Author: Andrzej Bałaban
E-mail: andrzej.balaban@usz.edu.pl
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3187-8329
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 105-117
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.06
PDF: ppk/59/ppk5906.pdf

The constitution uses the term “rule” relatively rarely. We look for principles in an exponential way, thus establishing principles-norms and descriptive principles. Both of these categories are based on “system patterns” derived from legal science and jurisprudence. We apply numerous principles of constitutional law to administrative law. The principles of administrative law can be formulated on the basis of the Constitution, examples of which are provided in the text. At the same time, we take advantage of the inspiration of international law, but we can also derive from it rules which are self-binding in Poland, e.g. the validity and substitution character of the sources of EU and international law.

Uwagi o konstytucyjnych zasadach prawa administracyjnego

Konstytucja stosunkowo rzadko używa określenia „zasada”. Zasad poszukujemy w drodze wykładniczej ustalając tą drogą zasady-normy i zasady opisowe. Obie te kategorie oparte są na „wzorcach ustrojowych” wywodzonych z nauki prawa i z orzecznictwa. Do prawa administracyjnego stosujemy liczne zasady prawa konstytucyjnego. Zasady prawa administracyjnego daje się formułować na gruncie Konstytucji czego przykłady są w tekście. Korzystamy przy tym z inspiracji prawa międzynarodowego ale możemy z niego wywodzić też zasady samoistnie wiążące w Polsce np. obowiązywania i substytucyjnego charakteru źródeł prawa unijnego i międzynarodowego.

REFERENCES:

Literature:

  • Bałaban A., Zasada państwa prawnego w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 4.
  • Bałaban A., Jeden czy wiele katalogów zasad naczelnych konstytucji, [w:] Ustroje. Tradycje i porównania, ks. Jubileuszowa prof. M. Grzybowskiego, red. P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca, Warszawa 2015.
  • Bałaban A., Kledzik P., Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 1.
  • Bałaban A., Uwagi o charakterze prawnym zasad prawidłowej legislacji, [w:] Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga Jubileuszowa prof. L. Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017.
  • Bałaban A., Granice interpretacji zasady demokratycznego państwa prawnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 1.
  • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2018. Jaskiernia J., Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego, Kielce 2020.
  • Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012. Skrzydło W., [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2010.
  • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
  • Zieliński M., Zasady i wartości konstytucyjne, [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart