Author: Robert Radek
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1674-6600
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 101-113
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.07
PDF: ppk/63/ppk6307.pdf

The government legislative process as proof of the fictitious division of powers in Poland

The article is devoted to the analysis of the government’s legislative process in the context of Poland’s political regime conditions. The purpose of this article is to draw attention to the specifics of the government’s legislative process and explain its significant drawbacks. The author tries to show that the transparency of the legislation has been disturbed and that, in this context, there is a deformation of the separation of powers. Government and parliamentary centres interpenetrate each other, and the observed functional unity of the executive and legislative authorities, which proves a secure management method, causes the prevailing legislative discourse to be illusory essentially. It does not strengthen the quality of the law being created in Poland. Unfortunately, the observation of negative phenomena after the 2015 elections confirms these trends.

Artykuł poświęcony jest analizie rządowego procesu legislacyjnego w kontekście uwarunkowań reżimu politycznego w Polsce. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na specyfikę rządowego procesu legislacji, a także wyjaśnienie jego największych wad. Autor stara się wykazać, że nastąpiło zachwianie przejrzystości i transparentności ustawodawstwa oraz dochodzi na tym tle do deformacji w zakresie trójpodziału władzy. Ośrodki rządowy i parlamentarny wzajemnie się przenikają, a zaobserwowana funkcjonalna jedność władzy wykonawczej i ustawodawczej, świadcząca o zamkniętym sposobie zarządzania, powoduje że panujący dyskurs legislacyjny jest w znacznym stopniu iluzoryczny, co niestety nie wzmacnia jakości tworzonego prawa w Polsce. Obserwacja negatywnych zjawisk po wyborach w 2015 r. niestety potwierdza te tendencje.

REFERENCES:

 • Bałaban A., Pozycja ustrojowa i funkcje sejmu RP, Warszawa 2011.
 • Banaszak B., Porównawcze praw konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Berek M., Rada Ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze, Warszawa 2017.
 • . Dudzińska A., System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego, Warszawa 2015.
 • Kopińska G., Rządowy proces legislacyjny, Warszawa 2015.
 • Michalak A., Rządowy proces legislacyjny - uwagi na tle praktyki legislacyjnej lat 20152018, [w:] Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, red. D. Górecki, Łódź 2019.
 • Mistygacz M., Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce, Warszawa 2012.
 • Orłowski W., O potrzebie optymalizacji procesu ustawodawczego w Polsce, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2014, nr 22.
 • Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012.
 • Skotnicki K., Rządowe Centrum Legislacji, [w:] Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, red. D. Górecki, Łódź 2019.
 • Wronkowska S., Tworzenie prawa w Polsce - ocena i popieranie kierunku zmian. Raport
 • Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.
 • Zaremba P., Sejm staje się atrapą, „Dziennik” z 26 lipca 2008 r.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart