Misja:

„Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” to rocznik ukierunkowany na interdyscyplinarne i komparatystyczne badania z zakresu nowoczesnej wiedzy o polskiej i ukraińskiej literaturze, języku, filmie, teatrze i dramacie, filozofii, historii, a także antropologii oraz socjologii kultury i literatury.
Obok oryginalnych, wcześniej niepublikowanych tekstów analityczno-syntetycznych, odpowiadających profilowi tematycznemu czasopisma, zapraszamy do publikacji recenzji i przeglądów oraz sprawozdań i informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych, tak krajowych, jak i zagranicznych.
Czasopismo stanowi efekt wieloletniej współpracy naukowej pomiędzy trzema uczelniami: Narodowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (Wydział Historyczny), Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie (Wydział Filologiczny oraz Wydział Kultury i Sztuki) oraz Uniwersytetem Wrocławskim (Instytut Filologii Polskiej oraz Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny).

Publikacja artykułów jest bezpłatna.

Ewaluacja:

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nie składano.

Prawa autorskie i uprawnienia:

Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 4.0.

Redakcja czasopisma naukowego „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) na stronach internetowych autorów, a także wskazanych przez nich stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów (np. academia.edu). Ponadto zezwala się na wykorzystanie opublikowanych artykułów na potrzeby dydaktyczne autora, a także ich niekomercyjne rozpowszechnianie, w tym w książkach autorskich. Inne formy wykorzystywania opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) wymagają zgody ze strony wydawcy.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej PPUSN oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

Redakcja czasopisma naukowego „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart