Author: Sebastian Paczos
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9558-113X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 33-53
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2020.02
PDF: pbs/8/pbs802.pdf

The article is an attempt to analyze two works by Jan Bobrzyński written at the end of World War Two and in the early period of Polish People’s Republic: Współczesne zadania socjalizmu (The Modern Tasks of Socialism) and Die grosse deutsche Lüge (The Great German Lie). The author compares the contents of the two writings with Bobrzyński’s views from before WWII. The question is pondered whether Jan Borzyński’s post-war choices, such as joining the Polish Socialist Party or fierce anti- Germanism, were the result of the evolution of his views, ideological disorientation, or simply opportunism manifested in adjusting his own beliefs to the needs of the moment?

REFERENCES:

 • State Archives in Lublin
  • Fonds 1282 – the District Committee of the Polish United Workers’ Party in Puławy (1949–1951).
  • Fonds 1265 – the District Committee of the Polish Socialist Party in Puławy cat. no. 1–30.
  • Fonds 1501 – the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy, cat. no. 404–426.
 • Michał Bobrzyński’s (Jan Bobrzyński’s grandson) private archives, documents and photographs
 • Kórnik Library
  • Bobrzyńska M., Życie zmiennym jest (Life is Fickle), cat no. BK 12974/1-2.
 • Ossoliński National Institute Library in Wrocław
  • Bobrzyńska M., Życie zmiennym jest (Life is Fickle), manuscript, cat. no. vol. I–V, 13553/II.
  • Bobrzyński J., Zwierciadło “gasnącego świata”. Pamiętnik z ćwierćwiecza na służbie ojczyzny (A Mirror of the “Fading World". A Memoir from the Quarter of a Century in the Service of the Homeland), manuscript, cat. no. 13531/II.
  • Bobrzyński J., Die grosse deutsche Lüge (The Great German Lie), manuscript, cat. no. 14379/II.
 • The Puławy Branch of the Michał Oczapowski Central Agricultural Library
  • Documents of the Agricultural Propaganda Office, 1946–1949.
 • Articles and pamphlets by Jan Bobrzyński
  • Bobrzyński J., Bolszewicka prawda. Poświęcone rozwadze Polaków wszystkich sfer i zawodów (The Bolshevik Truth. Dedicated to the Prudence of Poles of All Walks of Life and Professions), Warszawa 1936.
  • Bobrzyński J., Duch ofensywny jako niezbędna podstawa współczesnej psychiki polskiej (The Offensive Spirit as an Indispensable Foundation of the Modern Polish Psyche), “Nasza Przyszłość” 1939, vol. 68–69.
  • Bobrzyński J., Gruba Berta. Odpór “Naszej Przyszłości” na atak p. S. Strońskiego i niektórych innych prasowców (Big Bertha. The Response of “Nasza Przyszłość" to the Attack of Mr. S. Stroński and Some Other Journalists), Warszawa 1936.
  • Bobrzyński J., Klin klinem w perspektywie rozprawy z Niemcami (Fighting Fire with Fire in the Perspective of Confrontation with Germany), “Nasza Przyszłość” 1930, vol. 6.
  • Bobrzyński J., Monopole w Polsce (Monopolies in Poland), Warszawa 1919.
  • Bobrzyński J., Na Wschód czy na Zachód (To the East or to the West), [in:] Na drodze walki. Z dziejów odrodzenia myśli konserwatywnej w Polsce (On the Path of Struggle. On the History of the Revival of Conservative Thought in Poland), ed. J. Bobrzyński, Warszawa 1928.
  • Bobrzyński J., Podział na kasty (Caste Division), “Dzień Polski” 7.06.1929, no. 151.
  • Bobrzyński J., Polski Bank Emisyjny (Emission Bank of Poland), Warszawa 1921.
  • Bobrzyński J., Postęp a reakcja (Progress versus Reaction), “Dzień Polski” 5.08.1927, no. 179.
  • Bobrzyński J., Przeciw bolszewizmowi, czy za nim? (Bolshevism: For or Against?) “Nasza Przyszłość” 1936, vol. 47.
  • Bobrzyński J., [Stańczyk], Rozprawa z “Czasem” i inną prasą (Disputing “Czas” and Other Newspapers), “Nasza Przyszłość” 1936, vol. 48.
  • Bobrzyński J., Sojusz antybolszewicki (Anti-Bolshevik Alliance), “Nasza Przyszłość” 1935, vol. 46.
  • Bobrzyński J., Traktat w Locarno a polityka ekspansji (The Locarno Treaties and the Policy of Expansion), [in:] J. Bobrzyński, Na drodze walki. Z dziejów odrodzenia myśli konserwatywnej w Polsce (On the Path of Struggle. From the History of the Revival of Conservative Thought in Poland), Warszawa 1928.
  • Bobrzyński J., Walka ze światem Marksa (The Fight against Marx’s World), “Nasza Przyszłość” 1936, vol. 47.
  • Bobrzyński J., Wielki Czyn. Przyczynek do walki o sanację waluty (The Grand Act. A Contribution to the Struggle for Currency Reform), Warszawa 1923.
  • Bobrzyński J., Współczesna tragedia Polaka (The Modern Tragedy of Poles), “Nasza Przyszłość” 1938, vol. 66.
  • Bobrzyński J., Wstrząsające odkrycie (Na marginesie bolszewizmu) (A Harrowing Finding (On the Margin of Bolshevism)) “Nasza Przyszłość” 1937, vol. 55.
  • Bobrzyński J., The West or Russia, [in:] Na drodze walki. Z dziejów odrodzenia myśli konserwatywnej w Polsce (On the Path of Struggle. From the History of the Revival of Conservative Thought in Poland), ed. J. Bobrzyński, Warszawa 1928.
 • Studies, articles, reference publications
  • Bartyzel J., Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z zachowawczej myśli politycznej w Polsce (Conservatism without Compromise. A Study of Conservative Political Thought in Poland), Toruń 2002.
  • Bobrzyński J., Zwierciadło gasnącego świata. Pamiętnik z ćwierćwiecza na służbie ojczyzny (A Mirror of the Fading World. A Memoir from the Quarter of a Century in the Service of the Homeland), eds. T. Sikorski, A. Wątor, Kraków 2019.
  • Czapiewski E., Jan Bobrzyński o kwestiach ustrojowych Drugiej Rzeczypospolitej (Jan Bobrzyński on Constitutional Issues of the Second Polish Republic), Warszawa 1998.
  • Czapiewski E., Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918–1926 (The Foreign Policy Concepts of Polish Conservatives in 1918–1926), Wrocław 1988.
  • Heine H., Z dziejów religii i filozofii w Niemczech (On the History of Religion and Philosophy in Germany), Kraków 1997.
  • Łazuga W., Poznań w życiu ostatniego stańczyka (Poznan in the Life of the Last Stańczyk), [in:] Rzeczy większe i mniejsze (Things Big and Small), Poznań 2002.
  • Mich W., Publicystyka polityczna “Naszej Przyszłości” 1930–1939 (Political Journalism of “Nasza Przyszłość”, 1930–1939), Lublin 2009.
  • Morawski K. M., O prawdziwym konserwatyzmie. Pobudka (On True Conservatism. A Wake-Up Call), Kraków 1922
  • Paczos S., Jan Bobrzyński, portret polityczny (Jan Bobrzyński. A Political Portrait), Poznań 2018.
  • Rydel M. (ed.), Adam Ronikier. Pamiętniki 1939–1945 (Adam Roniker. Memoirs, 1939–45), Kraków 2001.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart