Author: Viktoria Serzhanova
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8824-7192
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 233-244
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.17
PDF: ppk/65/ppk6517.pdf

Protection of the Rights of Ethnic Minorities in Finland. Sami Case

The cultural autonomy of the Indigenous Sami Region within Finland is an example of autonomous status, based on the criterion of ethnic, linguistic and cultural distinctiveness of the indigenous Sami people living in the Northern territories of the state. It aims to protect their fundamental rights and freedoms and their own cultural heritage, including the endangered Sami languages. The aim of this study is the legal analysis of the cultural autonomy status of the Indigenous Sami Region self-government. The subject of the study includes the exegesis of the provisions of the Finnish Basic Law of 1999 and the relevant statute, as well as the practice of the region functioning within the state.

Autonomia kulturowa Rdzennego Regionu Saamów w obrębie Finlandii stanowi przykład statusu autonomicznego, powstałego w oparciu o kryterium odrębności etnicznej, językowej i kulturowej tubylczej ludności Lapónczyków zamieszkujących północne terytoria państwa. Ma na celu ochronę ich podstawowych praw i wolności oraz własnego dziedzictwa kulturowego, w tym zagrożonych wymarciem języków saamskich. Cel niniejszego opracowania stanowi analiza prawna statusu autonomii kulturowej samorządu Rdzennego Regionu Saamów. Przedmiot opracowania obejmuje egzegezę postanowień Ustawy zasadniczej Finlandii z 1999 r. i stosownej ustawy oraz praktyki funkcjonowania tego regionu w obrębie państwa.

REFERENCES:

 • Bonusiak G., Organizacja i kompetencje Samediggi - parlamentu rdzennego narodu Saamów w Finlandii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo” 2011, nr 10.
 • Bonusiak G., Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw ludów rdzennych, Rzeszów 2016.
 • Grzybowski M., Finlandia. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2007.
 • Hajdú P., Narody i języki uralskie, Warszawa 1971, w oryginale: Finnugar népek és nyelvek, Budapest 1962.
 • Heywood A., Politologia, Warszawa 2006.
 • Karpowa L., The 5 Smallest Languages of the World, 18.02.2010, https://www.pravdareport.com/society/112296-5_smallest_languages_world.
 • Kuokkanen R., On the Other Side of the Arctic. Sámi National Day Feb. 6, https://finland.fi/life-society/on-the-other-side-of-the-arctic.
 • Lewis M.P., Ethnologue: Languages of the World, wyd. 16, Dallas 2009.
 • Misiura-Rewera W., Włochy. Republika autonomii, Lublin 2005.
 • Пасанен А., Языковые „гнезда” для саамов Финляндии работают и в школах, этот опыт необходимо применить в России, http://finugor.ru/node/21489.
 • Saamelaiset, https://web.archive.org/web/20080117072314/http://pre20031103.stm.fi/suomi/tao/julkaisut/omakieli/saamelaiset.html.
 • Sammallahti P., The Saami Languages: an Introduction, Kárášjohka 1998.
 • Saraviita I., The Constitution of Finland, Helsinki 2004.
 • Serzhanova V., Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii, Rzeszów 2017.
 • Serzhanova V., System konstytucyjny Finlandii, Warszawa 2021.
 • Serzhanova V., Sagan S., Nauka o państwie współczesnym, Warszawa 2013.
 • Skotnicki K., Pojęcie autonomii w teorii prawa państwowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1986, t. XXXVI.
 • Toivonen I., Nelson D.C., Saami Linguistics, Amsterdam 2007.
 • Wojan K., O etymologii etnonimiki Saamów/Lapończyków w świetle europejskiej historiografii, „Studia Scandinavica” 2017, nr 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart