Author: The Editors
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: kim/2018_2/kim20182toc.pdf

Streszczenie:

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

table of contents

Author: Lidia Pokrzycka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 5-7
DOI Address: -
PDF: kim/2018_2/kim2018200.pdf

Streszczenie:

INTRODUCTION

introduction

Author: Marcin Jurzysta
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 11-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018201
PDF: kim/2018_2/kim2018201.pdf

Streszczenie:

Edukacja medialna w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie. Między teorią a praktyką
Edukacja medialna w programach kształcenia to kwestia, która co jakiś czas powraca w środowisku komunikologów, badaczy mediów, a także metodyków nauczania. Niejednokrotnie zagadnieniu temu poświęcali swe obrady badacze zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej, w sekcji poświęconej właśnie edukacji medialnej.
Uczniowie z zagadnieniami związanymi z edukacją medialną mają do czynienia na wielu przedmiotach edukacyjnych i na różnych etapach kształcenia Jednak to na przedmiocie wiedza o społeczeństwie winni nauczyć się rozumienia i praktycznego funkcjonowania współczesnych mediów. Czy tak w istocie jest?
Spostrzeżenia w tym temacie najlepiej poczynić, odnosząc do rzeczywistości, kiedy młodzież ma już dużą świadomość społeczną, a więc uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych. Ci uczniowie, którzy nie wybierają wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotu dodatkowego, zagadnienia z edukacji medialnej realizują w sposób niezwykle szczątkowy, niedający szansy nabyć umiejętności medialnych. Natomiast ci, którzy chcą przystąpić do matury z wiedzy o społeczeństwie, mający rozszerzenie z tego przedmiotu, nie tylko w sposób teoretyczny powinni rozumieć świat mediów, ale tego świata namacalnie doświadczać, poprzez różnorakie projekty medialne. I tu pojawia się dość istotne pytanie: ile czasu nauczyciele poświęcają na kwestie teoretyczne, a ile na kształcenie w swych podopiecznych odpowiednich nawyków i umiejętności?

edukacja medialna wiedza o społeczeństwie kształcenie świadomość społeczna

Kontynuuj czytanie

Author: Marlena Stradomska
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 22-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018202
PDF: kim/2018_2/kim2018202.pdf

Streszczenie:

Edukacja medialna, reklama, a świadoma profilaktyka – zapobieganie sytuacjom trudnym i samobójstwom w młodszej grupie wiekowej
Niniejszy artykuł stanowi konkluzję rozważań dotyczących edukacji medialnej w perspektywie przeciwdziałania sytuacjom trudnym. W ostatnim czasie jest to tematyka bardzo istotna. Wiele osób nie ma świadomości na temat zagrożeń, które są związane z używaniem substancji niebezpiecznych, jakimi są narkotyki czy dopalacze. Użytkownicy nie znają składu substancji oraz produktów, które często spożywają np. okazjonalnie na imprezach. Często dochodzi do tego, że tracą oni zdrowie bądź życie na skutek przyjmowania substancji nieznanego pochodzenia. Częstym zjawiskiem jest to, że sytuacja trudna może skończyć się dla jednostki tragiczne. Brak możliwości poradzenia sobie z otaczającymi problemami często determinuje to, że osoba próbuje popełnić samobójstwo. Warto zaznaczyć, że samobójstwo jest zjawiskiem wieloaspektowym, gdyż nie ma jednej przyczyny, która warunkuje doprowadzenie do takiego stanu rzeczy. Artykuł ma wymiar teoretyczno-praktyczny, związany ze zwiększaniem świadomości na temat zagrożeń współczesnego świata.

edukacja medialna samobójstwo profilaktyka reklama dzieci

Kontynuuj czytanie

Author: Izabela M. Bogdanowicz
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 34-45
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018203
PDF: kim/2018_2/kim2018203.pdf

Streszczenie:

Projekty edukacji uniwersyteckiej – doświadczanie współpracy studentów ze środowiskiem zewnętrznym
Realizacja projektów w ramach zajęć praktycznych w pełni wpisuje się, zdaniem autorki, w aktualne kierunki zmian i trendy w edukacji akademickiej (m.in.): zarządzanie pracą zespołową; elementy tzw. edurozrywki (ang. edutainment) w tradycyjnej dydaktyce; e-edukacja; wzrost znaczenia kształtowania kompetencji społecznych.
W procesie realizacji projektów przydatne są kompetencje eksperta w zakresie uczenia się, zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej (zob. coaching edukacyjny, e-tutoring, e-coaching, kursy MOOCs – masowe, zdalne, ogólnodostępne, bezpłatne, z renomowanych uczelni), a ponadto umiejętność wykorzystania nowych możliwości w zakresie edukacji (są to m.in.: edukacja w Second Life; e-learning; m-learning; edutainment; gamification; idea Bring Your Own Device (BYOD); flipped classroom; Jigsaw; LdL; blended learning1) oraz bieżąca orientacja w nowych metodach, technikach i narzędziach.

wdrożenie projektu edukacja nieformalna możliwości edukacji kompetencje społeczne

Kontynuuj czytanie

Author: Paweł Rydzewski
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 46-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018204
PDF: kim/2018_2/kim2018204.pdf

Streszczenie:

Metodologia badań społecznych w dydaktyce akademickiej
W artykule przedstawiono specyfikę nauczania metodologii badań społecznych z uwzględnieniem form dydaktycznych oraz typowych problemów, z którymi spotykają się studenci na zajęciach w ramach bloku metodologicznego. Opisano sposób prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym, wynikający z wieloletniego doświadczenia dydaktycznego.

metodologia badań społecznych statystyka analiza danych

Author: Lidia Pokrzycka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 52-63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018205
PDF: kim/2018_2/kim2018205.pdf

Streszczenie:

Design Thinking. Teoria i praktyka dydaktyczna
Design Thinking jest procesem skoncentrowanym wokół człowieka i jego potrzeb, może być stosowany do tworzenia nowych produktów, usług, ale także rozwiązywania problemów. Nie ma jeszcze ustalonej definicji Design Thinking, gdyż jest to bardziej sposób myślenia niż sztywna technika działania. Kluczowe w tym procesie jest rozumienie nawyków, kontekstu społecznego i motywacji użytkowników danego produktu/usługi/innowacji. Użytkownik i jego potrzeby znajdują się w centrum procesu Design Thinking. W związku z tym bardzo ważne jest to, by wejść do świata użytkowników i wysondować ich oczekiwania np. w formie ankiet czy wywiadów. Dzięki temu innowacyjne pomysły będą miały przełożenie na realia funkcjonowania produktu czy usługi. Celem artykułu jest przedstawienie ram teoretycznych DT, podstawowych technik stosowanych w tej metodzie i praktycznych efektów zastosowania Design Thinking w szkolnictwie wyższym.

szkolnictwo wyższe Design Thinking użytkownik

Kontynuuj czytanie

Author: Andrzej Radomski
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 64-78
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018206
PDF: kim/2018_2/kim2018206.pdf

Streszczenie:

Wirtualna akademia. Studium przypadku
Rewolucja cyfrowa, jaka ma miejsce od kilkudziesięciu już lat doprowadziła do ogromnych zmian we wszystkich praktykach społecznych. Jednym z jej efektów jest także olbrzymia transformacja edukacji. Tradycyjnej szkole czy uczelni wyrosła konkurencja w postaci różnego rodzaju kursów, szkoleń, tutoriali, webinariów czy wykładów umieszczanych na platformach i portalach internetowych i to najczęściej darmowych. Zrewolucjonizowały one – i to na skalę globalną – funkcjonowanie nauczania/uczenia się we współczesnym świecie.
Jednym z przykładów wykorzystania technologii ICT do działań edukacyjnych są tzw. wirtualne akademie. Funkcjonują one tylko w sieci i dostarczają przestrzeni do nauki i edukacji. Zawierają także różnego rodzaju zasoby w postaci materiałów dydaktycznych, tj. podcastów, poradników, testów, filmów i innych materiałów multimedialnych.
Funkcjonowanie tych wirtualnych akademii i ich innowacyjna rola została pokazana na przykładzie działalności Academia Electronica. Powodów tej decyzji jest kilka. Po pierwsze, jest ona darmowa. Po drugie, funkcjonuje w środowisku Second Life, które stwarza nieograniczone wręcz możliwości kreacyjne. Po trzecie, autor jest związany z tą Academią – praktycznie od początku jej istnienia i mógł praktykować różne formy działań, które ona umożliwia i to nie tylko na płaszczyźnie edukacyjnej. Po czwarte wreszcie, jej działalność nie była do tej pory przedmiotem licznych studiów naukowych – w postaci monografii czy artykułów.
Artykuł składa się z czterech części: w pierwszej dokonano krótkiej charakterystyki świata Second Life, w ramach którego funkcjonuje Academia, w drugiej przedstawiono powstanie i rozwój Academii, w trzeciej zaprezentowano funkcjonowanie tej wirtualnej uczelni jako placówki dydaktycznej i naukowej, w części ostatniej porównano ten rodzaj instytucji z innym przedsięwzięciami edukacyjnymi funkcjonującymi w Internecie – czyli w środowisku wirtualnym.
Academia Electronica stanowi nie tylko unikalną na polskim gruncie placówkę naukowo- edukacyjną ale stwarza pole do nieograniczonej wprost kreatywności – jeśli chodzi o wykorzystanie wirtualnych światów do nowego modelu kształcenia i uprawiania nauki. Te światy stają się tak samo realne, jak te dotychczasowe tworzone w środowisku fizycznym. Zmusza to do przeformułowania wielu celów, zasad i metod prowadzenia działalności wiedzotwórczej. Wydaje się, że wzorzec szkoły czy uczelni funkcjonującej tylko w określonym fizycznym miejscu i który ma monopol na dostarczanie wiedzy i tworzenie nowej odchodzi pomału do lamusa. Edukacja i nauka stają się coraz bardziej rozproszone, zróżnicowane, wielopłaszczyznowe i spluralizowane. Jednym z ważnych ogniw tej nowej edukacji są wirtualne akademie.

wirtualna akademia edukacja uczenie się technologia ICT materiały dydaktyczne Academia Electronica

Author: Małgorzata Kosiarz
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 79-98
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018207
PDF: kim/2018_2/kim2018207.pdf

Streszczenie:

Specyfika internetowych serwisów. Studium przypadku: Netflix
Serwis Netflix to jeden z największych na świecie internetowych serwisów rozrywkowych, dostępny w ponad 190 krajach dla ponad 130 milionów zarejestrowanych użytkowników. Platforma oferuje dostęp do globalnej biblioteki materiałów wideo zawierającej Netflix Originals, filmy pełnometrażowe i dokumentalne, seriale, programy i nie tylko. Materiały dostępne w serwisie mogą być różne dla poszczególnych rejonów i mogą ulegać zmianom na przestrzeni czasu. W artykule przeanalizowano historię Netflixa oraz jego usytuowanie na rynku na przestrzeni ostatnich lat (ilości subskrybentów) przez pryzmat konkurencyjnych serwisów i zawartości merytorycznej.

Netflix rozrywkowe serwisy internetowe wideo

Kontynuuj czytanie

Author: Joanna Kukier
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 99-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018208
PDF: kim/2018_2/kim2018208.pdf

Streszczenie:

Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym. E-learning jako szansa na przeciwdziałanie cyfrowej marginalizacji seniorów
Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje szybki rozwój nowoczesnych technologii. Skutkuje to koniecznością użytkowania coraz to nowszych urządzeń. Szczególnie dla osób starszych trudne jest podążanie za nowościami. Dlatego niezbędne jest całożyciowe dokształcanie się i podnoszenie swoich kompetencji, które zapobiegną cyfrowemu wykluczeniu seniorów. Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz organizacje pozarządowe mają w swojej ofercie przedmioty, które wspomagają słuchaczy w odnalezieniu się we współczesnym, starzejącym się społeczeństwie. Szansą na nową formę edukacyjną, która może przeciwdziałać wykluczeniu seniorów, jest e-learning.

e-learning edukacja społeczeństwo informacyjne seniorzy

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart