Author: Aldona Domańska
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9343-6932
Author: Magdalena Wrzalik
Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4179-9659
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 67-77
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.04
PDF: ppk/63/ppk6304.pdf

The introduction of the corps of election officials – support or complication of the election procedure?

The subject of the analysis is a new body of the election administration – the corps of election officials. This institution was introduced by the Act of January 11, 2018, amending certain acts in order to increase the participation of citizens in the process of selecting, functioning and controlling certain public bodies, by amending the Act of January 5, 2011 – Electoral Code. The experience from the elections conducted in Poland since 2018 allows for a preliminary assessment of the introduced code regulation concerning the new apparatus of the election administration – the corps of election officials. The analysis will contribute to the formulation of proposals for recommendations aimed at eliminating or minimizing the problems and irregularities noticed so far in the operation of this apparatus.

Przedmiotem analizy jest nowy organ administracji wyborczej – korpus urzędników wyborczych. Instytucja ta została wprowadzona ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, stanowiąc nowelizację ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Doświadczenia z przeprowadzonych od 2018 r. elekcji w Polsce pozwalają na wstępną ocenę wprowadzonej regulacji kodeksowej dotyczącej nowego aparatu administracji wyborczej – korpusu urzędników wyborczych. Dokonana analiza przyczyni się do sformułowania propozycji rekomendacji mających na celu wyeliminowanie bądź zminimalizowanie dostrzeżonych dotychczas problemów i nieprawidłowości w pracy tego aparatu.

REFERENCES:

  • Czaplicki K.W., Deuter B., Jaworski S.J., Kisielewicz A., Rymarz F., Zbieranek J., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
  • Haman J., Urzędnicy wyborczy w działaniu Raport z badania, Warszawa 2019.
  • Rakowska-Trela A. (Dez)organizacja wyborów samorządowych. Urzędnicy wyborczy, [w:] Wokół wyborów i prawa wyborczego, t. 2, red. A. Sokala, A. Frydrych-Depka, P. Raźny, Toruń 2019.
  • Rakowska-Trela A., Składkowski K., Komentarz do zmian 2018, Warszawa 2018.
  • Skotnicki K., Najistotniejsze zmiany w polskim prawie wyborczym w ostatnim ćwierćwieczu, [w:] 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991-2016), t. I. red. W. Hermeliński, B. Tokaj, Warszawa 2016.
  • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, Toruń 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart