Author: Rafał Łatka
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2650-4031
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 55-73
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2020.03
PDF: pbs/8/pbs803.pdf

This study outlines the challenges faced by authors who might undertake in the future the task of writing a full scholarly biography of Cardinal Stefan Wyszyński. The author of this paper analyzes the state of research to date and evaluates the existing literature on the subject. The following two sections deal with challenges regarding source material and interpretive challenges in describing diverse areas of the life and scope of the Primate of the Millennium’s activities. The paper focuses on the period of Wyszyński’s service as a primate, as it seems that in-depth research on the earlier stages of Stefan Wyszyński’s life could be an arduous task to conduct.

REFERENCES:

 • Published documents:
  • Leszczyński M. (ed.), Protokoły wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w parafiach na terenie obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej 1946–1948, Warszawa 2020.
  • Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paris 1975.
  • Listy pasterskie Prymasa Polski 1946–1974, Paris 1975.
  • Marecki J., Nitecki P., Szczypta-Szczęch R. (eds.), W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków 2014.
  • Raina P., Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, vol. 1–3, Poznań–Pelplin 1995–1996.
  • Romaniuk M. P., Prymas Tysiąclecia w słowie pisanym. Bibliografia życia, twórczości i posługi Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1921–2017, vol.1–2, Warszawa 2018.
  • Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL (1953–1956), ed. B. Piec, Warszawa 2001.
  • Śmigiel K., Lewandowski P, (ed.), Uprawnienia wyjątkowe prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wybór dokumentów 1948–1979, Pelplin 2020.
  • Tajne dokumenty państwo–Kościół 1960–1980, London 1996.
  • Wilk, S., Wójcik, A. D. (ed.), Więzy jedności Jana XXIII i kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin 2016.
  • Wyszyński S., Dzieła zebrane, v. I– XIX, Warszawa 1991–2018.
  • Wyszyński S., Jasnogórskie wspomnienia. Zapiski osobiste, Częstochowa 2018.
  • Wyszyński S., Katolicka nauka społeczna. Wybór artykułów z “Ateneum Kapłańskiego” z lat 1929–1946, Włocławek 2001.
  • Wyszyński S., Na szlaku tysiąclecia. Wybór kazań, eds. M. Okońska, M. Plaskacz, A. Rastawicka, Warszawa 1996.
  • Wyszyński S., Nauczanie społeczne 1946–1981, Warszawa 1990.
  • Wyszyński S., Początki nauczania społecznego (1934–1939), Warszawa 2001.
  • Wyszyński S., Pro Memoria, I: 1948–1952, ed. P. Skibiński, Warszawa 2017.
  • Wyszyński S., Pro Memoria, II: 1953, ed. E. Czaczkowska, Warszawa 2017.
  • Wyszyński S., Pro Memoria, III: 1953–1956, eds. I. Czarcińska, A. Gałka, Warszawa 2018.
  • Wyszyński S., Pro Memoria, V: 1958, ed. M. Krupecka, Warszawa 2018.
  • Wyszyński S., Pro memoria, 6: 1959, ed. G. Łeszczyński, Warszawa 2020.
  • Wyszyński S., Pro memoria, 7: 1960, ed. R. Łatka, Warszawa 2019.
  • Wyszyński S., Pro memoria, 8: 1961, ed. M. Wiśniewska, Warszawa 2019.
  • Wyszyński S., Zapiski millenijne. Wybór z dziennika “Pro Memoria” z lat 1965–1967, eds. M. Okońska, M. Plaskacz, A. Rastawicka, Warszawa 2001.
  • Wyszyński S., Z rozważań nad kulturą ojczystą, Poznań–Warszawa 1979.
  • Żaryn J. (ed.), Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945–2000, Poznań 2006.
 • Memoirs and narratives:
  • Kukołowicz R., W cieniu Prymasa Tysiąclecia. Z Romualdem Kukołowiczem rozmawia Piotr Bączek, Warszawa 2001.
  • Piasecki B., Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia, Poznań 2001.
  • Piasecki B., Zając M., Prymas Wyszyński. Ojciec duchowy widziany z bliska, Kraków 2016.
  • Plaskacz M., Rastawicka A., Wojdecki W. (eds.), Człowiek niezwykłej miary. Ojciec Święty Jan Paweł II o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Kardynał Stefan Wyszyński o sobie Kardynał Józef Glemp o kardynale Stefanie Wyszyńskim, Warszawa 1984.
 • Studies:
  • Bagrowicz J., “Najmilszy trud mego życia”. Ksiądz Stefan Wyszyński jako redaktor i publicysta, “Ateneum Kapłańskie” 2001, vol. 553, no. 3.
  • Bartnik Cz. S., Chrześcijańska nauka o narodzie według prymasa Wyszyńskiego, Rzym 1982.
  • Czaczkowska E., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.
  • Czaczkowska E., Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński na Soborze Watykańskim II, [in:] Studia Soborowe vol. 1: Historia i nauczanie Vaticanum II, ed. M. Białkowski, Toruń 2013.
  • Czaczkowska E. (ed.), Prymas Wyszyński wobec opozycji i oporu społecznego 1945–1981, Warszawa 2018.
  • Czaczkowska E., Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość, Kraków 2020.
  • Czaczkowska E., Łatka R. (eds.), Prymas Stefan Wyszyński a Niepodległa. Naród – patriotyzm – państwo w myśli i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, Warszawa 2019.
  • Czarnowski R., U kolebki życia Prymasa Tysiąclecia. W setną rocznicę urodzin i chrztu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łomża 2001.
  • Droga życia. Stefan Kardynał Wyszyński, Bydgoszcz 2001.
  • Dybciak K. (ed.), Prymas Wyszyński a kultura katolicka, Warszawa 2002.
  • Dziurok A., Prymas Stefan Wyszyński wobec władz komunistycznych w latach 1949–1956, “Studia Prymasowskie” 2012, vol. 6.
  • Dziurok A., Myszor J., Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontekst, wizyty, wystąpienia, Katowice 2020.
  • Dziurok A., Wysocki W. J. (eds.), Kościół i prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, Katowice–Kraków 2008.
  • Dzwonkowski T., Osękowski Cz. (eds.), Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich. W 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, Warszawa–Poznań–Zielona Góra 2001.
  • Eisler J., Stefan Wyszyński i Władysław Gomułka – dwie wizje Polski, [in:] Pojednanie i polityka. Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiątych XX wieku a polityka odprężenia, eds. F. Boll, W. J. Wysocki, K. Zimmer, Warszawa 2010.
  • Friszke A., Tajemnice Andrzeja Micewskiego, “Tygodnik Powszechny”, 21 August 2006.
  • Górny G., Rosikoń J., Tajne Archiwum Watykańskie. Nieznane karty z historii Kościoła, Warszawa 2020.
  • Grajewski A., Jesień Prymasów. Kardynałowie Mindszenty i Wyszyński wobec przełomu 1956 roku, “Studia Prymasowskie” 2012, vol. 6.
  • Grajewski A., Kardynałowie Stefan Wyszyński i Agostino Casaroli – dwie osobowości i dwie koncepcje polityki wschodniej Watykanu, “Studia Prymasowskie” 2009, vol. 3.
  • Janczewski Z., Prerogatywy Prymasów Polski, “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1998, vol. 31.
  • Jaworska K., Kardynał Stefan Wyszyński i kardynał Bolesław Kominek – wzajemne relacje, “Seminare” 2018 no. 2.
  • Jerzmański H. (ed.), Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia. Mąż Stanu. 1901–1981–2001, Warszawa 2001.
  • Konopka W., Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej, Toruń 2012.
  • Krukowski J., Uprawnienia nadzwyczajne kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, wobec zagrożeń ze strony reżimu komunistycznego, “Studia Prymasowskie” 2001, vol. 5.
  • Kucharski W., Ziemie Zachodnie i Północne jako racja stanu w myśli i działaniach prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1948–1972 (ze szczególnym uwzględnieniem archidiecezji wrocławskiej, [in:] Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród – patriotyzm –państwo w myśli i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, eds. E. Czaczkowska, R. Łatka,Warszawa 2019.
  • Kujawski W., Szkic włocławskich dziejów Stefana Wyszyńskiego, “Ateneum Kapłańskie” 2001, no. 553, issue 3.
  • Laskowska M., Praca dziennikarska i redaktorska ks. Stefana Wyszyńskiego w latach 1924–1946, “Studia Prymasowskie” 2009, vol. 3.
  • Lewandowski J., Naród w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1989.
  • Łatka R., Arcybiskup Antoni Baraniak jako członek Episkopatu Polski cz. I (1951–1967), “Seminare” 2019, no. 3.
  • Łatka R., Arcybiskup Antoni Baraniak jako członek Episkopatu Polski cz. II (1967–1977), “Seminare” 2020, no. 1.
  • Łatka R., Arcybiskup Antoni Baraniak najważniejszy współpracownik Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Myśl.pl, 2018, no. 1.
  • Łatka R., “Bronić Solidarność przed wkraczaniem na tereny polityczne”. Prymas Stefan Wyszyński wobec Solidarności, [in:] Stefan Wyszyński wobec opozycji i oporu społecznego 1945–1981, ed. E. Czaczkowska, Warszawa 2018.
  • Łatka R., Czy Prymas Polski Stefan Wyszyński był antykomunistą?, [in:] Antykomunizm Polaków w XX wieku, eds. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019.
  • Łatka R., Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego?, [in:] Realizm polityczny, ed. R. Łatka, “Politeja” 2013, no. 25.
  • Łatka R., Episkopat Polski wobec rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989, Warszawa 2019.
  • Łatka R., Koniec odwilży w relacjach państwo–Kościół (1957–1958) z perspektywy prymasa Stefana Wyszyńskiego, [in:] Księga pamiątkowa dla bp. Edwarda Frankowskiego, eds. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Rzeszów 2018.
  • Łatka R., “Normalizacja” relacji państwo–Kościół w latach siedemdziesiątych XX wieku z perspektywy Prymasa Stefana Wyszyńskiego – nieznany dokument z Sekretariatu Prymasa Polski, “Pamięć i Sprawiedliwość” 2018, no. 2.
  • Łatka R., Problemy metodologiczne w prowadzeniu badań na temat historii Kościoła katolickiego w Polsce “ludowej”. Przegląd badań, postulaty badawcze, “Dzieje Najnowsze” 2016, no. 1.
  • Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński wobec zagrożenia interwencją sowiecką 1980–1981, “Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2017, vol. 1.
  • Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński. Niekwestionowany przywódca, “Biuletyn IPN” 2020, no. 6.
  • Łatka R., Prymas Wyszyński wobec pozornej normalizacji relacji państwo – Kościół pierwszych lat rządów Edwarda Gierka (1971–1974), “Politeja” 2019, no. 60.
  • Łatka R., Prymas Wyszyński wobec rzeczywistości politycznej doby Władysława Gomułki, [in:] Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, vol. 2: 1956–1972, eds. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin 2018.
  • Łatka R., Rozmowy operacyjne funkcjonariuszy SB z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem (1969–1985), “Glaukopis” 2020, no. 37.
  • Łatka R., The idea of the common good and the reason of state in the teaching of primate Wyszyński, “Studia Theologica Varsaviensia” 2018, no. 2.
  • Łatka R., Mackiewicz B., Zamiatała D., Prymas Stefan Wyszyński. Biografia, Warszawa 2020.
  • Łęcicki G., Harcerz, ułan, kapłan. Ks. Zdzisław Peszkowski, Warszawa 2012.
  • Madajczyk P., Na drodze pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r., Warszawa 1994.
  • Mażewski L., Prymas Stefan Kardynał Wyszyński wobec Polski po 1944/1945 r. Elementy analizy ustrojoznawczej i geopolitycznej, Warszawa 2020.
  • Micewski A., Kardynał Wyszyński, Prymas i mąż stanu, Paris 1982.
  • Micewski A., Stefan Kardynał Wyszyński (1901–1981), Warszawa 2000.
  • Micewski A., Współrządzić czy nie kłamać, PAX i Znak w Polsce 1945–1976, Paris 1978.
  • Mocko W. R., Sekretariat Prymasa Polski. 25 lat posługi prymasowskiej Józefa Kardynała Glempa, Warszawa, n.d.
  • Nęcek R., Państwo w nauczaniu społecznym Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, Kraków 2004.
  • Niezłomni. Wspólne dzieje kardynała Karola Wojtyły i Prymasa Tysiąclecia, Kraków 2009.
  • Nitecki P., Ksiądz Stefan Wyszyński jako profesor katolickiej nauki społecznej we Włocławku (1931–1939), “Studia Prymasowskie” 2007, vol. 1.
  • Nitecki P., Ksiądz Stefan Wyszyński w perspektywie rozpoznania komunizmu, “Studia Prymasowskie” 2009, vol. 3.
  • Nitecki P., Wiem jak godną stolicę obejmuję w dziedzictwie”. Biskup Stefan Wyszyński pasterz Kościoła lubelskiego, Lublin 2012.
  • Nitecki P., Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917–1946, Wrocław 2008.
  • Noszczak B., My Naród. Polska i Polacy w millenijnym programie prymasa Stefana Wyszyńskiego (1956–1966/1967), [in:] Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród – patriotyzm – państwo w myśli i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, eds. E. Czaczkowska, R. Łatka, Warszawa 2019.
  • Noszczak B., Okoliczności uwolnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego z internowania w Komańczy (październik 1956), “Studia Prymasowskie” 2007, vol. 1.
  • Pietrzak J., Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945–1948, vol. 1–2, Poznań 2009.
  • Prymas Stefan Kardynał Wyszyński – świadek Ewangelii i tradycji narodowych. Materiały sesji naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach 19 maja 2001 r., Kielce 2001.
  • Pylak B., Stefan Wyszyński Biskup Lubelski, Lublin 2000.
  • Raina P., Arcybiskup Bronisław Dąbrowski. Portret, Warszawa 2008.
  • Raina P., Sprawa obsadzenia metropolii wrocławskiej. Eskapady władz PRL 1974–1976, Pelplin 2003.
  • Raina P., Stefan kardynał Wyszyński prymas Polski, vol. 1–3, London 1979–1988.
  • Raina, Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, vol. 1–5, Warszawa 2016.
  • Romaniuk M. P., Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, vol. 1–4, Warszawa 1994–2002.
  • Sitarz M., Słowikowska A., Romanko A. (eds.), Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL… kandydat na ołtarze, Lublin 2017.
  • Skibiński P., Biskupi polscy w okresie PRL – głos w dyskusji panelowej, [in:] Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski “ludowej”, ed. R. Łatka, Warszawa 2020.
  • Skibiński P., Do jakiego stopnia PRL był państwem polskim? Ocena prymasa Wyszyńskiego, [in:] Prymas Stefan Wyszyński a Niepodległa. Naród – patriotyzm – państwo
  • w myśli i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, eds. E. Czaczkowska, R. Łatka, Warszawa 2019.
  • Skibiński P., Stefan kardynał Wyszyński– znaczenie dla Kościoła powszechnego, “Biuletyn IPN” 2020, no. 6.
  • Smoliński M. G., Biskup negocjator. Zygmunt Choromański 1892–1968. Biografia niepolityczna?, Warszawa 2014.
  • Stefan Kardynał Wyszyński. Biografia w fotografiach, Orchard Lake 1969.
  • Ślązak E., Prymas i biskup. Relacje kard. Stefana Wyszyńskiego z bp. Michałem Klepaczem, “Biuletyn IPN” 2020, no. 6.
  • Śmigiel K., Prymasostwo polskie. Instytucja. Prymasi. Dokumenty, Warszawa 2018.
  • Wysocki W. J., Osaczanie prymasa. Kardynał Wyszyński jako “podopieczny” aparatu bezpieczeństwa w latach 1953–1956, Warszawa 2002.
  • Zabłocki J., Prymas Stefan Wyszyński. Opór i zwycięstwo 1948–1956, Warszawa 2002.
  • Zamiatała D., Prymas Wyszyński wobec Ziem Zachodnich, [in:] Prymas Wyszyński a niepodległa. Naród – patriotyzm – państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, eds. E. K. Czaczkowska, R. Łatka, Warszawa 2019.
  • Zamiatała D., Zakony męskie a episkopat w latach 1945–1989, Lublin 2009.
  • Zieliński Z., Duszpasterski aspekt obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski Kościół i prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, eds. A. Dziurok, W. J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008.
  • Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944–2002, Radom 2003.
  • Zieliński Z. (ed.), Prymas Tysiąclecia w komunistycznym państwie, Radom 2003.
  • Zieliński Z., Wielka Nowenna na tle powojennych losów Kościoła w Polsce, [in:] Ecclesia Posnaniensis. Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, eds. F. Lenort, K. Lutyński, Poznań 1998.
  • Żaryn J., Aresztowanie Prymasa Polski – okoliczności, przebieg, konsekwencje (1953–1956), “Studia Prymasowskie” 2007, vol. 1.
  • Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce 1944–1989, Warszawa 2003.
  • Żaryn J., Kościół a władza w Polsce (1945–1950), Warszawa 1997.
 • Online sources:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart