Author: Michał Bartoszewicz
Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9189-5783
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 111-125
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.07
PDF: ppk/61/ppk6107.pdf

Breach of Oath as a Reason for Dismissal of the Ombudsman by the Sejm

The purpose of this article is to determine whether, and if so to what extent, failure to comply with specific duties declared in the oath of office taken by an Ombudsman before taking office is relevant to the assessment of his responsibilities. The Sejm shall dismiss the ombudsman before the end of the period for which he was appointed if the Ombudsman has misappropriated his oath. Therefore, special attention has been paid in this study to the effects of the Ombudsman’s oath. The article examines the content of this oath and the conditions of exercising the right to dismiss the ombudsman by the Sejm. Such a decision must take into account, in particular, the independence of the ombudsman and the rule of tenure.

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, czy i w jakim stopniu, niedochowanie poszczególnych obowiązków deklarowanych w ślubowaniu przy obejmowaniu urzędu jest istotne dla realizacji odpowiedzialności Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany, jeżeli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu. Zbadano zatem treść przysięgi oraz warunki ewentualnego odwołania Rzecznika przez Sejm. Taka decyzja musi uwzględniać niezależność RPO oraz zasadę kadencyjności.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, 2012.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Deryng A., Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej, „Biuletyn RPO” 2007, z. 55.
 • Domańska A., Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich, Łódź 2012.
 • Dybowski M., Uwagi do art. 209, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
 • Grzybowski, Ustrój Polski współczesnej 1944–1948, Kraków 1948.
 • Jarosz Z., Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, [w:] Rzecznik Praw Obywatelskich, red. L. Garlicki, Warszawa 1989.
 • Ławniczak A., Uwagi do art. 104, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • Maroń G., Ślubowanie poselskie w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 10.
 • Maroń G., Instytucja przysięgi prezydenta w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Rozliczalność władz publicznych jako kategoria prawa konstytucyjnego, [w:] Państwo i jego instytucje. Konstytucja – sądownictwo – samorząd terytorialny, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.
 • Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1995.
 • Piotrowski R., Opinia w sprawie odwołania RPD, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.
 • Repel J., Uwagi do art. 104, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Sarnecki P., Uwagi do art. 130, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 • Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000.
 • Sokolewicz W., Uwagi do art. 210, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Stębelski M., Opinia w sprawie odwołania RPD, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.
 • Świeca J., Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Komentarz, Warszawa 2010.
 • Trociuk S., Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa 2005.
 • Wyrembak J., Opinia prawna dotycząca pism w sprawie odwołania Pana dr. Adama Bodnara z zajmowanego stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich – z powodu wielokrotnego sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu,z 13 lutego 2017 r. BAS- WAL- 2606/16.
 • Zaleśny J., Rzecznik Praw Obywatelskich, [w:] Ochrona praw i wolności. System instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej, red. J. Zaleśny, M. Laskowska, M. Olszówka, M. Kruk, M. Godlewski, M. Jarosz, Warszawa 2019.
 • Zubik M., Rzecznik Praw Obywatelskich (po 20 latach istnienia urzędu), „Państwo i Prawo” 2008, nr 11.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart