Author: Radosław Grabowski
E-mail: drgrabowski@wp.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Author: Ivan Halász
E-mail: halivan@freemail.hu
Institution: Uniwersytet Śląski w Opawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 59-78
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.03
PDF: ppk/34/ppk3403.pdf

Hungarian constitutional system has a number of characteristics, including division of power. This is a result atypical evolution of the political system in Hungary after 1989. Most of the countries of Central and Eastern made a thorough reconstruction of the political system in the nineties of the twentieth century, many constitutions were adopted in 1991–1994. Otherwise had done Hungarians, making a 1989 amendment to the Constitution of 1949. and the adoption of a new constitution putting off indefinitely. Completely new Fundamental Law was adopted only in 2011., in force since 1 January 2012. It introduced in the Hungarian constitutional system significant changes, modifying the way the principle the division of powers. The changes seem to be rational, and therefore to be expected that the Hungarian model finds followers.

Węgierskie rozumienie podziału władzy

System konstytucyjny Węgier posiada szereg cech charakterystycznych, także jeśli chodzi o podział władzy. Jest to skutkiem nietypowego przebiegu ewolucji ustroju, jaką przechodziły Węgry po 1989 r. Większość państw Europy Środkowo-wschodniej dokonało gruntownej przebudowy systemu politycznego w latach dziewięćdziesiątych XX w., liczne konstytucje były uchwalane w latach 1991–1994. Inaczej postąpili Węgrzy, dokonując w 1989 nowelizacji Konstytucji z 1949 r., a uchwalenie nowej konstytucji odkładając na bliżej nieokreśloną przyszłość. Zupełnie nowa Ustawa Zasadnicza została uchwalona dopiero w 2011 r., obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Wprowadziła ona w węgierskim systemie konstytucyjnym istotne zmiany, modyfikując także sposób realizacji zasady podziału władz. Przeprowadzone zmiany wydają się jednak racjonalne, a zatem należy się spodziewać, że model węgierski znajdzie naśladowców.

REFERENCES:

Literature:

 • Chronowski N., Az Alaptörvény a többszintű európai alkotmányosság hálójában, [In:] Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon, eds.
  F. Gárdos-Orosz, Z. Szente, Budapest 2014.
 • Csizmadia A., Kovács K., Asztalos L., Magyar állam – és jogtörténet. Tankönyvkiadó, Budapest 1990.
 • Halász I., Creation and Characteristics of the new Fundamental Law of Hungary, “The Lawyer Quarterly” 2011, Vol. 1. No. 2, http://www.ilaw.cas.cz/tlq/index.php/tlq/ar-ticle/view/9.
 • Halász I., Maďarský ústavný súd a jeho metamorfózy po roku 1989, “Právník” 2015, No. 7.
 • Halász I., Volebné súdnictvo a nová volebná legislatíva v Maďarsku, [In:] Aktuálne problémy volebného a práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike – II. ústavné dni, red. L. Orosz, T. Majerčák, Košice 2014.
 • Jakab A., Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei, Budapest 2011.
 • Körösényi A., A magyar politikai rendszer, Budapest 1998.
 • Körösényi A., Mozgékony patthelyzet, [In:] Túlterhelt demokrácia. Alkotmányos ésdemokratikus alapszerkezetünk, Budapest 2006.
 • Magyar alkotmánytörténet, ed. B. Mezey, Budapest 1996.
 • Popławska E., Halász I., Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Węgrzech, [In:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, eds. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007.
 • Szalai A., A hatalommegosztás átalakulása 2010 után, [In:] Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon, eds. F. Gárdos-Orosz, Z. Szente, Budapest, 2014.
 • Szente Z., Jakab A., Patyi A., Sulyok G., Országgyűlés, [In:] Az Alkotmány kommentárja I, Budapest 2009.
 • The Basic Law of Hungary. First Commentary. eds.: L. Csink, B. Schanda, A. Varga, Dublin 2011, http://www.eui.eu/Documents/General/DebatingtheHungarianConstitution/TheBasicLawofHungary.pdf.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart