Author: Viktoriya Serzhanova
Institution: University of Rzeszów
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 71-86
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.04
PDF: ppk/40/ppk4004.pdf

The present legal status of Transnistria neither seems to be obvious, nor distinctly determined. Its estimation in the context of the region’s statehood has been a subject of disputes of, and divides at the same time, the theorists of state, international lawyers, as well as experts in international relations and political sciences. The hereby paper is an attempt of making the analysis of the selected issues determining Transdniester’s status, first and foremost from the perspective of the theory of state and constitutional law, but also taking into account the international law point of view. It aims at finding an answer to the question on its legal and constitutional status as it is seen by both the unrecognized Transnistria’s state and Moldavia. The subject of the work contains the analysis of the elements of a state’s definition in the context of Transnistria. Moreover, it comprises considerations over the right of nations to self-determination and the problem of sovereignty as regards to the region. It also concentrates on the analysis of Transnistria’s status based on the Moldavian legislation, as well as different possibilities and opportunities/chances to solve the conflict lasting for almost thirty years.

Rozważania nad prawno-ustrojowym statusem Naddniestrza

Obecny status prawny Naddniestrza nie jest jednoznaczny, a jego ocena w kontekście posiadania odrębnej państwowości stanowi przedmiot sporów i dzieli badaczy zajmujących się problematyką teorii państwa, prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych i nauk politycznych. Niniejsze opracowanie stanowi próbę analizy wybranych zagadnień determinujących status Naddniestrza przede wszystkim z punktu widzenia teorii państwa i prawa konstytucyjnego, ale również z uwzględnieniem perspektywy prawa międzynarodowego oraz ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie na temat jego statusu prawno-ustrojowego zarówno z perspektywy nieuznawanego państwa naddniestrzańskiego, jak i Mołdawii. Przedmiot opracowania stanowi analiza elementów definicji państwa w kontekście Naddniestrza, a nadto obejmuje on rozważania na temat prawa narodów do samostanowienia oraz problemu suwerenności w odniesieniu do tego regionu. Uwzględnia również analizę statusu regionu w oparciu o ustawodawstwo mołdawskie, a także różne możliwości i szansy rozwiązania trwającego od prawie trzydziestu lat konfliktu w regionie.

REFERENCES:

Literature:

 • Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г., Шорников П.М., Государственность Приднестровья: история и современность, Бендеры 2007.
 • Бессарабский вопрос и образование Приднестровской Молдавской Республики, ред. В.Н. Яковлев, Тирасполь 1993.
 • Брусалинская Г.С., Органы законодательной и исполнительной власти Приднестровской Молдавской Республики на современном этапе, Москва 2007.
 • Девятков А.В., Международно – политические последствия «Де-факто государственности» Приднестровья, “Вестник Тюменского государственного университета” 2014, № 2.
 • Demirdirek H., The Painful Past Retold Social Memory in Azerbaijan and Gagauzia, “Postkommunismens Antropologi”, University of Copenhagen, 12–14.04.1996.
 • Dynia E., Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki, Rzeszów 2017.
 • Феномен Приднестровья, ред. Н.В. Бабилунга, Тирасполь 2003.
 • Gil A., Naddniestrzańska Republika Mołdawska jako element przestrzeni politycznej Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005.
 • Головченко Л.Н., Приднестровье: проблема реализации права на самоопределение народа, проживающего на территории Республики, “Наука и современность” 2014, № 27.
 • Hare P., Who are the Moldovans?, [in:] Reconstituting the Market: the Political Economy of Microeconomic Transformation. Competition Policy, Privatization and the Regulation of Public Utilities in Central Europe, the Baltics, Russia, Ukraine and Moldova, eds. P. Hare, J. Batt, S. Estrin, Amsterdam 1999.
 • Janusz-Pawletta B., Separatystyczne dążenia Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej a prawo międzynarodowe, “Bezpieczeństwo Narodowe” 2006, no. 2.
 • Kosienkowski M., Federacja Rosyjska wobec Naddniestrza, [in:] Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 21, eds. J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2009.
 • Kosienkowski M., Naddniestrzańska Republika Mołdawska: determinanty przetrwania, Toruń 2010.
 • Kosienkowski M., Następstwa wojny w Gruzji dla „zamrożonego konfliktu” w Naddniestrzu, “Bezpieczeństwo Narodowe” 2009, no. 9–10.
 • Kosienkowski M., Ukraina wobec Naddniestrza, [in:] Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 27, eds J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2009.
 • Kymlicka W., Opalski M., Can Liberal Pluralism Be Exported?, Oxford 2001
 • Lieven A., Chechnya: Tombstone of Russian Power, New Haven 1999.
 • Musiałowicz B., Separatystyczne dążenia Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej a prawo międzynarodowe, “Bezpieczeństwo Narodowe” 2006, no. 2.
 • Rajczak R., System konstytucyjny Mołdawii, Warszawa 2014.
 • Serzhanova V., Geneza ustrojowa ziem naddniestrzańskich, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, no. 5 (33).
 • Serzhanova V., Pierwsza ustawa zasadnicza Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, “Przegląd Sejmowy” 2016, no. 6 (137).
 • Serzhanova V., Powstanie Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej i jego implikacje, “Studia Europejskie” 2017, no. 1.
 • Serzhanova V., The Constitution of the Pridnestrovian Moldavian Republic, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, no. 6.
 • Serzhanova V., The First Constitution of the Pridnestrovian Moldavian Republic of 1991, “Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia” 2016, no. 19, Alba Iulia 2017.
 • Serzhanova V., Obowiązująca Konstytucja Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej z 1995 r., “Studia Prawa Publicznego” 2016, no. 4.
 • Serzhanova V., The Origin and Evolution of the Government and Politics of Transnistria Lands, in: Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie, Conferinţa ştiinţifică internaţională Chişinău 30 martie–1 aprilie 2016, eds. V. Constantinov, N.G. Pikuła, J. Bartoszewski, J. M Łukasik, K. Jagielska, Chişinău 2016.
 • Serzhanova V., The Process of Forming the Pridnestrovian Moldavian Republic and Its Implications, “Acta Universitatis Lucian Blaga, Jurisprudentia” 2016, no. 1.
 • Сквозников А.Н., Феномен непризнанных и частично признанных государств и особенности их правосубъектности, “Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право” 2011, № 2.
 • Solak J., Konsekwencje zamrożonego konfliktu o Naddniestrze dla bezpieczeństwa europejskiego, dodatek do “Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej”, Warszawa 2010.
 • Solak J., Mołdawia – republika na trzy pęknięta: historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze, Toruń 2009.
 • Tyranowski J., Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienie w prawie międzynarodowym, Warszawa–Poznań 1990.
 • Żbikowski W., Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, “Zeszyt Studenckich Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2015, no. 5.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart