Author: Agata Pyrzyńska
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4573-4310
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 69-79
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.05
PDF: ppk/65/ppk6505.pdf

The Role of Consuls in the Organization of Elections Held Abroad (Comments Against the Background of Elections for the President of the Republic of Poland in 2020)

The purpose of this article is to analyze the tasks assigned to consuls in the course of organizing the election of the President of the Republic of Poland abroad. There is no doubt that the Polish legislator has entrusted the consuls with the role of the actual organizers of elections held abroad, which entails a significant responsibility these entities. The study also examines the supervision over the performance of tasks by consuls in the field of the organization of elections. In this range, it should be noted that there is a significant difference, consisting in the delegation of supervisory tasks over the performance of electoral activities by consuls to the minister competent for foreign affairs, with a significant limitation of the powers of the NEC, which is, after all, the main body supervising compliance with the electoral law. In these considerations, mainly the formal and legal method was used.

Celem niniejszego artykułu jest analiza zadań przypisanych konsulom w toku organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za granicą. Nie ulega bowiem wątpliwości, że polski ustawodawca powierzył konsulom rolę faktycznych organizatorów wyborów przeprowadzanych poza granicami kraju, co wiąże się ze znaczącą odpowiedzialnością spoczywającą na tych podmiotach. W pracy zbadano także, jak kształtuje się nadzór nad wykonywaniem przez konsulów zadań z zakresu organizacji wyborów. W tym zakresie bowiem zauważyć należy istotną odrębność, polegającą na przekazaniu zadań nadzorczych nad wykonywaniem czynności wyborczych przez konsulów ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, przy znaczącym ograniczeniu kompetencji PKW, będącej przecież głównym organem nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego. W niniejszych rozważaniach wykorzystano głównie metodę formalnoprawną.

REFERENCES:

  • Buczkowski Z., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 1998.
  • Bogucki S., Krasuska-Terrillon S., Mikołajczyk A., Wach B., Zieliński M., Funkcje konsulów w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2015.
  • Lesińska M., Udział obywateli przebywających za granicą w wyborach krajowych. Analiza rozwiązań prawnych i organizacji wyborów w Polsce na tle innych krajów, „Centre of Migration Research Working Papers” 2014, nr 78/136.
  • Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S.J., Kisielewicz A., Rymarz F., Zbieranek J., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
  • Pyrzyńska A., Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych. Wybrane zagadnienia na tle praktyki wyborów samorządowych z 2018 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 1.
  • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna. Charakter prawny. Kompetencje, Toruń 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart