Informacje ogólne:

 • Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: szymon[at]marszalek.com.pl.
 • Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego.
 • W procesie wydawniczym stosowana jest zapora ghostwriting i guest authorship.
 • Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przysyłanie materiałów w wersji, która została uznana za ostateczną.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych zmian i niezbędnych skrótów.
 • WERSJĄ PIERWOTNĄ TEKSTU JEST JEGO WERSJA DRUKOWANA.
 • Wersja elektroniczna publikowana jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.

Załączniki:

 • Wzór oświadczenia o oryginalności.
 • Zasady przeciwdziałania praktykom ghostwriting i innym.

Informacje edytorskie:

 • Język publikacji: polski, angielski;
 • Objętość tekstu:
  • Artykuł: 20 000-40 000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią),
  • Sprawozdanie/recenzja: 6 000-9 000 znaków ze spacjami;
 • Format pliku: *.doc, *.docx;
 • Format tekstu: A4;
 • Marginesy: 2,5 cm;
 • Wcięcie akapitu: 1,25 cm;
 • Czcionka: Times New Roman;
 • Rozmiar czcionki:
  • tekst główny – 12,
  • przypisy – 10;
 • Interlinia:
  • tekst główny – 1,5 wiersza,
  • przypisy – 1,0;
 • Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany;
 • Rodzaj przypisów: dolne, numerowane cyframi arabskimi;
 • Format ilustracji: *.jpg;
 • Format tekstu: A4;
 • Rozdzielczość ilustracji: 300 DPI (dla pozycji skanowanych);
 • Śródtytuły: nienumerowane;
 • Wyróżnienie cytatów: cudzysłów;
 • Wyróżnienie kluczowych słów/terminów/definicji (fakultatywnie): pogrubienie;

Budowa bibliografii i przypisów:

 1. informacje ogólne:
  • standard: APA
 2. wzory pozycji bibliograficznych:
  • książka: Kowalski, J. (2018a). Propaganda. Warszawa: PWN.
  • praca zbiorowa: Kowalski. J. (red.) (2019). Public relations. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe ABC.
  • artykuł w pracy zbiorowej: Nowak J. (2018). Reklama. W: J. Nowak J. Kowalski (red.), Reklama i marketing (s.10-25). Warszawa: PWN.
  • artykuł w czasopiśmie: Nowak, J. (2014). Public relations. „Zeszyty Prasoznawcze”. Nr 50 (zeszyt 101), s. 30-50.
  • artykuł w gazecie: Nowak J. (2018). Jak działa PR. „Gazeta Nowosądecka”. Nr 60, s. 5-6.
  • publikacja elektroniczna: Nowak J. (2018). Public relations w praktyce. Pobrane z: www.pr.pl (data dostępu 20.10.2018).
  • w przypadku kilku publikacji danego autora w jednym roku:
   • Nowak, J. (2018a). Public relations. Warszawa: PWN.
   • Nowak J. (2018b). Public relations i reklama. Warszawa: PWN.
 3. wzory przypisów bibliograficznych:
  • standardowy: Nowak (2018)
  • kilka prac różnych autorów: Nowak (2018), Kamińska (2017), Kowalski (2018).
  • kilka prac tego samego autora: Nowak (2018), Nowak (2016)
  • kilka prac tego samego autora w jednym roku: Nowak (2018a), Nowak (2018b), Nowak (2018c)
  • nazwisko autora/autorów występuje w tekście: Nowak (2018) udowodnił, że…
  • bez autora: Badania sugerują, że… (Nowak, 2018).

Materiały uzupełniające:

 1. do wszystkich tekstów:
  • informacja o Autorze zawierająca: miejsce pracy, aktualny i dokładny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej – jest to warunek otrzymania egzemplarza autorskiego np.
   Joanna Marszałek-Kawa
   Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Stefana Batorego 39L
   87–100 Toruń, Poland
   e-mail: przykładowyemail[at]gmail.com
  • ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
 2. do artykułu:
  • bibliografia,
  • abstrakt w języku angielskim: 600–800 znaków ze spacjami
  • tłumaczenie tytułu na język angielski,
  • słowa kluczowe w języku angielskim: 5–6 słów,
  • do wszelkich materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, tabele) uzupełniających tekst główny powinny być dołączone: tytuł i źródło.
 3. do recenzji:
  • tytułowanie recenzji: np. Roger Crowley, Morskie imperia. Batalia a panowanie na Morzu Śródziemnym, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012, ss.403.
 4. do sprawozdań:
  • tytułowanie sprawozdań: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Ustrój terytorialny państwa”, Toruń, 12 maja 2018 roku.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart