Author: Witold Wojdyło
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4185-4777
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 103-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2020.05
PDF: pbs/8/pbs805.pdf

An in-depth analysis presented in this article concludes that the views and socio-political activities of Wacław Komarnicki were aimed at reasserting the Polish national interest and realizing the idea of the state of law associated with the rule of law. The analysis is based on archival and printed sources and selected literature on the subject. It required the use of appropriate research methods. The biographical method, in conjunction with the content analysis method, proved to be most helpful. Among the research techniques, the analysis of testimonies of political thought proved to be particularly useful.

REFERENCES:

 • Archival sources
  • Archive of the Stefan Batory University in Vilnius, I. B/6/737, Personal file of Wacław Komarnicki.
 • Encyclopedias, dictionaries, yearbooks, biographical notes
  • Gołębiowski J., Członkowie Rady Ministrów, cz. II, Wstęp biograficzny, [in:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej?, eds. J. M. Majchrowski, G. Mazur, K. Stepan, Warszawa 1994, pp. 18–178.
  • Majchrowski J. M., Mazur G., Stepan K. (eds.), Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej?, Warszawa 1994.
  • Majewski P., Mazur G. (eds.), Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik Biograficzny, vol. III, K–Ł, Warszawa 2005.
  • Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934, Reprint Warszawa–London 2003.
  • Śródka A., Uczeni polscy XIX–XX stulecia, vol. II, H–Ł, Warszawa 1995.
  • Zieliński J., Wacław Komarnicki (1897–1954), “Polski Słownik Biograficzny” 1967–1968; vol. 13, pp. 377–380.
 • Socio-political journals
  • Kilian S. (ed.), Wacław Komarnicki o ustroju państwa i konstytucji, Warszawa 2000.
  • Komarnicki W., Aktualne zagadnienia konstytucyjne z okresu maj 1926 – marzec 1928, Wilno 1928.
  • Komarnicki W., O znaczeniu konstytucji polskiej, Wilno 1927.
  • Komarnicki W., W obronie kultury narodowej, Wilno 1933.
 • Memoirs
  • Głąbiński S., Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939.
  • Grabski S., Pamiętniki, t. II. Do druku przygotował i wstępem opatrzył Witold Stankiewicz, Warszawa 1989.
  • Lam S., Życie wśród wielu. Przygotował do druku Adam Lam, Warszawa 1969.
  • Lasocki J., Majdecki J. (eds.), Wojciech Górski i jego szkoła, Warszawa 1982.
 • Socio-political journalism (press)
  • Komarnicki W., Totalizm a Polska, “Myśl Narodowa” 28 XI 1937, no. 49, pp. 751–752.
 • Scientific studies
  • Bień-Kacała A., Tarnowska A., Wacław Komarnicki (1891–1954), [in:] Konstytucjonaliści polscy 1918–2011. Sylwetki uczonych, eds. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Warszawa 2012, pp. 202–209.
  • Cyjuńczyk P., Wydział Prawa Uniwersytetu w Dorpacie i jego polscy studenci do 1918 roku, “Miscellanea Historico-Iuridica” 2014, vol. XIII, no. 1, p. 190.
  • Duraczyński E., Turkowski R., O Polsce na uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939–1945, Warszawa 1997.
  • Dymarski M., Stosunki wewnętrzne wśród polskiego uchodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wrocław 1999.
  • Góras M. T., Profesor Wacław Komarnicki, poseł na Sejm RP, jeniec obozu w Kozielsku ocalony, “Dzieje Najnowsze” LI – 2019, no. 2, pp. 265–286.
  • Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.
  • Jachymek J., Paruch W. (eds.), Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939, Lublin 2001.
  • Jachymek J., Paruch W., Wstęp, [in:] Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939, eds. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, pp. 9–14.
  • Jankiewicz A., O poszukiwaniu idei państwa prawa. Koncepcje Komisji Prac Ustawodawczych Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP (1942–1945), Warszawa 1992.
  • Kaczmarski K., O Wielką Polskę na wojennym uchodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943), Rzeszów 2013.
  • Kalbarczyk S., Profesor Wacław Komarnicki w niewoli sowieckiej 1939–1941, “Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2009, vol. XXXII, pp. 88–102.
  • Kalbarczyk S., Wykaz łagrów sowieckich miejsc przymusowej pracy obywateli polskich w latach 1939–1943, part I, Warszawa 1993.
  • Łapicz Cz., Wróblewski W. (eds.), 60-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006.
  • Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.
  • Maj E., Kirwiel E., Podgajna E., Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, Lublin 2015.
  • Pyter M., Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, Lublin 2008.
  • Pol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2000.
  • Rabiński J., Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939–1945, Lublin 2011.
  • Radomski G., Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918–1939, Toruń 2009.
  • Radomski G., Strzelecki M., Tomaszewski P., W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku. Studia i szkice, Toruń 2016.
  • Redzik A., O naukach historycznoprawnych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, [in:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, ed. M. Pyter, Lublin 2008, pp. 131–183.
  • Strzelecki M., Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej lat 1918–1939, Bydgoszcz 2008.
  • Supruniuk M. A., Losy profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego po 1945 roku. Społeczność Akademicka USB na obczyźnie (1947–1987), [in:] 60-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, eds. Cz. Łapicz, W. Wróblewski, Toruń 2006, pp. 21–38.
  • Supruniuk A., Supruniuk M. A., Nauki prawne w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1944, [in:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, ed. M. Pyter, Lublin 2008, pp. 217–285.
  • Szmyt A., Sarnecki P., Mojak R. (eds.), Konstytucjonaliści polscy 1918–2011. Sylwetki uczonych, Warszawa 2012.
  • Tomaszewski P., Polskie Korporacje akademickie w latach 1919–1939. Struktury, myśl polityczna, działalność, Toruń 2011.
  • Tomaszewski P., Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Studia z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów, Toruń 2018.
  • Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
  • Wojdyło W., Biografie intelektualne twórców i kreatorów endeckiej myśli politycznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Rekonesans bibliograficzny, [in:] Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, eds. E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2015, pp. 327–339.
  • Wojdyło W., “Solus nationis seprema lex”. Refleksje o idei narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918–1939, [in:] W kręgu iluzji i realiów. Oblicza polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku, eds. G. Radomski, M. Strzelecki, P. Tomaszewski, Toruń 2016, pp. 113–128.
  • Wojdyło W., Stanisław Grabski (1871–1949). Biografia polityczna, Toruń 2003.
  • Wojdyło W. (ed.), Wychowanie a polityka, Między wychowaniem państwowym a narodowym, Toruń 1999.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart