Author: Hanna Wiczanowska
E-mail: hanna.wiczanowska@amu.edu.pl
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznan
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 171-184
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.11
PDF: ppk/40/ppk4011.pdf

One of the most crucial principles of democratic regime is the concept of civil society. The implications of such concept are also visible within the area of labour law as the right to strike has been perceived as its core element. The primary purpose of the presented article is to consider whether the application of the doctrine of civil society automatically disables for a recognition of lockout for the employers’ organizations within the Polish legal system as well as international standards. The presented paper will mainly rely upon the legal dogmatic analysis of the provisions of Polish Constitution from 1997 and international regulations. The author will also use the elements of the comparative analysis between Polish standards amd norms enacted by the Council of Europe and the European Union. The innovative approach of the paper is the complex analysis of the Polish solutions from the intenational perspective in terms of equality between labour and the capital.

Czy koncept społeczeństwa obywatelskiego wyklucza możliwość lokautu? Rozważania na tle Konstytucji RP z 1997 roku oraz standardów Rady Europy oraz Unii Europejskiej

Jedną z nadrzędnych dyrektyw ustroju demokratycznego jest koncept społeczeństwa obywatelskiego. Koncepcja ta pociąga za sobą istotne implikacje także w obszarze prawa pracy, gdyż przysługujące pracownikom prawo do strajku uważane jest za rdzeń społeczeństwa obywatelskiego. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przyjęcie koncepcji społeczeństwa obywatelskiego wyklucza prawną ochronę lokautu. Powyższe rozważania zostaną przeprowadzone w oparciu o dogmatyczno-prawną analizę przepisów Konstytucji RP z 1997 roku oraz najważniejszych regulacji prawa międzynarodowego. Autorka wykorzysta także elementy analizy komparatystycznej dla porównania polskich rozwiązań ze standardami wypracowanymi w ramach Rady Europy oraz Unii Europejskiej. Nowatorskie podejście niniejszego artykułu opierać się będzie na przeprowadzeniu kompleksowej analizy polskich unormowań z perspektywy międzynarodowej przez pryzmat zapewnienia równości między pracą a kapitałem.

REFERENCES:

Literature:

 • Blanke T. & Rose E., Collective Bargaining and Wages in Comparative Perspective: Germany, France, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom, Hague 2005.
 • The Lisbon Treaty and Social Europe, ed. N. Bruun, Portland 2012.
 • Florek L., Zakres ograniczenia wolności związkowych (Art. 59 ust. 4 Konstytucji), “Państwo i Prawo” 2000, no. 12.
 • Gellner E., Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals, London 1996.
 • Hervey T., Kenner J., Economic and Social Charter under the EU Charter of Fundamental Rights: A legal perspective, Oxford 2003.
 • Israel B., Introduction to strikes and lockouts. A comparative perspective, “Bulletin of Comparative Labour Relations” 1994, no. 29.
 • Pennings F., Social Responsibility in Legal Relations: European and Comparative Perspectives, New York 2008.
 • Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego: Współczesna debata i jej źródła, Toruń 2012.
 • Safjan M., Sarnecki P., [in:] Konstytucja RP.T. I, Komentarz do Art. 1–86, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016. Seroka W., Możliwość ratyfikowania przez Polskę artykułu 6 paragraf 4 ZEKS, dotyczącego prawa do akcji zbiorowej, “Monitor Prawa Pracy” 2016, no. 9.
 • Sokolewicz W., Zubik M., [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. I, eds. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Tarno J.P., Glosa do uchwały NSA z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05, Teza no. 3, ZNSA 2006/1.
 • Wiczanowska H., Dopuszczalność instytucji lokautu – rozważania z perspektywy Europejskiej Karty Społecznej oraz polskiego i amerykańskiego porządku prawnego, “Rynek, Społeczeństwo, Kultura” 2016, no. 1(17).
 • Wiczanowska H., Mutual Relationship Between the Frequency of the Right to Strike and Recognition of the Right to Lockout within the Legal Systems of Selected European States, “Toruń International Studies” 2016, no. 1(9).
 • Witkowski J., Prawo pracodawców do lokautu, “Roczniki Administracji i Prawa” 2014, no. 14/1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart