Author: Piotr Kobylski
Institution: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0345-904X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 57-67
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.04
PDF: ppk/65/ppk6504.pdf

Legal Question to the Constitutional Tribunal. Expectations and Directions of Changes

This study is devoted to the analysis of the provision of Article 193 of the Constitution of the Republic of Poland, which authorizes each court to submit a legal question to the Polish constitutional court about the compliance of a normative act with the Constitution, ratified international treaties or the act, if the answer to a legal question depends on the resolution of a case pending before the court. It is worth considering the expectations and directions of changes of the analyzed institution against the background of the applicable legal provisions. The practice of applying a legal question to the Constitutional Tribunal needs to be examined. During these more than thirty-five years, the constitutional measure has undergone some transformations. The main goal of this work is to assess the title legal question through the prism of over three decades of its operation.

Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie przepisu artykułu 193 Konstytucji RP, który upoważnia każdy sąd do skierowania do polskiego sądu konstytucyjnego pytania prawnego o zgodność aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem. Warto zastanowić się na tle obowiązujących przepisów prawnych, jakie są oczekiwania i kierunki zmian analizowanej instytucji. Zbadania wymaga praktyka stosowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Przez te ponad trzydzieści pięć lat konstytucyjny środek prawny uległ pewnym przeobrażeniom. Trzeba zauważyć, że obecnie omawiana instytucja jest uregulowana ustawą zasadniczą, a nie ustawą. Zasadniczym celem niniejszej pracy jest ocena tytułowego pytania prawnego przez pryzmat ponad trzech dekad jego funkcjonowania.

REFERENCES:

 • Banasik M., Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla spraw administracyjnych i sądowoadministracyjnych „w toku”, „Roczniki Administracji i Prawa” 2012, nr 12.
 • Grzybowski M., Prawo międzynarodowe i wspólnotowe jako wzorzec i przedmiot kontroli norm, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
 • Klecha P., Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego - zagadnienia wybrane, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 21.
 • Łączkowski W., Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca katalogu praw podstawowych u zarania transformacji, [w:] Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016, red. R. Piotrowski, A. Szmyt, Warszawa 2018.
 • Łętowska E., Sobczak K., Rzeźbienie państwa prawa: 20 lat później, Warszawa 2012.
 • Łukańko B., Uprawnienie sądów do odmowy zastosowania niekonstytucyjnego przepisu aktu podustawowego a pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego - konflikt efektywności postępowania i pewności prawa - analiza w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, [w:] Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, red. J. Królikowski, J. Podkowik, J. Sułkowski, Warszawa 2017.
 • Puchta R., O modernizacji instytucji V Republiki w świetle ustawy konstytucyjnej z 23 lipca 2008 r., „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.
 • Safjan M., Konstytucja a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2001, nr 3.
 • Tuleja P., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Urbaniak K., Trybunał Konstytucyjny jak sąd konstytucyjny, [w:] Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, red. K. Urbaniak, Poznań 2016.
 • Wiącek M., Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011.
 • Wronkowska S., Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997.
 • Zubik M., Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart