Author: Justyna Węgrzyn
Institution: Uniwersytet Wrocławski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7996-9441
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 147-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.09
PDF: ppk/61/ppk6109.pdf

Implementation a Programmatic Norm Resulting from Article 68 para. 4 of the Constitution of Poland in the State of the COVID-19 Epidemic (general comments)

The article refers to the issue related to the implementation by public authorities of the obligation to combat epidemic diseases. The COVID-19 epidemic situation in Poland requires the state to intensify its efforts to prevent the spread of the COVID-19 infectious disease. Actions taken by public authorities are related to, inter alia with the need to restrict the freedoms and rights of the individual, which may be introduced provided that they are consistent with the requirements provided in the Constitution of Poland. The article points out the irregularities occurring in this area, taking into account the jurisprudence of the Constitutional Tribunal, and the views of the doctrine

Artykuł odnosi się do zagadnienia związanego z realizacją przez władze publiczne obowiązku zwalczania chorób epidemicznych. Wprowadzony w Polsce stan epidemii COVID-19 wymaga od państwa intensyfikacji działań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chory zakaźnej COVID-19. Podejmowane przez władze publiczne działania wiążą się m.in. z potrzebą ograniczenia wolności i praw jednostki, które mogą być wprowadzone pod warunkiem, że są one zgodne z wymogami przewidzianymi w Konstytucji RP. W artykule zwrócono uwagę na występujące w tym obszarze nieprawidłowości przy uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, i poglądów doktryny

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Bosek L., Komentarz do art. 68, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Eckhardt K., Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Przemyśl-Rzeszów 2012.
 • Pecyna M., Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za ograniczenia praw i wolności w czasie epidemii COVID-19, „Państwo i Praw” 2020, nr 12.
 • Sroka T., Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, „Palestra” 2020, nr 6.
 • Steinborn S., Komentarz do art. 232, [w:] Konstytucja RP. Komentarz do art. 87–243, Tom II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Trzciński J., Komentarz do art. 68, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003.
 • Tuleja P., Pandemia COVID-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne, „Palestra” 2020, nr 9.
 • Tuleja P., Konstytucyjna regulacja statusu człowieka i obywatela w państwie (podstawowe wolności, prawa i obowiązki), [w:] Ustrój Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin 2000.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999.
 • Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisnera, Warszawa 2002.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart