Author: Magdalena Musiał-Karg
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6089-1381
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 31-48
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.02
PDF: ppk/60/ppk6002.pdf

Postal vote during the Covid-19 pandemic. Experiences from the Polish presidential election in 2020

In order to guarantee a higher level of implementation of the principle of universality of elections, many countries introduce additional (other than voting at a polling station) forms of voting in elections. Postal voting is one of the most popular alternative voting methods – complementary to traditional voting. If this form is the only way to partici- pate in elections – there appear doubts as to the low degree of guarantee of the principle of universality. The aim of this article is to analyze Poland’s rather limited experienc- es with postal voting, with particular emphasis on the organization of elections during the Covid-19 pandemic.

Aby zapewnić większą gwarancję zasady powszechności wyborów, w wielu państwach wprowadza się dodatkowo inne niż głosowanie w lokalu wyborczym formy oddawan- ia głosu w wyborach. Głosowanie korespondencyjne jest jedną z alternatywnych metod głosowania, która wydaje się najbardziej popularną dodatkową względem glosowan- ia tradycyjnego metodą udziału w elekcjach. Jeśli ta forma jest jedynym sposobem ud- ziału w wyborach pojawiają się zastrzeżenia co do małego stopnia gwarancji zasady powszechności. Celem niniejszego artykuły jest analiza dość skromnych doświadczeń Polski z głosowaniem korespondencyjnym ze szczególnym uwzględnień organizacji wy- borów w czasie pandemii Covid-19.

REFERENCES:

Literature:

 • A Complete Guide To Early And Absentee Voting. 23.09.2016. https://www.npr.org/2016/09/23/491999689/a-complete-guide-to-early-and-absentee-vot-ing?t=1612008518201.
 • Będzie nowy termin wyborów prezydenckich. Kaczyński i Gowin zawarli kompromis, 6.05.2020. Polsatnews.pl, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-05-06/wspolne-oswiadczenie-kaczynskiegoi-gowina-ws-wyborow.
 • Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report – Adopted by the Venice Commission at its 51st and 52nd sessions. Venice, 5–6 July and 18–19 October 2002, CDL-AD(2002)023rev2-cor, Venice Commission 2002, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2002)023rev2-cor-e.
 • Funk P., Modern Voting Tools, Social Incentives and Voter Turnout: Theory and Evidence, „Working Paper” 2006, https://pdfs.semanticscholar.org/5e67/62d1210aaeab395814d414d23b2c0d4cfa22.pdf.
 • Global overview of COVID-19: Impact on elections, Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) 2020, https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections.
 • Kaufmann B., Why voting by mail is rarely easy, Swissinfo.ch, https://www.swissinfo.ch/eng/why-voting-by-mail-is-rarely-easy/46016512.
 • Krasnowolski A., Procedury wyborcze w krajach europejskich, Biuro Analiz i Dokumentacji, Opracowania tematyczne OT-635, Kancelaria Senatu 2015.
 • Krimmer R., Dueñas-Cid D., Krivonosova J., Debate: safeguarding democracy during pandemics. Social distancing, postal, or internet voting – the good, the bad or the ugly?,
  „Public Money & Management” 2021, vol. 41, No. 1.
 • Krimmer R., Volkamer M., Challenges Posed by Distance Voting in General: Postal Voting, and in Particular eVoting, Vienna & Passau, Council of Europe 2007.
 • Martin-Rozumilowicz B., Poland Yet Again Cast in the Role of Democracy’s, Bellwether, 6.05.2020, https://www.tol.org/client/article/28876-poland-yet-again-cast-in-the-role-of-democracys-bellwether.html.
 • Musiał-Karg M., Alternative Voting Methods Through the Example of Postal Voting and E-Voting in Switzerland, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, vol. 20/A en.
 • Musiał-Karg M., Kapsa I., All-postal voting (powszechne głosowanie korespondencyjne) w wyborach prezydenckich w Polsce w 2020 r. O tym, jak nie procedować w czasie pan-demii?, [w:] Konsekwencje pandemii COVID-19. Państwo i społeczeństwo, red. K. Hajder, M. Musiał-Karg, M. Górny, Poznań 2020.
 • Musiał-Karg M., Kapsa I., Alternatywne metody głosowania w opiniach Polaków. Postawy
  i poglądy względem wybranych form partycypacji w wyborach, Poznań 2020.
 • Opinia w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych
  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Opinia-dla-Senatu-v.-20-04-2020.pdf.
 • Oworuszko J., Wybory prezydenckie 2020. Problemy z głosowaniem za granicą – nie wszyscy otrzymali karty, tysiące głosów nie dotarło do komisji wyborczych, 1.07.2020, https://polskatimes./wybory-prezydenckie-2020-problemy-z-glosowaniem-za-granica-nie-wszyscy-otrzymali-karty-tysiace-glosow-nie-dotarlo-do-komisji/ar/c1–15057552.
 • Wagner R., Responding to COVID-19 with 100 per cent Postal Voting: Local Elections in Bavaria, Germany. Case study, International Institute for Democracy and Electoral
  Assistance, Stockholm 2020. https://www.idea.int/sites/default/files/responding-to-covid-19-with-postal-voting-local-elections-in-bavaria.pdf.
 • Wybory 2020. Problemy w głosowaniu za granicą. Niektóre karty nie mają pieczątek,
  inne wyglądają na skserowane, 24.06.2020, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,143907,26062643,wybory-2020-problemy-w-glosowaniu-za-granica-niek-tore-karty.html.
 • Wądołowska A., EU, OSCE and Poland’s own electoral commission voice concern over
  holding elections amid epidemic, 11.04.2020, https://notesfrompoland.com/2020/04/11/eu-osce-and-polands-own-electoral-commission-voice-concern-over-holding-elections-amid-epidemic.
 • Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym – gwaranc-
  ja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?,
  Warszawa 2013.
 • Zbieranek J., W stronę reformy procedur głosowania w Polsce, „Analizy i Opinie” 2005, nr 52.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart