1. Wszystkie teksty nadesłane do czasopisma „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” podlegają recenzji.
2. Autorzy, składając teksty do Redakcji czasopisma z zamiarem ich publikacji, w pełni odpowiadają za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
3. Redaktor naczelna w porozumieniu z redaktorem tematycznym powołują dwóch niezależnych recenzentów, w tym jednego zagranicznego i drugiego z polskiego ośrodka akademickiego, niezwiązanego z miejscem pracy Autora
recenzowanego tekstu. 
4. Recenzje mają charakter double-blind review process. Oznacza to, iż autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości. 
5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
6. Recenzenci wydają opinię o dopuszczeniu lub niezakwalifikowaniu recenzowanego tekstu do publikacji, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: zgodność z profilem czasopisma, innowacyjne ujęcie tematu, adekwatność zastosowanej metodologii oraz zasadność wykorzystanej literatury źródłowej i przedmiotowej, wkład konkluzji w stan badań.
7. Każda recenzja zostaje sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać jednoznaczny wniosek kwalifikacyjny.
8. Ostateczna decyzja o zamieszczeniu tekstu na łamach czasopisma należy do redaktor naczelnej oraz redaktora tematycznego tomu.
9. Wydruki recenzowanych prac oraz recenzji pozostają w dokumentacji Redakcji.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart