• facebook
Author: Angelika Lenart
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4106-1518
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 196-206
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20202013
PDF: ksm/26/ksm2613.pdf

One of the most important rights for every child is the right to family upbringing and physical and mental integrity. The basis for proper functioning in adult life are proper growth conditions enabling the youngest children to undergo intellectual and emotional development. The educational environment influences the later quality of life of a young person, which shapes the potential serving the whole society. The most important and most important legal act in Poland is the Constitution of the Republic of Poland 2nd of April 1997 together with ratified international agreements, laws and regulations, ensures the protection of children’s rights.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Bobrowska I., Rzecznik praw dziecka w Polsce, Konin 2008.
 • Czyż E., Szymańczak J., Dziecko krzywdzone. Próba opisu zjawiska, War­szawa 1995.
 • Deklaracja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1959 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.html.
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka, Warszawa 2018.
 • Jan Paweł II, Adhortacje Familiaris Consortio, [w:] Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 2006.
 • Kapelańska-Pręgowska J., Dziecko i jego prawa, [w:] Leksykon ochrony praw człowieka, red. Balcerzak M., Sykuna S., Warszawa 2010.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 • Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, https://www.infor.pl/akt­-prawny/DZU.1948.061.0000477,konstytucja-swiatowej-organiza­cji-zdrowia-porozumienie-zawarte-przez-rzady-reprezentowane-na­-miedzynarodowej.html.
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526).
 • Korczak J., Pisma rozproszone, t. 1: Listy (1913–1939), „Dzieła”, t. 14, Warszawa 2008.
 • Mały słownik języka polskiego, red. Skorupka S., Auderska M., Łępicka Z., Warszawa 1968.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2 (D–M), red. Petrozolin-Skow­rońska B., Warszawa 1995.
 • Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994.
 • Słownik języka polskiego, red. Szymczak M., t. 1, Warszawa 1978.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, http://pra­wo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000060069/U/D20000069Lj.pdf.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015, poz. 1390; 2019, poz. 730, 1818).
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 r. (Dz.U. 2017, poz. 922; 2019, poz. 730), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down­load.xsp/WDU20000060069/U/D20000069Lj.pdf.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart