Author: Radosław Zych
E-mail: radzy84@o2.pl
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 127-152
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.01.07
PDF: ppk/41/ppk4107.pdf

In the face of the European integration, the legal protection of national symbols enjoys momentous significance. The present turbulent times and numerous conflicts, the etiology of which is – e.g. social or political in nature – require an attempt to make a scientific overview of the situation. In this article I will examine the scope of standardization of the protection of national colors in the Polish law, the Italian law and the Community legislation. The study takes into account the historical and contemporary judicial decisions. I will try to answer the question whether the scope of protection of the Community colors in the Polish law is sufficient? The analysis of the examined normative acts has led me to the conclusion that the Polish legislator, after the restoration of independent statehood, attached a great importance to the normative grounds ensuring protection of colors of the national symbols. The Italian constitutional adjustment, compared to the Polish one in the scope of the national colors, is very sparse. Aside from the Community rules, each member state – as a result of historical development – has developed its own model of protection. The colors of the European Union are not expressly protected under the Polish normative regulations. However, de lege ferenda, I reckon that for the interests of legal certainty, the legal status in this field should be amended and relevant norms should be laid down.

Zakres standaryzacji ochrony barw narodowych w prawie polskim, prawie włoskim i prawodawstwie wspólnotowym

W obliczu integracji europejskiej, doniosłego znaczenia nabiera prawna ochrona symboli narodowych. Współczesne czasy nie są spokojne. Liczne konflikty, których etiologia ma charakter społeczny, polityczny, nakazują próbę dokonania scjentystycznego oglądu sytuacji. W niniejszym artykule zbadam zakres normowania ochrony barw narodowych w prawie polskim i włoskim oraz wspólnotowym. W badaniach uwzględnię historyczne i współczesne orzecznictwo sądowe. Spróbuję udzielić odpowiedzi na pytanie o to, czy na gruncie prawa polskiego zakres ochrony barw wspólnotowych jest wystarczający? Analiza zbadanych aktów normatywnych doprowadziła mnie do wniosku o tym, że polski prawodawca po odzyskaniu niepodległego bytu państwowego przywiązywał dużą wagę do normatywnych podstaw mających zapewnić ochronę barwom jako symbolom narodowym. Włoska regulacja konstytucyjna, w porównaniu do polskiej, w zakresie barw narodowych jest bardzo skąpa. Pomimo regulacji wspólnotowej, każde z państw członkowskich – na skutek rozwoju historycznego – wykształciło własny model tej ochrony. Barwy Unii Europejskiej nie są expressis verbis chronione na gruncie polskich regulacji normatywnych. Moim zdaniem, de lege ferenda, dla pewności obrotu prawnego, należałoby stan prawny w tym zakresie zmienić i stosowne normy subrogować.

REFERENCES:

Literature:

 • Bała P., Invocatio Dei w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. w perspektywie porównawczej i historycznej, „Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2011, vol. 5
 • Bałaban A., Prawny charakter wstępu do polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, [in:] W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, ed. M. Kudej, Katowice 1999.
 • Burda A., U podstaw świadomości państwowej, Lublin 1982.
 • Choduń A., Zieliński M., Interpretacyjna rola wstępów aktów prawnych, [in:] Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, eds. J. Ciapała, A. Rost, Szczecin 2011.
 • Ciapała J., Harmonizacja prawa polskiego z prawem innych państw Unii Europejskiej – kilka uwag podstawowych,[in:] Modele integracji międzynarodowej. Uniwersalny, kontynentalny, sektorowy a państwo, prawo, idee. Zbiór studiów, ed. T. Smoliński, Szczecin 2006.
 • Działocha K., Garlicki L., Sarnecki P., Sokolewicz W., Trzciński J., Komentarz do art. 28, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, ed. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Filar M., Włochy, [in:] Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, ed. A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyń, Toruń 2007.
 • Gaca A., Witkowski Z., Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej, Toruń 2012.
 • Galster J., Propedeutyka wiedzy o konstytucji, [in:] Prawo konstytucyjne, ed. Z. Witkowski, Toruń 2013.
 • Garlicki L., Komentarz do preambuły, [in:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, ed. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Gierkowski J.A., Historia Włoch, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź- 1985.
 • Goebel R.J., The European Union Grows: The Constitutional Impact of the Accession of Austria, Finland and Sweden, Fordham International Law Journal 18 1995.
  Górnicz E., [in:] J. Ruszkowski, E. Górnicz, M. Żurek, Leksykon integracji europejskiej, Warszawa 1998.
 • Grabowski R., Polskie symbole narodowe i państwowe. Geneza, ewolucja, stan prawny, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011, t. LXXXVII.
 • Grabowski R., Zapomniany symbol. Zmiany statusu prawnego Chorągwi Rzeczypospolitej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, vol. 3.
 • Gubiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa 1974.
 •  Juchniewicz J., Pałka P., Ewolucja kryminalizacji zachowań przeciwko wyborom, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, vol. 3
 • Kilińska-Pękacz A., Prawnokarna ochrona symboli państwowych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2015, no. 4.
 • Kodrębski J., Wacław Aleksander Maciejewski jako romanista, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1974, XXVI, vol. 1.
 • Kodrębski J., Wizja państwa w myśli politycznej ludowców lat międzywojennych, [in:] Chłopi a państwo. Materiały z konferencji naukowej (12–13 czerwiec 1995 r.), ed. J. Janc, Łódź 1996.
 • Kosińska A.M., Ochrona prawna hymnu narodowego jako elementu dziedzictwa narodowego – jej charakter i funkcje, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, no. 5.
 • Kupiszewski H., Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988.
 • Lizak A., Prawo a patriotyzm. Wybrane uwagi w kontekście regulacji dotyczących symboli narodowych, [in:] Prawo jako narzędzie kształtowania społeczeństwa, ed. I. Barwicka-Tylek, P. Eckhardt., J. Ptak, M. Wróbel, Kraków 2016.
 • Mammarella G., La prima Repubblica dalla fondazione al declino, Bari 1992.
 • Marek A., Prawo wykroczeń w zarysie, Warszawa 1975.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Normatywizacja pamięci zbiorowej w preambułach do konstytucji państw postkomunistycznych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, no. 2.
 • Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2000.
 • Saitta A., La Costituzione e la Repubblica, Bologna 1987.
 • Schmitter P., Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help of New Concepts, [in:] G. Marks, F.W. Scharpf, P.C. Schmitter, W. Streeck, et al, Governance in the European Union, London 1996.
 • Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2001.
 • Suchocka H., Jaka konstytucja dla rozszerzającej się Europy, [in:] Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, ed. E. Popławska, Warszawa 2000.
 • Sykun S., Zajadło J. (ed.), Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2011.
 • Szczerba A., Nie tylko szablą... Rola archeologii w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków w okresie zaborów, [in:] W walce o wolność i niepodległość Polski, ed. D. Litwin-Lewandowska i K. Bałękowski, Lublin 2016.
 • Śliwowski J., Prawo karne, Warszawa 1975.
 • Wawrzyniak J., Transformacja ustrojowa we Włoszech, [in:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, ed. J. Trzciński, A. Jankiewicz, Warszawa 1996.
 • Winczorek P., Dyskusja nad podstawowymi zasadami ustroju RP w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (Dziesięć pierwszych artykułów projektu Konstytucji RP), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995, LVII, vol. 2.
 • Winczorek P., Dyskusje konstytucyjne, Warszawa 1996.
 • Wiszewski J., Zarys encyklopedii prawa, Warszawa 1962.
 • Wiszowaty M.M., Symbole państwowe III Rzeczypospolitej, „Państwo i Prawo” 2011, vol. 7–8.
 • Wiszowaty M.M., Na straży heraldycznej poprawności. Organy władzy i organy doradczo-opiniodawcze właściwe w sprawach heraldyki samorządowej w Polsce na tle innych krajów europejskich, [in:] Prawo naszych sąsiadów. T. I: Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, ed. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Erkchardt, P. Steciuk, Przemyśl–Rzeszów 2013.
 • Witkowski Z., System konstytucyjny Włoch, Warszawa 2000.
 • Witkowski Z., Konstytucja Republiki Włoskiej. Transl. Warszawa 2004.
 • Zakrzewska J., Państwo i regiony we Włoszech, „Państwo i Prawo” 1972, vol. 8–9.
 • Zakrzewska J., Ustrój polityczny Republiki Włoskiej, Warszawa 1986.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart