Author: Robert Osypowicz
E-mail: r.osypowicz@gmail.com
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 237-252
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.14
PDF: ppk/33/ppk3314.pdf

Autor analizuje konstytucyjną transformację, jaka dokonała się w Republice Chorwacji w okresie trwania procedury monitoringowej Rady Europy. Chorwacja, uzyskując członkostwo w Radzie Europy, zobowiązała się do szeregu zmian w swym systemie konstytu-cyjnym, zgodnie z wartościami i standardami reprezentowanymi przez Radę Europy. Dotyczyło to m.in. ochrony mniejszości narodowych, wolności mediów, zmian w systemie amorządu terytorialnego i w prawie wyborczym. Realizacja tych zobowiązań była kontrolowana przez Komisję Monitoringową Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Rada Europy, poprzez Komisję Wenecką, pomagała Chorwacji w realizacji tych zobowiązań.

Constitutional transformation of the Republic of Croatia during the monitoring procedure of the Council of Europe

The author analyses the constitutional transformation of the Republic of Croatia during the monitoring procedure of the Council of Europe. Croatia once achieving the membership in the Council of Europe took several obligations to change constitutional sys- tem according to values and democratic standards represented by the Council of Europe. They have included e.g. protection of national minorities, freedom of media, changing of the system of the local government and the election law. Realization of those obligations was controlled by the Monitoring Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Council of Europe, through the Venice Committee, has helped Croatia to fulfill those obligations.

REFERENCES:

Literature:

 • Antoszewski A., Herbut R., Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie
  porównawczej, Wrocław 1997.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
 • Barcz J., Unia Europejska w dobie reform: podstawy prawne: wybór dokumentów, Warszawa 2013.
 • Bond M., The Council of Europe: Structure, History and Issues, Abington 2012.
 • Brummer K., Uniting Europe: the Council of Europe’s Unfinished Mission, „Interdyscyplinary Journal of the Academia Europea” 2012, nr 3.
 • Garlicka A., Garlicki L., Konstytucja Republiki Chorwacji, Warszawa 2007.
 • Ilišin V., The Social Structure of the Croatian Parliament in Five Mandates, „Politička Misao” 2007, nr 5.
 • Jaskiernia J., Chorwacja w Radzie Europy – wyzwania członkostwa w świetle przebiegu procedury monitoringowej, [w:] Spotkania polsko-chorwackie, red. nauk. E. Olszewski, B. Zieliński, Toruń 2014.
 • Jaskiernia J., Wpływ procedury akcesyjnej i monitoringowej Rady Europy na transformację systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach europy środkowej i wschodniej, [w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, tom I. Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, red. J. Jaskiernia, Toruń 2011.
 • Josipovič I, Responisibility for War Crimes before National Courts in Croatia, „International Review of the Red Cross” 2006, vol. 88.
 • Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2007.
 • Karp J., Mikuli P., Postjugosłowiańskie systemy rządów: casus Chorwacji i Słowenii, [w:]
 • Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, Warszawa 2007.
 • Keil S., Nikolić D., The Europeanization of National Constitutions in South East Europe: a Comparison between Croatia, Serbia and Herzegovina, „Southeastern Eu-
  rope” 2014, nr 1.
 • Kicker R., M. Möstl, Standard –Setting through Monitoring Procedure. The Role of the Council of Europe Expert Bodies in Development of Human Rights, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2012.
 • Krysieniel K., Chorwacja w procesie przemian. Od systemu pół-prezydenckiego do parlamentarno-gabinetowego, [w:] Globalizacja – integracja – transformacja. Główne problemy globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2004.
 • Krysieniel K., System polityczny Republiki Chorwacji, Poznań-Chorzów 2007.
 • Kwiecień R., Prawo międzynarodowe a konstytucje państw Europy Środkowej i Wschodniej (zarys problematyki), „Przegląd Prawa Europejskiego” 2001, nr 2.
 • Lalović D., Crisis of the Croatian Second Republic (1990–1999): Transition to Totalitarianism or to Democracy?, „Politička Misao” 2000, nr 5.
 • Lalović D., Hrvatska Druga republika i njezine državotvorne kušnje, „Politička Misao” 2001, nr 1.
 • Lalović D., Politički pluralizam i ustavnopravni status političkih stranaka, „Politička Misao” 2001, nr 4.
 • Maldini P., Andrijašević I., Lalić D., Otupjelo orude: neprimjerenost tranzicijskog koncepta za analizu konsolidacije demokracije, „Anali hrvatskog politološkog društva” 2010, nr 7.
 • Malinowska I., Organy ochrony prawnej w państwach europejskich. Ujęcie systemowe i komparatystyczne, Warszawa 2013.
 • Mikucka-Wójtowicz D., Prawo do reprezentacji politycznej dla członków mniejszości narodowych w Republice Chorwackiej w latach 1990–2004, „Sprawy Narodowościowe” 2010, nr 37.
 • Morawska E.H., Gałka K., Standardy ochrony praw człowieka w prawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Praw Człowieka, Warszawa 2011.
 • Pripić I., Napomene o shvaćanju suverena u Ustavu Republike Hrvatske, „Počliticka Misao” 2001, nr 1.
 • Pusic V., Constitutional Politics in Croatia, „PRAXIX International” 1993, nr 4.
 • Rodin S., Application of the European Human Rights Convention in the Republic of Croatia – an Element of Constitutional Checks and Balances, „Politička Misao” 1999, nr 5.
 • Składowski K., Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Chorwacji, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, K. Składowski, Kraków 2006.
 • Składowski K., System rządów w Republice Chorwacji, Łódź 2013.
 • Sokol S., Hrvatska kao democratska država, „Politička Misao” 1998, nr 3.
 • Šimic M., Tatalović S., Model of Realization of Ethnic Rights of National Minorities in the Republic of Croatia, „Politička Misao” 1997, nr 5.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart