Author: Agnieszka Bień-Kacała
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9559-3130
Author: Wojciech Włoch
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0807-5130
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 31-43
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.02
PDF: ppk/65/ppk6502.pdf

The Issue of Supplementing the Ratification Act with Additional Content (art. 89 of the Polish Constitution)

The authors point to arguments of legal interpretation of the Constitution that would justify the possibility of including additional provisions in the statute agreeing to ratify the international agreement (Article 89(1) of the Polish Constitution). A condition for such an extension would be the direct link between the additional content and the implementation of the international agreement and the possibility of adopting additional content in the ordinary legislative procedure. Such provisions could not violate the provisions of the Polish Constitution. The authors also point to non-legal arguments that could justify such action by the legislature in a particular situation. However, they favour the uniqueness of such a solution and its embedding in a specific systemic context.

Autorzy wskazują argumenty prawniczej wykładni Konstytucji, które uzasadniałyby możliwość zawarcia w ustawie wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej (art. 89. ust. 1 Konstytucji RP) dodatkowych przepisów. Warunkiem takiego poszerzenia treści omawianej ustawy byłby bezpośredni związek dodatkowych treści z realizacją umowy międzynarodowej oraz możliwość przyjęcia dodatkowych treści w zwykłej procedurze ustawodawczej. Przepisy takie nie mogłyby także, co oczywiste, naruszać postanowień Konstytucji RP. Autorzy wskazują także argumenty pozaprawne, które w określonej sytuacji mogłyby uzasadniać takie działanie ustawodawcy. Opowiadają się jednak za wyjątkowością takiego rozwiązania oraz osadzeniem go w konkretnym kontekście ustrojowym.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Bień-Kacała A., A. Tarnowska, W. Włoch, Representative democracy in the times of populism: the case of Polish Parliament as a delegated power, [w:] Populist constitutionalism and illiberal democracies, between constitutional imagination, normative entrenchment and political reality, red. M. Belov, Cambridge-Antwerp-Chicago 2021.
 • Bień-Kacała A., Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce po 2015 roku, [w:] Sądownictwo konstytucyjne, teoria i praktyka, t. 3, red. M. Granat, Warszawa 2020.
 • Bień-Kacała A., Źródła prawa, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.
 • Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Toruń 2013.
 • Działocha K., Artykuł 98, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 • Galster J., Propedeutyka wiedzy o konstytucji, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2006.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2018.
 • Grabowski P., M. Hermann, O normatywnym charakterze przepisów o wejściu w życie, „Państwo i Prawo” 2006, nr 9.
 • Kelsen H., „Reine Rechtslehre” (zweite Auflage) mit einem Anhang „Das Problem der Gerechtigkeit”, Wien 1967.
 • Kustra-Rogatka A., I. Wróblewska, W. Włoch, Osobliwy sąd. Idea sądownictwa konstytucyjnego w kontekstach rządów prawa, demokracji i praw jednostki, Toruń 2021.
 • Kwiecień R., Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000.
 • Masternak-Kubiak M., Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Zakamycze 2003.
 • Masternak-Kubiak M., Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Oblicza i aporie rozliczalności władzy sędziowskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 4.
 • Radziewicz P., Opinia w sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikacji umowy międzynarodowej, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1.
 • Sokolewicz W., Opinia w sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikacji umowy międzynarodowej, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1.
 • Sokolewicz W., Ustawa ratyfikacyjna, [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, red. M. Kruk, Warszawa 1997.
 • Spryszak K., Wyrażenie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej - model konstytucyjny i uwarunkowania jego realizacji, „Przegląd Konstytucyjny” 2019, nr 3.
 • Wiącek M., Objaśnienia do art. 89, [w:] Konstytucja RP. Komentarz. Art. 87-243, t. 2, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
 • Witkowski Z., Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne w obliczu wyzwań współczesności, red. Z. Witkowski, D. Lis-Staranowicz, M. Serowaniec, Toruń 2021.
 • Włoch W., System źródeł prawa w świetle Konstytucji RP, [w:] Polskie prawo konstytucyjne w obliczu wyzwań współczesności, red. Z. Witkowski, D. Lis-Staranowicz, M. Serowaniec, Toruń 2021.
 • Zubik M., Opinia w sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikacji umowy międzynarodowej, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart