Author: Kamil Stępniak
E-mail: kamilstepniak@o2.pl
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 209-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.01.11
PDF: ppk/35/ppk3511.pdf

Meaning of the principles of legislative techniques (PLT) and the principles of proper legislation (PPL) should be regarded as a key to the process of lawmaking. These rules are often a guarantee for the protection of human rights. The principles of good legislation are inferred by the Constitutional Court of Art. 2 of the Polish Constitution (the democratic rule of law). The principles of legislative techniques are included in the Annex to the Regulation of the Prime Minister Council of Ministers dated on 20 June 2002 on the principles of legislative technique. The paper presents a characteristics of both disciplines taking into account their specificity and historical background. It was also shown that by joint application of PPL and PLT and their inseparable correlation legislator may establish acts that will guarantee the protection of human rights and will protect the interests of the State. The Author also identified benefits which derive form joint application of both sets of legislative rules and principles.

Relacje między Zasadami Techniki Prawodawczej a Zasadami Poprawnej Legislacji w procesie stanowienia prawa

Znaczenie zasad techniki prawodawczej (ZTP) oraz zasad prawidłowej legislacji (ZPL) jest kluczowe dla procesu stanowienia prawa. Są one gwarancją poszanowania praw chronionych przez ustawodawcę, a także ochrony praw człowieka. Zasady prawidłowej legislacji wywodzone są przez Trybunał Konstytucyjny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (czyli z zasady demokratycznego państwa prawnego). Zasady techniki prawodawczej stanowią zaś załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej. W opracowaniu dokonano charakterystyki obu dziedzin uwzględniając ich specyfikę oraz rys historyczny. Wykazano także, że dzięki łącznemu stosowaniu ZTP i ZPL oraz ich ścisłym relacjom prawodawca może stanowić akty prawne, które będą gwarantować ochronę praw człowieka oraz będą chronić interes państwa. Wskazano zależności między ZTP i ZPL i korzyści płynące z łącznego stosowania tych dziedzin.

REFERENCES:

Literature:

 • Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Technika prawodawcza, Warszawa 2008.
 • Celarek K., Legislacja administracyjna. Studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, Kraków 2011.
 • Dyrda A., Ghazal N., Nowak R., Pogorzelski O., Samonek A., Teoria i filozofia prawa. Repetytorium, Warszawa 2011.
 • Fuller L.L., Moralność prawa, Warszawa 1978.
 • Grzonka L., Legislacja administracyjna, Warszawa 2011.
 • Jabłoński M., Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I – Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010.
 • Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2012.
 • Rogowski W., Szpringer W., Ocena Skutków Regulacji, Warszawa 2007
 • Staśkiewicz W., Stawecki T., Dyskrecjonalność w prawie. Materiały Konferencyjne, Warszawa 2010.
 • Tokarczyk R., Filozofia prawa w perspektywie natury, Białystok 1996.
 • Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz. Warszawa 2009.
 • Wronkowska S., Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004.
 • Wronkowska S., Zieliński M., O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretacji tekstu prawnego, „Studia Prawnicze” 1985, nr 3–4.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993.
 • Wróblewski J., Tworzenie prawa a wykładnia prawa, „Państwo i Prawo” 1979, z. 6.
 • Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa – Zasady. Reguły. Wskazówki., Warszawa 2002.
 • Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.
 • Zubek R., Jak i dlaczego reformować oceny skutków regulacji w Polsce. Opracowanie przygotowanie na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich, Poczdam 2007.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart