Author: Agata Pyrzyńska
E-mail: agatapyrzynska@ poczta.onet.pl
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4573-4310
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 77-91
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.04
PDF: ppk/59/ppk5904.pdf

There is no doubt that it is important for the electoral process to shape the structure and chronology of electoral activities properly. This is important both from the point of view of the elections organizing services, but also the electoral committees, candidates and the voters. The statutory arrangement of terms and directional assumptions concerning them should therefore take into account the needs and capabilities of both these groups. However, due to the fact that election practice has repeatedly indicated that the assumptions about deadlines cause significant problems during the electoral process, it is worth paying more attention to this issue. The purpose of this paper is to determine whether the Polish legislator, when making general assumptions about deadlines, took into account the nature of electoral rights, or whether he was mainly guided by organizational considerations

Konstrukcja terminów w polskim Kodeksie wyborczym a możliwość realizacji praw wyborczych. Wybrane problemy

Nie ulega wątpliwości, że dla procesu wyborczego istotnym jest właściwe ukształtowanie struktury i chronologii czynności wyborczych. Ma to znaczenie zarówno z punktu widzenia służb organizujących wybory, ale także podmiotów rywalizacji wyborczej i samych wyborców. Ustawowy układ terminów i kierunkowe założenia ich dotyczące powinny zatem uwzględniać potrzeby i możliwości obu tych grup. Z uwagi jednak na fakt, iż praktyka wyborcza niejednokrotnie wskazywała, że założenia dotyczące terminów powodują znaczne problemy w toku procesu wyborczego, warto dokonać szerszej analizy tego zagadnienia. Zasadniczym celem niniejszego tekstu jest ustalenie, czy polski ustawodawca kształtując ogólne założenia dotyczące terminów miał na względzie tak ważną z uwagi na charakter praw wyborczych konieczność stworzenia ułatwień w ich realizacji, czy też przy ustalaniu kalendarza wyborczego kierował się głównie względami natury organizacyjnej.

REFERENCES:

Literature:

  • Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015.
  • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998.
  • Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S.J., Kisielewicz A., Rymarz F., Zbieranek J., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
  • Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
  • Kryszeń G., Uczciwość wyborów jako zasada prawa wyborczego, „Studia Wyborcze” 2016, t. 21.
  • Rakowska-Trela A., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie sygn. akt P 5/14, „Studia Wyborcze” 2016, t. XXII.
  • Rakowska-Trela A., M. Komorowski nie mógł już zostać zgłoszony w miejsce zmarłego K. Morawieckiego, https://konstytucyjny.pl/anna-rakowska-trela-m-komorowski-nie-mogl-juz-zostac-zgloszony-za-w-miejsce-zmarlego-k-morawieckiego/ Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna. Charakter prawny. Kompetencje, Toruń 2010.
  • Sokala A., Kalendarz wyborczy, [w:] Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, red. A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Warszawa 2013.
  • Sokolewicz W., Wojtyczek K., Komentarz do art. 62 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, LEX, Warszawa 2016.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart