• facebook
Author: Dawid Drwal
Institution: absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 257-277
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201915
PDF: ksm/24/ksm201915.pdf

The work contains a historical outline of the beginnings of collective public transport in Tarnów and its region. It deals with issues related to the functioning of the tram line, which existed in Tarnów from 1911 to the Second World War. This also included city buses, which with the passage of years went further and further outside the city limits. The work also focuses on what impact these means of transport had on local society. This study contains information and comparisons of the of Tarnów roads and urban infrastructure, which had a direct impact on the introduction of the first forms of public transport in this area. The next pages in the article contain the direction in which public transport developed in the Tarnów sub-region, with particular emphasis on the period from the end of World War II to the political changes that followed the fall of communism in 1990. The following extensive themes is an attempt to outline in various ways which is the important issue of public transport.

BIBLIOGRAFIA:

 • Archiwum Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Zawiadomienie tarnowskiego magistratu w sprawie połączenia Kasy i Rachuby Przedsiębiorstw Miejskich w 1932 roku, sygn.
 • Ausch K., Als die Banken fielen, Wien–Frankfurt–Zürich 1968.
 • Bańburski K., Tadeusz Tertil – tarnowski burmistrz czasu przełomu (przyczynek do biografii), [w:] Tarnów w czasach burmistrza Tadeusza Tertila. Osiągnię­cia miasta w okresie autonomii galicyjskiej i początkach II Rzeczypospolitej, red. P. Juśko, Tarnów 2007.
 • Bielatowicz J., Książeczka, Warszawa 1986.
 • Drozdowski M.M., Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego: geneza, bu­dowa, wizja przyszłości, opinie, Warszawa–Radom 2015.
 • Feleksy W., Koper Z., 10 lat MPK w Tarnowie, Tarnów 1968.
 • Filip P. (red.), 100 lat komunikacji miejskiej w Tarnowie, Tarnów 2011.
 • Hołuj D., Samorząd miejski Krakowa i Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej, „Zeszyty Naukowe UEK Kraków” 2013, nr 917.
 • Koper Z., Skolarczyk S., 75 lat WPK w Tarnowie, Tarnów 1986.
 • „Kurier Galicyjski” 2013, nr 17 (189).
 • Niedojadło A. (red.), Encyklopedia Tarnowa, Tarnów 2010.
 • Pachowicz A., Codzienne problemy mieszkańców Galicji na przykładzie społecz­ności ziemi tarnowskiej w świetle pisma „Orzeł”, „Galicja. Studia i materiały” 2018, nr 4 (2018).
 • „Pogoń” 1898–1907.
 • Polski słownik biograficzny, t. X, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964.
 • Potępa S., Fiakrem po Tarnowie, Tarnów 1999.
 • Powałka A., Tkocz M., Zlikwidowane sieci trolejbusowe w Polsce, „Acta Geo­graphica Silesiana” 2010, nr 7.
 • Rzepecki T., Historia Tarnowskich Wodociągów i kanalizacji od drugiej połowy XV wieku do 2010 roku (w stulecie powstania nowoczesnego wodociągu), Tarnów 2010.
 • Sennik S., Miejska Kolej Elektryczna w Tarnowie, Tarnów 1984.
 • Simche Z., Tarnów i jego okolica, Tarnów 1930.
 • Studniarski J., Elektrownia Miasta Tarnowa, jej pierwszy okres rozwoju od 1910–1913, Tarnów 1914.
 • Sypek A., 100 lat energetyki tarnowskiej 1910–2010, Tarnów 2010.
 • Sypek A., 60 lat Zakładu Energetycznego Tarnów 1937–1997. Zarys monogra­ficzny energetyki tarnowskiej, Tarnów 1997.
 • Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1900, Lwów 1900.
 • „Unia” 1883, nr 2.
 • Zamknięcie rachunkowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Ko­lei Elektrycznej za rok 1942/43, Tarnów, 31.03.1943.
 • Żumański A., Księga Adresowa Miasta Krakowa i województwa krakowskie­go z informatorem m. st. Warszawy, woj. Kieleckiego i Śląskiego, rocznik 1933/34, Kraków 1933.
 • https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/adolf-wlodzimierz-szleyen.
 • http://www.it.tarnow.pl/pol/Atrakcje/TARNOW/Ciekawostki/Ludnosc-Tar­nowa-i-najblizszej-okolicy/Liczba-mieszkancow-miasta-Tarnowa-na-prze­strzeni-wiekow.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart