Author: Sabina Grabowska
E-mail: chatazawsia@wp.pl
Institution: University of Rzeszów
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 219-233
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.14
PDF: ppk/40/ppk4014.pdf

The creation of a special body whose sole purpose is to rule on violations of the constitution or statutes by senior state officials, including the president, is relatively rare. Only Greece and Poland have implemented such a solution and until recently also the French law provided such a possibility but the amendment of the Constitution in 2007 changed the legislation within that scope. The subject of the study is the analysis of Polish regulations concerning the State Tribunal in the context when the National Assembly adopts a resolution to put the President in charge of committing a constitutional delinquency.

Trybunał Stanu jako specjalny organ orzekający w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta

Utworzenie specjalnego organu, którego jedynym zadaniem jest orzekanie w sprawach naruszenia konstytucji bądź ustaw przez najwyższych urzędników państwowych, w tym i prezydenta jest spotykane stosunkowo rzadko. Tylko Grecja oraz Polska wprowadziły takie rozwiązanie, a do niedawna również francuskie przepisy przewidywały taką możliwość, ale nowelizacja Konstytucji w 2007 r. zmieniła uregulowania w tym zakresie4. Przedmiotem opracowania jest analiza polskich regulacji dotyczących Trybunału Stanu w sytuacji, gdy Zgromadzenie Narodowe podejmie uchwałę o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia za popełnienie deliktu konstytucyjnego.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Trybunał Stanu – stagnacja czy zmiany?, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2008, no. 1.
 • Bień-Kacała A., Kilka uwag w kwestii odpowiedzialności Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu, [in:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania: studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, 15–16 listopada 2005.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010.
 • Grabowska S., Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta Grecji, “Przegląd Sejmowy” 2012, no. 5.
 • Grajewski J., Warunki ustawowe i wymogi formalne wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, “Przegląd Sejmowy” 2003, no. 1.
 • Kozik M., Trybunał Stanu – żywa instytucja czy martwy przepis?, “Studia Iuridica Lubliniensia” 2005, T.V.
 • Krawczyk R.P., Dyskusja wokół koncepcji Trybunału Stanu, [in:] Prawo państwowe, “Acta Uniwersitatis Lodziensis” Folia Iuridica 43, Łódź 1989.
 • Kręcisz W., Władza sądownicza – trybunały, [in:] Konstytucyjny system organów państwowych, ed. E. Gdulewicz, Lublin 2009.
 • Odrowąż-Sypniewski W., Szepietowska B., O systemach odpowiedzialności konstytucyjnej, “Ekspertyzy i Opinie Prawne” Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 2000, no. 3.
 • Opaliński B., Trybunał Stanu w polskim porządku ustrojowym, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego. Władza sądownicza w państwach europejskich” 2011, no. 2.
 • Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce, Warszawa 1992.
 • Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w III Rzeczypospolitej, [in:] Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, eds. K. Iwanicka, M. Skowronek, K. Stembrowicz, Warszawa 1996.
 • Popławska E., Opróżnienie urzędu Prezydenta RP, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
 • Sarnecki P.. Opinia w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej. Jak należy rozumieć zwrot „sprawy będące przedmiotem postępowania [...] przed [...] Trybunałem Stanu” (Art. 241 ust. 1 Konstytucji), “Przegląd Sejmowy” 2000, no. 5.
 • Składowski K., Trybunał Staniu, [in:] Polskie prawo konstytucyjne, ed. D. Górecki, Warszawa 2008.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2009.
 • Sobczak J., Sądy i trybunały, [in:] Polskie prawo konstytucyjne, ed. W. Skrzydło, Lublin 2005.
 • Szyszkowski W., Trybunał Stanu, [in:] Prawo konstytucyjne, ed. Z. Witkowski, Toruń 2000.
 • Zaleśny J., Charakter prawny Trybunału Stanu. Zagadnienia wybrane, “Przegląd Sądowy” 2007, no. 7–8.
 • Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004.
 • Zięba-Załucka H., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, eds. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
 • Zubik M., Trybunał Stanu – stan Trybunału (Słów kilka o polskim sądzie nad notablami), [in:] Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia, 24–26 kwietnia 2008r., ed. A. Szmyt, Gdańsk 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart