Author: Kamil Stępniak
Institution: Collegium Humanum
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6844-0817
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 97-111
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.07
PDF: ppk/65/ppk6507.pdf

The Principle of Secret Voting in the Constitution of the Republic of Poland and the Possibility of Implementing Popular Voting with the Use of E-voting Based on Blockchain Technology

The principle of secret voting is one of the basic elements of the Polish electoral system. Its character does not raise many doubts in the literature on the subject. It seems, however, that secrecy of voting may be one of the main challenges in the context of plans to implement Internet voting in universal suffrage. Many scientists place their hope in blockchain. It is a technology that ensures high security. On the basis of this article, I consider whether blockchain – due to its characteristics – can be used in Poland as a technology enabling voting via the Internet. I pay particular attention to the principle of secret voting, which may be difficult to implement with the use of this solution.

Zasada tajności głosowania to jeden z podstawowych filarów polskiego systemu wyborczego. Jej charakter nie budzi wielu wątpliwości w literaturze przedmiotu. Wydaje się jednak, że tajność głosowania może być jednym z głównych wyzwań w kontekście planów wdrożenia głosowania w wyborach powszechnych przez Internet. W tym kontekście wielu naukowców nadzieję pokłada w oddawaniu głosu przez blockchain. Jest to technologia zapewniająca wysokie bezpieczeństwo. Na łamach niniejszego artykułu rozważam, czy blockchain - ze względu na swoją charakterystykę - może być zastosowany w Polsce jako technologia umożliwiająca głosowanie przez Internet ze względu na konieczność realizowania zasady tajności głosowania?

REFERENCES:

 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998.
 • Chmaj M., Zasada tajności głosowania w kodeksie wyborczym, [w:] Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego, red. A Frydrych-Depka, P. Raźny, Toruń 2018.
 • Chrzanowski M., Podstawowe zasady prawa wyborczego do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, Białystok 2018.
 • Duda K., E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i konsekwencje, „Refleksje” 2011, nr 4.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 • Haber S., Stornetta W.S., How to time-stamp a digital document, „Journal of Cryptology” 1991, No. 3.
 • Klinger B., Szczepański J., Blockchain - historia, cechy i główne obszary zastosowań, „Człowiek w cyberprzestrzeni” 2017, nr 1.
 • Koczubiej S., E-głosowanie jako element demokracji w społeczeństwie informacyjnym, „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
 • Korycki K., Alternatywne techniki głosowania a frekwencja wyborcza, „Studia Wyborcze” 2017, nr 23.
 • Kryszeń G., Konstytucyjna regulacja podstawowych zasad prawa wyborczego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, t. XL.
 • Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
 • Lai W.-J., Wu J.-L., An efficient and effective Decentralized Anonymous Voting System, „Cryptography and Security” 2018.
 • Musiał-Karg M., Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Wykorzystanie ICT w procedurach głosowania, [w:] Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki, Lublin 2010.
 • Musiał-Karg M., Głosowanie elektroniczne jako alternatywna metoda uczestniczenia w wyborach - opinie Polaków, „Political Preferences” 2015, No. 10.
 • Naleziński B., Zagadnienie suwerenności i jej realizacji w Konstytucji RP, [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014.
 • Park S., Specter M., Narula N., Rivest R.L., Going from Bad to Worse: From Internet Voting to Blockchain Voting, „Journal of Cybersecurity” 2021, vol. 7.
 • Skotnicki K., Instytucja i-votingu w wybranych krajach, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2018, nr 1 (57).
 • Skotnicki K., Kilka słów o i-votingu, [w:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.
 • Stępniak K., Partycypacja społeczna w procesie stanowienia prawa w Konfederacji Szwajcarskiej, Białystok 2020.
 • Szymanek J., Bezpieczeństwo procesów wyborczych (uwagi de lege lata i de lege ferenda na tle rozwiązań stosowanych w państwach demokratycznych), „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2017, nr 1 (53).
 • Zubik M., Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, Warszawa 2020.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart