyplinarności w nauce poprzez zbieranie i prezentowanie osiągnięć nauk pokrewnych edukacji. Zależy nam na pogłębianiu międzynarodowego charakteru czasopisma poprzez angażowanie w coraz większym stopniu zagranicznych autorów i recenzentów. Szczególne miejsce w międzynarodowym charakterze Kultury i Edukacji odgrywają relacje z partnerami chińskimi.

Publikacja artykułów jest bezpłatna.

Ewaluacja:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki – 40 pkt.

Prawa autorskie i uprawnienia:

Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.

Redakcja „Kultury i Edukacji” wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) na stronach internetowych autorów, a także wskazanych przez nich stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów (np. academia.edu). Ponadto zezwala się na wykorzystanie opublikowanych artykułów na potrzeby dydaktyczne autora, a także ich niekomercyjne rozpowszechnianie, w tym w książkach autorskich. Inne formy wykorzystywania opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) wymagają zgody ze strony wydawcy.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej KiE oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

Redakcja czasopisma naukowego „Kultura i Edukacja” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart