Author: Krzysztof Prokop
Institution: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3447-4592
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 79-87
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.05
PDF: ppk/63/ppk6305.pdf

Mediation committee in the parliament

The subject of the article is the possibility of establishing a mediation committee in the Polish parliament. It is a special type of parliamentary committee responsible for resolving disputes between parliamentary chambers. The need to establish such committee results from the fact that the Senate exercises a number of constitutional powers independently of the Sejm. They include, among others, approval of the election of the Commissioner for Citizens’ Rights made by the Sejm. This issue became the subject of a long dispute in the Polish parliament. Solutions to this type of problem could be served by a mediation committee composed of representatives of both chambers, which main task would be to work out a compromise solution in the dispute between the Sejm and the Senate. The mediation committee could also facilitate the legislative procedure in the parliament, although in this case the final vote almost always belongs to the Sejm, which may reject amendments or the Senate’s objection to the bill.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest możliwość ustanowienia w polskim parlamencie komisji mediacyjnej. Jest to szczególny rodzaj komisji parlamentarnej, do zadań której należy rozstrzyganie sporów między izbami parlamentarnymi. Potrzeba ustanowienia takiej komisji wynika z faktu, iż szereg kompetencji konstytucyjnych Senat wykonuje niezależnie od Sejmu. Należy do nich m.in. zatwierdzenie dokonanego przez Sejm wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Kwestia ta stała się przedmiotem długotrwałego sporu w polskim parlamencie. Rozwiązaniu tego typu problemów mogłaby się przysłużyć komisja mediacyjna, złożona z przedstawicieli obu izb, której podstawowym zadaniem byłoby wypracowanie kompromisowego rozwiązania w sporze między Sejmem a Senatem. Komisja mediacyjna mogłaby również przysłużyć się usprawnieniu postępowania ustawodawczego w parlamencie, choć w tym przypadku ostateczny głos niemal zawsze należy do Sejmu, który może odrzucić poprawki lub sprzeciw Senatu wobec ustawy.

REFERENCES:

  • Bożek M., System konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2017.
  • Bożyk S., Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne, red. S. Bożyk, Białystok 2020.
  • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
  • Jakubiak Ł., Formuła francuskiej dwuizbowości w świetle rozwiązań ustrojowych V Republiki, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 5.
  • Kulig A., Stany Zjednoczone Ameryki, [w:] Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, Białystok 2012.
  • Materska-Sosnowska A., Zarys ewolucji systemu wyborczego do Senatu w Polsce, [w:] Ustrój polityczny państwa: Polska, Europa, świat. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Mołdawie z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, red. S. Sulewski, J. Szymanek, Warszawa 2013.
  • Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006.
  • Witkowski Z., Senat Republiki Włoskiej, [w:] Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
  • Zwierzchowski E., Postępowanie ustawodawcze w Republice Federalnej Niemiec (szczebel federacji), [w:] Postępowanie ustawodawcze, red. E. Zwierzchowski, Warszawa 1993.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart